Press "Enter" to skip to content

Kiinteistöosakeyhtiö vastike

Arvonlisäverovastikkeen laskenta keskinäisessä kiinteistöosakeyhtiössä

Usein liikekiinteistöjen taustalla on keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön rakenne ja yhtiön on siis päätettävä, hakeutuuko se arvonlisäverovelvolliseksi tilojen luovuttamisesta vastiketta vastaan osakkaille. Hakeutumisen yhteydessä on myös ratkaistava se, miten arvonlisäverovelvollisuuden edut ja kustannukset vyörytetään osakkaille eli millainen vastikemalli otetaan käyttöön.  

Haluatko lisää hyötytietoa taloudesta?

Aloitetaan perusteista. Ihan vain siksi että olen niin monesti törmännyt väärinymmärryksiin. Ns. tavallinen kiinteistöyhtiö on aivan tavallinen osakeyhtiö. Samat säännöt ja toimintalogiikka kuin liiketoimintayhtiössä. Keskinäinen kiinteistöyhtiö taas toimii kuten asunto-osakeyhtiö. Monien asioiden suhteen ero on radikaali. Yksi tärkeimmistä asioista on, että keskinäisessä kiinteistöyhtiössä vuokra maksetaan omistajalle ja tavallisessa yhtiössä yhtiölle.

Edilex Ympäristö yhdistää EHS-tiedon ja juridiikan. Se pitää sinut tehokkaasti ajan tasalla ympäristö- ja työsuojelulainsäädännön (EHS: Environment, Health and Safety) muutoksista. Saat sähköpostiisi ympäristötiedotteet, joissa asiantuntijat kommentoivat tärkeimpiä alueen säädösmuutoksia. Saat ympäristö- ja työsuojeluasioihin liittyvää henkilökohtaista neuvontaa sähköpostitse HPP Asianajotoimiston asiantuntijoilta. Koko laaja Edilex Peruspalvelu ja sen ympäristöuutiset sisältyvät tilaushintaan.

Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisella tarkoitetaan yleensä maa-alueen, rakennuksen, huoneiston tai rakennuksen osan vuokraamista joko arvonlisäverolliseen tai -verottomaan käyttöön. Hakeutujalla tarkoitetaan kiinteistön käyttöoikeuden luovuttajaa, joka hakeutuu arvonlisäverovelvolliseksi tästä toiminnasta.

1. Yleistä

Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta on hakeuduttava erikseen arvonlisäverovelvolliseksi, vaikka kiinteistön omistaja tai haltija olisi jo harjoittamastaan liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen. Vastaavasti kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta arvonlisäverovelvolliseksi hakeutuneen on vielä erikseen rekisteröidyttävä arvonlisäverovelvolliseksi, jos hän alkaa harjoittaa kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisen lisäksi arvonlisäverollista liiketoimintaa.

Sources

Osakehuoneistoon kuuluu myös sellainen parveke, jolle on kulkuyhteys vain osakehuoneiston kautta. Jos parvekkeelle on tällainen kulkuyhteys useammasta osakehuoneistosta, näihin huoneistoihin oikeuttavien osakkeiden omistajien on sovittava parveketta koskevasta kunnossapidosta ja muutostyöstä. Osakkeenomistajalla on kuitenkin oikeus suorittaa välttämätön kunnossapitotyö. Parvekkeen kunnossapidon ja muutostöiden kustannukset jaetaan tasan näiden osakkeenomistajien kesken. Yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä toisin parvekkeen hallintaoikeudesta ja kunnossapitovastuusta.

Aiheesta muualla

Tällainen valtuus on kuitenkin yksilöitävä. Hallitukselle voidaan esimerkiksi antaa valtuudet periä yhden kuukauden ylimääräinen vastike, mutta ei vapaata oikeutta päättää vastikkeen perimisestä harkintansa mukaan. Yleinen käytäntö on periä ylimääräistä vastiketta 1—2 kuukauden ajalta. Ylimääräinen yhtiövastike voidaan periä esimerkiksi tilikauden lopulla, jos huomataan että rahat eivät tule kattamaan taloyhtiön kuluja.

Jos asunto-osakeyhtiö ei selviä lainojensa lyhennyksistä ja maksuistaan se joutuu konkurssiin. Tilanne uhkaa erityisesti sellaisia yhtiöitä, joiden omaisuus on asuntojen hintojen laskun tähden pienempi kuin sen lainat. Sellaiselle yhtiölle kukaan ei helposti lainaa lisää esim remontteihin, joten maksukyvyttömyys kaataa yhtiön. Konkurssissa yhtiön omaisuus realisoidaan ja osakkaat menettävät oikeutensa hallita huoneistoaan, siis kotinsa, uudelle omistajalle.

Ei tunnusta vielä?

Asunto-osakeyhtiö on osakeyhtiö, jonka yhtiöjärjestykseen määrättynä tarkoituksena on hallita rakennusta tai sen osaa, josta vähintään puolet pinta-alasta on laskettavissa asuinhuoneistoiksi. Osakkaat omistavat asunto-osakeyhtiön osakkeita, jotka oikeuttavat tietyn osan hallintaan. Asunto-osakeyhtiön nimissä voidaan hallinnoida mitä tahansa talotyyppiä, myös rivitaloja ja omakotitaloja.

Rahoitusvastike, vähennysoikeus, yhtiölaina, kauppahinta, yhtiövastike, velaton hinta, hoitovastike, lyhennysvapaat…termejä on monia ja ne sekoittavat herkästi myös kokeneemman asuntosijoittajan ajatukset. Tämän artikkelin tarkoitus on taklata kaikki kysymykset ja epäselvyydet, joita liittyy rahoitusvastikkeisiin ja yhtiölainoihin.

Artikkelien selaus

8 Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö voi hakeutua verovelvolliseksi vain, jos osakkaalla on oikeus vähentää vastikkeeseen sisältyvä vero täysimääräisesti tai jos osakkaana on valtio (AVL 30.3 ) eli osakkaan on käytettävä tiloja omassa täysin vähennyskelpoisessa toiminnassaan tai vuokrattava tilat verollisena vähäinen taikka satunnainen tai tilapäinen käyttö muuhun kuin vähennykseen oikeuttavaan toimintaan ei estä hakeutumista 7

Footer

Isännöitsijän tehtävien kuvaus luettelemalla ja kertomalla on lähes mahdotonta tehtävien moninaisuuden vuoksi. Tehtävät voidaankin kategorisoida kolmeen ryhmään. Ensimmäisenä on taloudelliset tehtävät ja toisena hallinnolliset tehtävät. Kolmas ja näkyvin tehtäväkategoria isännöitsijällä on kiinteistön kunnossapito. Näistä kolmesta tehtäväkategoriasta voidaan määritellä isännöitsijän tärkein ja oleellisin tehtävä. Tärkein tehtävä on vastata yhtiön toiminnan kokonaisvaltaisesta tehokkuudesta.

Miten kirjanpitoasioihin voi vaikuttaa?

Selvää on, että korjaushankkeet aiheuttavat taloyhtiön osakkaille lisäkustannuksia. Osakkaat maksavat nämä kustannukset taloyhtiölle rahoitusvastikkeen muodossa joko kuukausittain tai kertasuorituksena, jolloin taloyhtiön on joko rahastoitava tai tuloutettava kyseiset maksusuoritukset kirjanpidossaan. Rahastoinnin ja tuloutuksen ero asuntosijoittajan kannalta on merkittävä, sillä se määrää voiko rahoitusvastikkeen vähentää vuokratulon verotuksessa.

Miten arvonlisäveron palautuksen voi saada?

Hoitovastikkeella katetaan yhtiön yhteisiä menoja joita ovat mm. pihatyöt, jätemaksut, kiinteistön vakuutukset, isännöinti, kirjanpito ja tilintarkastus ja perusparannukset, sekä mahdollinen tontin vuokra. Huoneistokohtainen hoitovastikkeen suuruus määräytyy huoneiston pinta-alan mukaisesti (€/m2). Yhtiökokous päättää vastikkeen suuruuden vuosittain yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

Viestisi on lähetetty!

Jos toimitilat halutaan siirtää takaisin yrittäjän yksityisomaisuudeksi, osakeyhtiö voi myydä ne takaisin, jolloin myyntihinnan ja poistamattoman hinnan erotus lisätään osakeyhtiön verotettavaan voittoon, ja lisäksi ostaja maksaa varainsiirtoveron. Henkilöyhtiön yhtiömies, joka on tehnyt taselainauksen ja yksityinen elinkeinonharjoittaja eivät maksa varainsiirtoveroa, koska juridinen omistus ei muutu. Kuitenkin heillekin syntyy verotettavaa tuloa poistamattoman kirjanpitoarvon ja käyvän arvon erotuksesta.

Omien osakkeiden hankkiminen

Yksityisessä osakeyhtiössä vähintään yhden osakkeen tulee olla muun kuin yhtiön hallussa ja ne ilmoitetaan tasekirjan liitetiedoissa. Hankitut osakkeet voidaan jättää yhtiöön tai ne voidaan mitätöidä hallituksen päätöksellä. Osakkeet on mitätöity, kun ilmoitus mitätöinnistä on rekisteröity. Sekä omien osakkeiden lunastamisesta että hankkimisesta on suoritettava varainsiirtoveroa.

Asunto-osakeyhtiön ja muun kiinteistöosakeyhtiön osakkeiden luovutuksessa vero on 2,0 prosenttia vastikkeesta. Vastikkeeseen luetaan myös osakkeisiin kohdistuva yhtiölainaosuus, eli vero maksetaan velattomasta hinnasta. Rakentamisaikana tai sitä aiemmin vastikkeeseen luetaan osakkeisiin kohdistuva osuus yhtiön kaikista lainoista, jotka yhtiöllä on kohteen valmistumishetkellä tai omistusoikeuden siirtymishetkellä, jos se tapahtuu ennen valmistumista ja käyttöönottoa.

Header menu FI

Hallituksen kokous on taloyhtiön hallituksen jäsenten yhteinen kokous, jossa päätetään taloyhtiön asioista. Yhtiökokouksen vuosittain valitsema hallitus tapaa ensimmäistä kertaa niin sanotussa järjestäytymiskokouksessa, jossa valitaan hallitukselle puheenjohtaja ja päätetään, miten kokoukset kutsutaan koolle. Yleensä puheenjohtaja kutsuu hallituksen kokouksen koolle tarvittaessa. Kaikilla hallituksen jäsenillä on läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksiin. Pääsääntöisesti myös isännöitsijällä on läsnäolo-oikeus, mutta hän ei voi äänestää, ellei hän ole samalla myös hallituksen jäsen

Ostotarjous Oravasta yllätti

Yksityissijoittajaa voi toisinaan kohdata tilanne, jossa hänen omistamansa pörssiyhtiön osakkeet tulevat julkisen ostotarjouksen kohteeksi. Esimerkkitapauksina voidaan mainita amerikkalaisen kiinteistösijoittaja Blackstonen tytäryhtiön Polar Bidcon kesäkuussa 2017 tekemä tarjous Sponda Oyj:n osakkeista sekä kanadalaisen tietotekniikkajätin CGI:n saman vuoden elokuussa tekemä tarjous Affecto Oyj:n osakkeista.