Press "Enter" to skip to content

Kirjanpitolaki hallituksen esitys

HE 208/2016

Lisäksi kirjanpitolakia ehdotetaan muutettavaksi tietoteknisen välineistön kehityksen huomioimiseksi tilikauden aikaista kirjanpitoa koskevissa säännöksissä. Liiketapahtumien merkitsemistekniikkaa koskevat säännöstarkistukset korostavat kirjanpitovelvollisen vastuuta tilinpäätösasiakirjojen perustana olevan aineiston säilyttämisestä. Sen myötä esitys osaltaan edesauttaa harmaan talouden torjuntaa. Tässä tarkoituksessa säilyttämisen laiminlyöntiä koskeva seuraamusuhka ulotettaisiin kirjanpitoaineistoon kokonaisuudessaan.

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kirjanpitolain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta sekä puunkorjuuta aarniometsissä harjoittavien yritysten viranomaisille suorittamien maksujen julkistamista koskevaksi laiksi

Hallitus antoi 22.10.2015 esityksen HE 89/2015 kirjanpitolain muuttamiseksi. Esityksellä saatetaan EU:n tilinpäätösdirektiivin (2013/34/EU) määräykset osaksi kansallista lainsäädäntöä sekä selkeytetään lainsäädännön rakennetta.

Valtioneuvosto on antanut asetuksen kirjanpitoasetuksen muuttamisesta ja asetuksen pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista

Kirjanpitolainsäädännön uudistusta valmisteltiin vuodesta 2013 alkaen. Muutoksen perustana on 26.6.2013 annettu EU:n tilinpäätösdirektiivi, jonka tarkoituksena on ollut vähentää erityisesti pienyrityksiä koskevaa byrokratiaa ja yksinkertaistaa niiden tilinpäätöksiä koskevia säännöksiä. Lainmuutoksessa tavoiteltiin direktiivien sallimien kaikkien helpotusten soveltamista ja myös säännösten mahdollisimman laajaa yksinkertaistamista.

Edilex Ympäristö yhdistää EHS-tiedon ja juridiikan. Se pitää sinut tehokkaasti ajan tasalla ympäristö- ja työsuojelulainsäädännön (EHS: Environment, Health and Safety) muutoksista. Saat sähköpostiisi ympäristötiedotteet, joissa asiantuntijat kommentoivat tärkeimpiä alueen säädösmuutoksia. Saat ympäristö- ja työsuojeluasioihin liittyvää henkilökohtaista neuvontaa sähköpostitse HPP Asianajotoimiston asiantuntijoilta. Koko laaja Edilex Peruspalvelu ja sen ympäristöuutiset sisältyvät tilaushintaan.

Kirjautuminen

Esityksellä pannaan lisäksi täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi koskien tietyiltä suurilta yrityksiltä ja konserneilta edellytettävien muiden kuin taloudellisten tietojen ja monimuotoisuutta koskevien tietojen julkistamista. Kirjanpitolakiin lisättäisiin säännökset muun kuin taloudellisen tiedon raportoinnista. Arvopaperimarkkinalakiin lisättäisiin direktiivin monimuotoisuusosion täytäntöönpanoa varten valtuutussäännös. Lisäksi osakeyhtiö- ja osuuskuntalakiin tehtäisiin teknisiä muutoksia.

Toimintakertomuksen laatimisvelvollisuuteen vapautus mikro- ja pienyrityksille

OYL 8 luvun 5 §:ssä säädetään osakeyhtiön toimintakertomuksessa annettavista tiedoista, jotka koskevat muun muassa osakeyhtiön hallituksen päätösesitystä yhtiön voittoa koskeviksi toimenpiteiksi ja mahdolliseksi muun vapaan oman pääoman jakamiseksi sekä pääomalainojen pääasiallisia lainaehtoja ja lainoille kertynyttä kuluksi kirjaamatonta korkoa. Säännös koskee tällä hetkellä kaikkia osakeyhtiöitä.

Aiemmin Liikevaihto määriteltiin seuraavasti: ”Liikevaihtoon luetaan kirjanpitovelvollisen varsinaisen toiminnan myyntituotot, joista on vähennetty myönnetyt alennukset sekä arvonlisävero ja muut välittömästi myynnin määrään perustuvat verot”. Nyt sanat ”kirjanpitovelvollisen varsinaisen toiminnan myyntituotot” on korvattu sanoilla ”tuotteiden ja palveluiden myynnistä saadut tuotot”.

Hallituksen esitys uudesta kirjanpitolaista perustuu EU:n tilinpäätösdirektiiviin, jossa kaikille yrityksille yhteinen säännöstö muuttuu vaativammaksi yrityskoon kasvaessa. Lakiin on tulossa myös erillinen pien- ja mikroasetus, josta löytyvät kaikki pieniä ja mikroyrityksiä koskevat tilinpäätösvaatimukset. Yrittäjä voi käyttää asetusta niin sanottuna tarkistuslistana siitä, mitkä tiedot hänen tulee esittää tilinpäätöksessään. Uudessa laissa pyritään lisäksi mm. poistamaan digitalisoinnin esteitä.

Eduskunnan talousvaliokunnan käsiteltävänä on hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tilintarkastuslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 70/2016 vp). Lakiehdotus on pääosin kannatettava, erityisesti siltä osin kuin luovutaan toimintakertomuksen tilintarkastusta koskevasta kansallisesta lisäsääntelystä. Kuitenkin seuraavat tarkistukset tulee vielä tehdä ennen lain hyväksymistä.

Lisää tekstiä

Mistä voi tietää, miten tarkasti tuotot ja kulut pitää eritellä? Niin sanottuun hyvään kirjanpitotapaan kuuluu olennaisuuden periaate. Se tarkoittaa, että tuloslaskelman laatija voi itse arvioida, mitkä toiminnot ovat olennaisia ja tehdä jaottelun sen mukaan. Vähimmäisvaatimuksena on, että tuotot ja kulut merkitään tu- loslaskelman pääryhmiin. Tuloslaskelmaa voidaan täy- dentää tuottojen ja kulujen erittelyllä, joka laitetaan laskelman liitteeksi.

Rikoslakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että oikeushenkilön rangaistusvastuu ulotettaisiin törkeään kirjanpitorikokseen. Tällä edistettäisiin rikosvastuun asianmukaista kohdentumista siten, että yksilöllisen vastuun ohella myös oikeushenkilö voisi joutua toiminnassaan tehdystä törkeästä kirjanpitorikoksesta rangaistusvastuuseen, ja tehostettaisiin korruption torjuntaa.

Poliisihallituksen näkemyksen mukaan tilintarkastusvelvollisuuden rajojen nostaminen ja siitä seuraava tilintarkastusten ennaltaehkäisevän pelotevaikutuksen poistuminen mahdollistaisi väärinkäytösten yltymisen mikroyrityksissä ja ”merkitsisi talousrikosjuttujen määrän lisääntymistä”. Poliisin mukaan lakiesityksessä ei ymmärretä lakisääteisen tilintarkastusvelvollisuuden merkitystä harmaan talouden ja talousrikosten torjunnassa.

Kirjanpito on lakisääteinen osa taloyhtiön hallintoa. Valitsemalla meidän kiinteistökirjanpidon palvelumme, voit olla varma siitä, että asunto-osakeyhtiönne tai kiinteistöosakeyhtiönne asiat hoidetaan tämänhetkisten lakien ja suositusten mukaisesti. Koulutetut talouden ammattilaisemme hallitsevat myös arvonlisäveroasiat, mikäli yhtiönne on kokonaan tai osittain arvonlisäverovelvollinen.

Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laadinnassa tulee huomioida kirjanpitolain lisäksi myös osakeyhtiönlain ja asunto-osakeyhtiölain säännökset. Asunto-osakeyhtiölakiin sisältyy varsin yksityiskohtainen esitys lakia noudattavan yhtiön toimintakertomuksen sisältövaatimuksista. Tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka sisältää toimintakertomuksen, tuloslaskelman, taseen liitetietoineen, talousarviovertailun ja jälkilaskelmat. Tilinpäätös on laadittava viimeistään 4 kuukauden kuluttua tilikauden loppumisesta.

Yhdistyksen kokonaistalous käsittää kaikki yhdistyksen taloudelliset voimavarat ja muodostuu niistä tuloista, joita yhdistys saa, niistä menoista, joita yhdistys on aiheuttanut tai vastuista, jotka yhdistykselle kuuluvat, sekä niistä kiinteistöistä, arvopapereista ja muusta omaisuudesta, joita yhdistys omistaa. Yhdistyksen varsinainen talous käsittää yhdistyksen nimissä tapahtuvan taloudellisen toiminnan.

Toimintakertomus

Työelämän lainsäädäntö uudistuu. Hallitus on linjannut, että tällä hallituskaudella uudistetaan vuosilomalakia, työaikalakia ja työsopimuslakia. Vuosilomalakiin on jo toteutettu muutos ja työsopimuslain muuttamiseksi on juuri annettu hallituksen esitys. Vuosilomalain sekä työaikalain kokonaisuudistukset ovat vireillä, mutta niistä ei ole vielä mitään tietoa saatavilla. Lisäksi esitellään pääkohdat kirjanpitolain ja tapaturmavakuutuslain muutoksista.

Yrittäjänaisten toimitusjohtaja Marju Silander ja puheenjohtaja Seija Estlander moittivat erityisesti sitä, että jatkossa tilikauden olisi oltava aina kalenterivuosi. Tämä lakiesitykseen yllättäen hupsahtanut liikkeen- ja ammatinharjoittajia koskeva tilikausirajoitus ei ole liiton mukaan mikään vähäpätöinen muutos, sillä Kaupparekisterin mukaan se koskee peräti 210 000 yrittäjää.

Kirjanpitolain mukaan tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kirjanpitovelvollisen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Erillisten liitetietojen antaminen ei ole tarpeen, jos tuloslaskelmasta, taseesta tai rahoituslaskelmasta ilmenevät jo tiedot, jotka voitaisiin antaa myös liitetietoina. Liitetiedot voivat olla tuloslaskelmaan ja taseeseen nähden lisätietoa tai niissä esitettävien tietojen edelleen erittelyä.