Press "Enter" to skip to content

Kontoplanen ns 4102 forklaring

Kontoplan NS 4102 – Hva er kontoplan NS 4102?

Det finnes ikke noe i lovverket som sier at man må benytte seg av Norsk Standard kontoplan, men det vil blant annet gjøre det lettere å levere næringsoppgave til det offentlige. Dette er fordi NS 4102 følger norske regler og lover i forhold til bokføring og regnskap.

Norsk Standard Kontoplan NS 4102

Norsk Standard Kontoplan NS 4102 utgis av standard.no og er en en grunnkontoramme for regnskapskontoer for norske virksomheter. Den opprinnelige standarden har mange flere kontoer enn den du finner under, fordi denne er komprimert flere steder for å gjøre den mer anvendelig.

Det finnes ikke noe i lovverket som sier at man må benytte seg av Norsk Standard kontoplan, men det vil blant annet gjøre det lettere å levere næringsoppgave til det offentlige. Dette er fordi NS 4102 følger norske regler og lover i forhold til bokføring og regnskap.

Norsk Standard Kontoplan – NS 4102 brukes i dag av stort sett alle firmaer i Norge og er standard i de fleste regnskapsprogrammer som er på markedet. Også de ulike programmene som benyttes til rapportering av årsregnskap og ligningspapirer, er som standard koblet mot NS 4102. Dette gir et enkelt og logisk grensesnitt.

Kontoplanen bygger på NS 4102 (5. utg.), men er utvidet med spesifikasjoner på firesiffers-nivå. Det har verken vært mulig eller ønskelig å utvikle en kontoplan som er fullt ut skreddersydd til samtlige bransjer/spesialområder. Vi har derimot forsøkt å komme frem til en hensiktsmessig avveining mellom detaljgrad og generalitet i spesifikasjonene. På enkelte områder må derfor brukeren ta høyde for å tilpasse kontoplanen til egne forhold.

Som nevnt innledningsvis, vil de som har basert kontoplanen sin på NS 4102 ha en kontoplan som normalt vil kunne rapportere greit i henhold til de nye kravene uten merarbeid, da den nye obligatoriske tosifrede kontoplanen stemmer med de to første sifrene i kontoene i NS 4102. Til forskjell fra NS 4102, vil imidlertid ny, tosifret kontoplan være obligatorisk. ERP-leverandører jobber nå med tilpasning til de nye kravene.

I Norge benytter de fleste virksomheter kontoplanen NS 4102. Ved å benytte kontoplanen sikres man langt på vei at man følger regler og lover for bokføring og regnskapsføring, på tross av at det ikke stilles krav til anvendelse av denne. Videre opplever mange at prosessen med å levere næringsoppgave forenkles.

Kategorier

Jeg finner ikke svar på dette spørsmålet noe sted: Er det lov å føre regnskap i f.eks. Word? Jeg kan ikke se at det er prinsipielle forskjeller mellom å bruke Excel og Word. Om man eksporterer det ferdige regnskapet på slutten av året til en.pdf fil og gjør denne «ikke lesbar» må jo dette være fullgodt??

12 000+ brukere.

Problemene jeg hadde står i dokumentasjonsdelen. Etter maskinkjøringen håndmonterte jeg noen komponenter. Dette er komponenter med ben som stikker igjennom kretskortet og ikke kan monteres av en maskin. Håndmonterte komponentene går inn i en maskin som spruter en bølge av flytende tinn under kortet slik at de blir loddet.