Press "Enter" to skip to content

Kiinteistön poistot kirjanpidossa

Lähiopetus

Verotuksessa poistopohjana on hankintameno, kirjanpidossa hankintamenon ja ennakoidun jäännösarvon välinen erotus. Jäännösarvolla tarkoitetaan hyödykkeen luovuttamisesta saatavaa luovutuskustannuksilla vähennettyä rahamäärää. Useiden koneiden ja laitteiden osalta jäännösarvo voidaan yleisiin tilinpäätösperiaatteisiin kuuluvan varovaisuuden vuoksi katsoa nollaksi. Sen sijaan esimerkiksi ajoneuvojen ja monien rakennusten kohdalla jäännösarvo voi olla merkittävä ja aiheuttaa samalla merkittävän eron verotuksen ja kirjanpidon poistojen välille.

Täsmätietoa verotuksesta

Yleinen ongelma ostetun kiinteistön osalta on yleensä, ettei ostokauppakirjassa ole eroteltu maapohjan ja rakennuksen hankintamenoa.  Silloin rakennuksen hankintameno on tarvittaessa arvioitava. Tällöin voidaan esimerkiksi laillistetun kiinteistönvälittäjän (LKV) lausunnolla pyrkiä verotuksessa todistelemaan, mikä on maapohjan ja rakennuksen hankintahetken käypien arvojen suhde.

Käyttöomaisuuteen liittyvät ratkaisut, päätökset ja toimenpiteet ovat tärkeä osa yrityksen investointisuunnittelua sekä tulosseurantaa. Tähän aikaan vuodesta on aika tarkastella kuluvan tilikauden tilannetta ja suunnitella tulevaa yhdessä asiantuntijan kanssa. Tarkistettavien asioiden listalla on mm. miten yrityksen tasetilanne ja poistokäytäntö vaikuttavat yrityksen tunnuslukuihin sekä verotettavaan tuloon. Tässä blogissa pureudumme kirjanpidon näkökulmaan poistoissa.

Käyttöomaisuuden poistokäytännöt

Tuotannollisten investointien korotetuista poistoista annetun lain mukaan elinkeinotoimintaa harjoittavalla verovelvollisella on oikeus tehdä korotetut poistot kalenterivuosina 2013−2016 käyttöön otettujen tehdas- ja työpajarakennusten hankintamenoista. Laissa tarkoitetun rakennuksen poistamatta olevasta hankintamenosta tehtävä poisto saa olla enintään 14 prosenttia.

Sisällysluettelo

Kun yritys hankkii esimerkiksi jonkin koneen tai laitteen, tästä aiheutuu yritykselle kulua. Tämä kulu rasittaa yrityksen tulosta. Poistojen ideana on, että tätä kulua voidaan jaksottaa sen vaikutusajalle. Jos tämä kone esimerkiksi tuottaa yritykselle tuloa viiden vuoden ajan, voidaan siitä aiheutuva kulu jaksottaa viidelle vuodelle. Tämä tasoittaa yrityksen tulosta tilikaudesta toiseen ja tekee eri tilikausista vertailukelpoisempia toistensa kanssa.

Lähtökohtaisesti kirjanpitovelvollisen tulee toteuttaa suunnitelman mukaiset poistot johdonmukaisesti alkuperäistä poistosuunnitelmaa noudattaen. Poistoilla tarkoitetaan tilikaudelle kohdistettua osaa useamman tilikauden ajan tuloa tuottavasta hankinnasta. Tällaisia hankintoja ovat esimerkiksi tuotantorakennukset ja tuotantolaitteet ja vaikkapa sorakuopat. Kuitenkin kyseessä ovat aina luonteeltaan investointia muistuttavat arvokkaat hankinnat. Esimerkiksi vähäarvoisista toimistotarvikkeista ei tehdä poistoja, vaikka ne kestäisivätkin käytössä useamman tilikauden ajan.

Primary links

Lähtökohtana suunnitelmapoistojen poistoaikojen määrittelyssä on kunkin poistonalaisen hyödykkeen yksilöllinen tulontuottamis- tai palvelutuotantokyky varovaisuuden periaatteella liitteen 1 poistoaikojen rajoissa. Erityisen tärkeää on tarkastella taloudellisesti merkittävimpien hyödykkeiden ja hyödykeryhmien poistoaikoja ja -prosentteja, jotta ne vastaisivat paremmin niiden taloudellista pitoaikaa.

HE 203/1992

Veropohjaa laajennettaisiin myös siten, että käyttöomaisuuteen kuuluvien kiinteistöjen ja arvopapereiden luovutushinnat olisivat veronalaisia omistusajan pituudesta riippumatta, että jälleenhankintavarausta supistettaisiin ja että rakennusten hankintamenosta tehtävien poistojen enimmäismääriä alennettaisiin. Lisäksi ehdotetaan muutoksia muun muassa edustusmenojen ja eräiden vakuutusmaksujen vähennyskelpoisuuteen ja kurssivoittojen ja -tappioiden jaksotukseen.

4) erillisenä verovelvollisena verotettavasta kuolinpesästä saatu osuus kuolinpesän tulosta eikä yhtymän osakkaan hänen veronalaiseksi tulokseen katsotun tulo-osuuden lisäksi saama voitto-osuus yhtymästä eikä myöskään tulo, jonka ulkomaisen kuolinpesän Suomessa asuva osakas on saanut osuutena kuolinpesän tulosta siltä osin kuin kuolinpesä on velvollinen suorittamaan mainitusta tulosta veroa täällä;

Vuokra-asunto verotuskohteena

Elokuun alussa 2017 astuu voimaan muutos, jossa opiskelijat siirtyvät yleisen asumistuen piiriin. Koska yleinen asumistuki on ruokakuntakohtainen, voivat vastaisuudessa puolison tai ruokakunnan muun jäsenen tulot estää asumistuen saamisen. Vuokrasopimuksen muodolla ja sopimusmallilla on vaikutusta siihen, lasketaanko vuokrahuoneiston asukkaat samaan vai eri ruokakuntaan, ja tämä täytyy siis ottaa huomioon vuokrasopimusta laadittaessa.

Voiko toiminimi tehdä kirjanpidon itse?

Jos lähdetään tilanteesta, jossa yrittäjällä ei ole minkäänlaista pohjaa kirjanpidolle, on kirjanpito viisainta ulkoistaa ammattilaisille. Jos kuitenkin toiminta on pienimuotoista tai sivutoimista, voi yrittäjä selvitä yhdenkertaisen kirjanpidon tekemisestä itse. Jos et ole varma, onko kirjanpitäjän hankkiminen järkevämpää kuin kirjanpidon hoitaminen itse, kannattaa miettiä alla olevia kysymyksiä.

Vakuutusasiat

Yksi fiksu ratkaisu taloyhtiölle olisi antaa osakkaan valita. Osakas voi maksaa korjaushankkeesta koituneet kustannukset joko hankeosuutena (yhdellä kertaa ennen kuin laina nostettu), lainaosuutena (yhdellä kertaa lainan nostamisen jälkeen) tai pääomavastikkeena (pienempinä erinä kuukausittain). Vaikka tietyn osakasryhmän suorituksia ei voi käsitellä eri tavalla kuin toisen, voi yllä mainittuja maksusuoritustapoja käsitellä kirjanpidossa eri tavalla. Hyvä voikin olla esimerkiksi järjestely, jossa hanke- ja lainaosuudet tuloutetaan, mutta pääomavastikkeet rahastoidaan.

SOSIAALINEN MEDIA

Edilex Ympäristö yhdistää EHS-tiedon ja juridiikan. Se pitää sinut tehokkaasti ajan tasalla ympäristö- ja työsuojelulainsäädännön (EHS: Environment, Health and Safety) muutoksista. Saat sähköpostiisi ympäristötiedotteet, joissa asiantuntijat kommentoivat tärkeimpiä alueen säädösmuutoksia. Saat ympäristö- ja työsuojeluasioihin liittyvää henkilökohtaista neuvontaa sähköpostitse HPP Asianajotoimiston asiantuntijoilta. Koko laaja Edilex Peruspalvelu ja sen ympäristöuutiset sisältyvät tilaushintaan.

Sisällysluettelo

Valtiokonttori ohjaa ja kehittää valtion talous- ja henkilöstöhallinnon prosesseja. Ohjaamme kirjanpitoyksikköjä ja talousarvion ulkopuolisia rahastoja järjestämään kirjanpidon ja muun laskentatoimen yhtenäisellä tavalla. Olemme koonneet antamamme määräykset ja ohjeet Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon käsikirja -sivustoksi. Sivustolta on linkit myös keskeisempään valtion talous- ja henkilöstöhallintoa koskevaan lainsäädäntöön.

Päävalikko

Varoja, jotka ovat lähdeveronalaisella pankkitilillä ei lasketa nettovarallisuutena, joten niille kannattaa löytää muita kohteita ennenkuin tilikausi loppuu. Tässä on syytä kuitenkin olla varovainen, sillä pankkitalletusten nosto kassaan tai niiden sijoittaminen tilinpäätöshetken ajaksi saatetaan katsoa veronkiertona tai kaikkia näitä varoja ei välttämättä katsota elinkeinotoiminnan varoina.

5 Hyllypoisto Kp:ssa tehty poisto, jota ei vähennetä verotuksessa omasta tahdosta tai kp:n poisto ylittää EVL:n maksimipoiston Käyttöomaisuusryhmän kokonaispoisto > EVL:ssä vähennettävä poisto Kokonaispoistoon ei lasketa irtaimen käyttöomaisuuden epäsuoraan tuloutukseen (eli tulosvaikutuksen eliminointiin) liittyvää poistoeron lisäystä. 5

Vääristä tiedoista sitkeimpiä ovat kuvitelmat yrittäjien veroista. Yrittäjät muka kiertävät veroja muuntamalla ansiotuloja pääomatuloiksi. Yksittäisiä vuosia ja yrityksiä lukuun ottamatta yrittäjät maksavat samoista tuloista enemmän veroja ja julkisia maksuja kuin palkansaajat. Juuri kukaan ei tiedä sitäkään, että yritykset maksavat veroista ja maksuista kaksi kolmasosaa ennen kuin niillä on vastaava tulo kassassa. Palkansaaja ei koskaan maksa veroja etukäteen.

Talousarviot

RTK-Palvelu Oy on suomalainen kiinteistöpalvelujen erikoisosaaja jo yli 45 vuoden kokemuksella. Palveluksessasi on yli 3 000 ammattilaista, jotka huolehtivat erilaisista kiinteistöistä ja liikennevälineistä ympäri Suomen. Asiakkaitamme ovat niin teollisuusyritykset, hotellit, laivat, satamat kuin vaativat liikekiinteistötkin. Asiakaskeskeisyys ja jatkuva kehittäminen näkyvät vahvasti arvoissamme. Kattavat ja sertifioidut palvelumme takaavat laadukkaan lopputuloksen. Meille asiakaskokemus on aina tärkein!