Press "Enter" to skip to content

Kompensasjon husleie

Emne

Etter § 5-1 plikter utleieren å stille husrommet til leierens disposisjon i samsvar med avtalen. En leietaker må finne seg i at det gjøres forandringer i husrommet og eiendommen så lenge arbeidet kan gjøres uten nevneverdig ulempe for leietakeren etter § 5-4.      

1. Husleierett

Vi anbefaler på det sterkeste at leiekontrakten utformes skriftlig. Avtalen vil regulere partenes rettigheter og plikter, og ved en eventuell senere tvist vil det da være klarere hva som faktisk er avtalt. Når konflikten er et faktum er det vanskelig å bevise hva som er muntlig avtalt.

Husleieloven § 2-11: Avslag i husleie

Ved en total forsinkelse, det vil si at husrommet ikke kan overtas i det hele tatt, plikter ikke leietaker å betale noen del av husleien. Dette er en naturlig konsekvens, all den tid det ikke skal betales for en ytelse man ikke får. Delvis forsinkelse foreligger i de tilfeller hvor ikke hele husrommet er overtatt av leietaker.

I løpet av vinteren har imidlertid deler av taket falt ut og taket har vært lekk visse steder. Vi synes det er uansvarlig at de (et stort utleierfirma i Oslo) valgte å leie ut med et tak som helt tydelig ikke er trygt. Reparasjonsprosessen vil selvsagt lage mye lyd og sånn sett invadere vårt liv, og det er nå jeg kommer til selve spørsmålet. Har vi rett til å kreve nedsatt husleie eller krav om kompensasjon av noe slag under reparasjonsprosessen?

Ved nyttår og etter sommerferien foretar mange utleiere en økning av husleien, men ikke alle har oversikt over hvor mye det er adgang til å oppjustere leien med. Denne artikkelen tar for seg regelverket rundt dette, slik at man enklere kan vurdere om økningen er innenfor lovens rammer.

Dette er tredje del i artikkelserien «MVA-reguleringen i standard leieavtaler».I denne artikkelen er det knyttet kommentarer til såkalt mva-kompensasjon, som ofte betales av mva-unntatte leietakere.

Dersom en mva-kompensasjon skal være matematisk riktig er det ikke bare den reduserte/manglende fradragsretten som må tas i betraktning. Redusert mva-fradrag gir gjerne økte skattemessige avskrivninger/fradrag og økte finansieringskostnader, samtidig som mva-kompensasjonen blir en skattepliktig inntekt for utleier. Dette er faktorer som også må tas med i regnestykket.

Er leieavtalen inngått på grunnlag av eller med henvisning til standardvilkår som er utarbeidet etter forhandlinger mellom organisasjoner for leierne og utleierne, skal det senest ved inngåelsen av avtalen opplyses skriftlig om eventuelle avvik fra standardvilkårene. Er dette ikke gjort, gjelder standardvilkårene.

Utleierens plikter

Dersom leieobjektet ikke er i kontraktsmessig stand eller det som kreves av Husleieloven kan leietaker kreve at disse manglene blir utbedret av utleieren. Det er viktig at eventuelle feil og mangler reklameres til utleier innen rimelig tid. Rimelig tid angis for å være innen to uker etter at mangelen ble, eller burde vært, oppdaget. Retting av eventuelle mangler skal likeledes foretas av utleier innen rimelig tid etter at leietakeren satte frem kravet om utbedring.