Press "Enter" to skip to content

Kiinteistön verotusarvo 2018

Kiinteistöverotuspäätös 2018

Verohallinto lähettää vuoden 2018 kiinteistöverotuspäätökset maaliskuussa 2018. Verotuspäätökseen on merkitty veronalaiset kiinteistöt, niiden arvot ja kiinteistöveron määrä sekä veroprosentti, jonka mukaan vero on laskettu. Verotuspäätökseen liittyy selvitysosa, jossa on verotusarvon ja kiinteistöveron laskentaan vaikuttavat tarkemmat tiedot. Kiinteistöt on yksilöity kiinteistötunnuksella. Selvitysosaan on merkitty koko kiinteistön tiedot. Vero on kuitenkin määrätty vain osuuttasi vastaavasta kiinteistön ja rakennuksen verotusarvosta.

Kiinteistön verotusarvo kiinteistöverotuksessa

Kiinteistöverolakia (654/1992) sovellettaessa kiinteistön arvona pidetään varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain (1142/2005) 5 luvun ja sen nojalla annettujen säännösten ja päätösten mukaisesti laskettavaa arvoa kiinteistöveron määräämisvuotta edeltävältä kalenterivuodelta. Verotusarvo määrätään erikseen rakennusten ja maapohjan osalta. Tämä ohje käsittelee kiinteistön verotusarvon määräytymistä.

Korjaukset ja muutokset ilmoitusosalle

Tietojen korjaaminen ja täydentäminen on mahdollista myös paperilomakkeella. Tarvittavat muutokset tehdään ilmoitusosalle, joka palautetaan Verohallinnolle. Postiosoite on painettu ilmoitusosaan. Verohallinnosta voi pyytää palautuskirjekuoren. Ilmoituksen voi myös palauttaa myös omalla kirjekuorella, jolloin joutuu maksamaan postimaksun. Ilmoituksen toimittaminen verotoimistoon on mahdollista myös käymällä siellä.

Täsmätietoa verotuksesta

Nyt puheena olevassa tapauksessa kiinteistölle oli kaavamaisesti vahvistettu vuoden 2014 verotusarvoksi noin 3,6 miljoonaa euroa. Kyseessä oleva kiinteistö oli kunnoltaan poikkeuksellisen huono, eikä sitä voitu kokonaan käyttää siihen tarkoitukseen mihin se oli hankittu eli kiinteistön vuokraustoimintaan. Kiinteistön hankintahinta oli vuonna 2013 ollut noin 250 000 euroa. Lisäksi kiinteistön omistaja arvioi, että kiinteistön tulevat nettovuokratuotot ovat diskontattuna määrältään noin 300 000 euroa.

Uudistuksessa ei koroteta kokonaisverokertymää

Tavoitteena on, että kiinteistöille voidaan laskea maapohjan verotusarvo uutta hintavyöhykekarttaa hyödyntämällä siten, että jokaiselle kiinteistölle saadaan yksilöivällä kiinteistötunnuksella sijaintia vastaava arvo vuoden 2020 kiinteistöverotukseen. Hankkeen seurauksena syntyvää maapohjien hintakarttaa päivitetään uudistuksen jälkeisinä vuosina myöhemmin valittavalla menetelmällä. Uudistuksen tavoitteena on lisätä kiinteistöverotuksen oikeudenmukaisuutta ja läpinäkyvyyttä.

Työsuhdeasunnon asuntoetulaskuri

Kiinteistövero on maan ja rakennusten arvoon perustuva vero, jonka kiinteistön omistaja maksaa kiinteistön sijaintikunnalle. Kiinteistöveroprosentin päättää kunta. Kunta määrää vähintään kaksi eri kiinteistöveroprosenttia: yleisen kiinteistöveroprosentin ja vakituiseen asumiseen käytettävien rakennusten kiinteistöveroprosentin. Vakituisen asuinrakennuksen maapohjan osalta vero määrätään yleisen veroprosentin mukaan.

1990-luvun alun päivistä mökkivero on kallistunut huimasti ja sen tuotto kunnille on kolminkertaistunut 2000-luvulla. Suosittu mökkikunta voi saada huviloista verotuloa monta miljoonaa euroa vuodessa. Näillä rahoilla kustannetaan kaikille yhteisiä ja toki mökkiläistenkin suosimia palveluja kuten kirjastoja, liikuntapaikkoja ja terveyskeskuksia.

Tuore ratkaisu avaa mahdollisuuksia kiinteistöjen verotusarvojen tarkistamiselle erityisesti luovutusten yhteydessä sekä tilanteissa, joissa kiinteistön taloudellisesti määritetty käypä arvo olennaisesti poikkeaa kaavamaisesta verotusarvosta, esimerkiksi harjoitettaessa kiinteistöllä sen alkuperäisestä käyttötarkoituksesta poikkeavaa toimintaa.

Tilaa Rakennusmaailman uutiskirje

Rakennuspaikan katsotaan olevan saman omistajan omistuksessa silloin, kun puolisot yhdessä omistavat rakennuspaikan tai rakennuspaikka on muutoin määräosaisessa yhteisomistuksessa. Niin ikään rakennuspaikan katsotaan olevan saman omistajan omistuksessa silloin, kun osa siitä on verovelvollisen pääasiallisesti omistaman yhtiön tai muun yhteisön omistuksessa taikka kun rakennuspaikka on samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden omistuksessa.

Maapohjan arvo kiinteistöverossa

Kiinteistöverotusta varten kiinteistölle vahvistetaan verotusarvo. Kiinteistön verotusarvo määrätään varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain säännösten mukaan. Tarkemmat säännökset rakennuksen jälleenhankinta-arvon perusteista sisältyvät valtiovarainministeriön asetukseen. Rakennusmaan tarkemmat laskentaperusteet vahvistaa Verohallinto vuosittain.

Tuleeko kiinteistöverosta kuntien rahastusautomaatti?

Uudistuksen tavoitteena on luoda selkeä, ymmärrettävä ja yksinkertainen arvostamisjärjestelmä rakennuksille ja maapohjalle. Uusi järjestelmä olisi oikeudenmukaisempi, koska verotusarvot päivittyisivät vuosittain uusimpien tietojen perusteella. Tähän saakka rakennusten verotusarvojen perusteita on tarkistettu kaavamaisesti rakennuskustannusindeksin muutosta vastaavasti. Tonttihintoja taas on tarkistettu vain alueittain ja harvakseltaan.

Päätös muuttaa aiempaa maapohjan verotusarvon laskentaa koskevaa oikeuskäytäntöä niin sanotuissa kaksitasokaavakiinteistöissä, joissa käytetty rakennusoikeus ylittää voimassa olevan asemakaavan salliman rakennusoikeuden. Muutos lisää maapohjan arvostamisen perusteena huomioon otettavan rakennusoikeuden määrää ja sitä kautta nostaa verotusarvoja verrattuna aikaisempaan oikeuskäytäntöön.

Rakennusten verotusarvot laitetaan vastaamaan alueen hintatasoa, kun kiinteistöverotus uudistuu. Maanmittauslaitoksen asiantuntijan Arthur Kreivin mukaan koko Suomi käydään läpi ja muodostetaan mikroalueita, joiden tontti- ja asuntokaupat seitsenhenkinen työryhmä käy läpi.

Siirtyminen tosiasialliseen rakennusmassaan perustuvaan kiinteistöverotukseen kaksitasokaavakohteissa tuo Helsingin kaupungille arviolta 5–10 miljoonaa euroa lisätuloja vuonna 2019. Ilman verotusmuutosta Helsingin ennakoitu kiinteistöverotulo vuonna 2019 olisi 273 miljoonaa euroa.
 
Kaiken kaikkiaan Helsingissä on noin 35 000 verotettavaa kiinteistöä. Kaupunki edistää kiinteistöveron pohjana olevien tietojen tarkentamista ja päivittämistä, jotta verotus toteutuisi mahdollisimman oikeudenmukaisesti.
 
Lisätietoja:

Kirjautuminen

Kunnan kiinteistöveroprosenteista päättää vuosittain kunnanvaltuusto lain salliman vaihteluvälin puitteissa. Laissa erotetaan vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti ja yleinen kiinteistöveroprosentti, joka koskee maapohjaa ja muita rakennuksia kuin vakituisia asuinrakennuksia. Lisäksi kunta voi määrätä kiinteistöveroprosentin muille asuinrakennuksille (joita ovat lähinnä vapaa-ajan asunnot), voimalaitoksille ja ydinvoimalaitoksille sekä rakentamattomalle rakennuspaikalle.