Press "Enter" to skip to content

Kiinteistön lahjoitus sähköisesti

Tag Archives: sähköinen kiinteistönvaihdanta

Mummo oli onnekkaan sattuman johdosta tullut tietoiseksi tästä mahdollisuudesta. Hän oli etsinyt internetistä tietoa kaupanvahvistajista ja päätynyt kiinteistökaupan verkkopalveluun. Hän oli päässyt kirjautumaan sisään palveluun omilla verkkopankkitunnuksillaan ja olipa hänen omalla sivullaan näkynyt hänen omistamansa kiinteistökin. Mummon saatua Markus vakuutetuksi siitä, että “siellä internetissähän se tämäkin nykyään tapahtuu”, päästiin lahjakirjan valmisteluissa alkuun.

Kaupanvahvistajan on oltava läsnä, kun osapuolet allekirjoittavat lahjakirjan. Kaupanvahvistajan tehtävänä on vahvistaa kiinteistön lahja- ja muut luovutuskirjat. Ennen lahjoituksen todistamista on kaupanvahvistajan tarkastettava osapuolten henkilöllisyys ja se, että lahjakirja täyttää lakisääteiset muotovaatimukset. Kaupanvahvistajan tulee myös tarkistaa kiinteistön omistusta koskevat tiedot kiinteistörekisteristä.

Minkälaisesta lahjasta ilmoitetaan?

Kiinteistövaihdannan palvelussa on joitain rajoituksia, joita poistetaan järjestelmää kehittämällä. Alaikäinen ei esimerkiksi voi olla kiinteistön luovuttajana eikä saajana, sama koskee henkilöitä, joilla ei ole suomalaista henkilötunnusta. Palvelussa ei voi luovuttaa useita kiinteistöjä samassa kaupassa. Järjestelmä mahdollistaa kuitenkin vuokraoikeuden luovuttamisen.

5 4.2 Kuolinpesän veroluokat Perintöveron määrä ja suorittaminen Ennakkoperinnön vaikutus perintöveroon Tavallinen lahja perintöverotuksessa Yhteenveto Tulokset Arviointia Lähteet Liitteet Liite 1. Lyhenteet Liite 2. Esimerkki kiinteistön lahjakirjasta Liite 3. Lahjaveroilmoitus Liite 4. Lainhuutohakemus Liite 5. Määrävuotisessa tuotto-oikeuden pidätyksessä käytettävä kerroin… 41

Esimerkki: Antti ja hänen puolisonsa Tiina lahjoittavat tyttärelleen Liisalle 7 500 euroa niin, että molemmat lahjoittavat 3 750 euroa. Koska kumpikin lahja on alle 5 000 euroa, Liisan ei tarvitse maksaa lahjaveroa. 

Jos Antti ja Tiina lahjoittaisivat Liisalle 10 500 euroa niin, että molemmat lahjoittaisivat 5 250 euroa, Liisan pitäisi maksaa lahjoista lahjaveroa 1. veroluokan mukaan. Lahjaveron määrä 5 250 euron lahjasta vuonna 2018 on 116 euroa. Liisa maksaisi lahjaveroa yhteensä 232 euroa (2 x 116 euroa).

Lahjakirjan muotovaatimukset

Jos kuitenkin lahjoitus halutaan tehdä lahjansaajan puolison avio-oikeuden poissulkevalla ehdolla, on lahjakirja tällöin tehtävä kirjallisesti ja kahden esteettömän todistajan on allekirjoitettava se. Kiinteää omaisuutta luovutettaessa on noudatettava samaa määrämuotoa kuin kiinteistön kaupassa. Käytännössä myös osakelahjoitukset (asunto-osakkeet, pörssi, ja muut osakkeet) tulee tehdä kirjallisena omistussuhteen siirtymisen osoittamiseksi.

Kotipeili

Suurin osa kiinteistön luovutuksista voidaan jatkossa tehdä sähköisesti Maanmittauslaitoksen ylläpitämässä asiointijärjestelmässä. Vastaavasti kiinnityshakemukset voidaan tehdä sähköisesti ja sähköiset panttikirjat ottaa käyttöön. Lait tulivat pääosin voimaan 1. marraskuuta 2013. Eräisiin luovutuksiin ja kiinnityshakemuksiin säännöksiä sovelletaan kuitenkin vasta 1. maaliskuuta 2015 lukien.

Aiheesta muualla

Muoto: Käytetyn asunto-osakkeen kaupassa vallitsee muotovapaus. Kauppakirjan muotovapauden lisäksi asunto-osakkeen kaupassa vallitsee sisältövapaus. Tämä tarkoittaa, että kaupan osapuolet voivat vapaasti sopia kaupan sisällöstä. Sisällön osalta keskeisiä kauppakirjan kohtia ovat kaupan sopijapuolet, kaupan kohde, kauppahinta ja kaupan muut ehdot.

Esimerkiksi verovapaista rahasto-osuuksista ilmoitus kuitenkin kannattaa jättää, sillä jos lahjansaaja myy rahasto-osuudet myöhemmin, lahjaveroilmoituksesta on helppo selvittää osuuksien hankintameno eli niiden arvo hetkellä, jolloin lahja saatiin. Hankintamenoa tarvitaan, kun mahdollisen myynnin jälkeen lasketaan myyntivoiton suuruutta verottajaa varten. Kannattaa kuitenkin muistaa, että jos lahjansaaja on omistanut myytävän omaisuuden alle vuoden, lahjaverotusarvoa ei saa vähentää, vaan vähennettävä arvo määritellään lahjoittajan hankintamenon perusteella.

 

Ostajan näkökulmasta merkityksellistä ei ole se, onko kiinteistössä kiinnityksiä, vaan se, että kiinnitysten pitää siirtyä ostajalle velattomina. Jos kiinteistön ostaja aikoo käyttää ostettua kiinteistöä esimerkiksi asuntolainan vakuutena, tulee kiinnityksiä joka tapauksessa hakea. Kun kiinteistöön on olemassa kiinnityksiä jo valmiiksi, ei kiinteistön ostajan tarvitse hakea kiinnityksiä erikseen. Tämä säästää ostajalta sekä aikaa että rahaa.

Primary links

Etuoston tavoitteen toteuttamisen ajankohta jää jossain määrin avoimeksi. Lähtökohtana voitaneen pitää sitä, että alue tulee aiottuun tarkoitukseen ajassa, joka riippuu maankäytön suunnittelun vaiheesta ja hankkeen totutuksesta itsestään. Näin ollen alueen käyttö aiottuun tarkoitukseen voi toteutua jopa vasta useamman vuoden kuluttua etuostosta. Kunnan ei siten tarvitse toteuttaa hanketta välittömästi etuoston jälkeen. Toisaalta on kuitenkin huomattava, että maa-alueiden hankinta vain maareserviksi, ilman yhteyttä esim. yhdyskuntarakentamiseen, ei ole lain tarkoituksen mukaista.

Lahjansaajan suojaaminen avioerossa

Arvokkaat taulut, veistokset ja muut taideteokset eivät ole lahjaverovapaata koti-irtaimistoa. Tapauskohtaisesti ratkaistaan, onko kyseessä tavanomaista arvokkaampi taideteos. Varakkaammassa perheessä melko arvokaskin lahja voi olla tavanomaisena veroton, kun taas ”köyhässä” perheessä lahja voi olla merkittävä eli ei tavanomainen.

Kaupanvahvistuksessa kiinteistön luovutus vahvistetaan kaikkien luovutuskirjan allekirjoittajien ja kaupanvahvistajan läsnä ollessa. Kaupanvahvistus on tehtävä, kun kyseessä on kauppa, lahja, vaihto tai jakosopimus. Ilman kaupanvahvistusta luovutus on mitätön, eikä ostaja voi saada lainhuutoa kiinteistöön. Myös kiinteistökauppaa koskeva esisopimus vaatii kaupanvahvistajan todistuksen. Osituksessa tai perinnönjaossa kaupanvahvistusta ei käytetä.

Kiinteän omaisuuden ollessa kaupan kohteena on lisäksi varmistuttava siitä, tarvitaanko kauppaan jonkin yksittäisen ihmisen tai viranomaisen lupa. Esimerkiksi puoliso ei pääsääntöisesti saa ilman toisen puolison kirjallista suostumusta luovuttaa kiinteää omaisuutta, joka on tarkoitettu käytettäväksi yhteisenä kotina. Myös edunvalvoja tarvitsee holhousviranomaisen eli maistraatin luvan esimerkiksi edunvalvonnassa olevan henkilön omistaman kiinteistön myymiseen.

Jos hakijalle on tarjottu hänen hakemuksensa mukaista ja hänen asunnon tarvettaan vastaavaa asuntoa ja hän kieltäytyy kolme kertaa tällaisesta asunnosta saatuaan niihin jo kunnan hyväksynnän, kunta siirtää hakijan järjestysnumeroltaan muiden hakijoiden jälkeen. Joissain kunnissa järjestysnumeron voi menettää sen jälkeen, kun on kieltäytynyt kolmesta tarjotusta asunnosta, vaikka kunnan hyväksyntää ei vielä olisi saatu.

Perhekeskus on alueellinen lähipalvelujen verkosto, joka tukee ja edistää lasten ja nuorten hyvää arkea ja koko perheen terveyttä ja hyvinvointia. Toiminta antaa tilaa perheiden monimuotoisuudelle ja monikulttuurisuudelle, voimavaroille ja osallisuudelle sekä vanhemmuudelle. Perhekeskuksesta saa tukea vanhemmuuteen, parisuhteeseen, yksinäisyyteen, sovinnolliseen eroon ja perheväkivallan ehkäisyyn. Tarjoamme sopivaa tietoa, ohjausta ja tukea helposti, oikeaan aikaan, varhain ja vaikuttavasti.

Metsänomistajat

Tarjoamme kaupanvahvistajan palvelua. Ota yhteyttä metsänhoitoyhdistykseen, kun olet tekemässä tilakauppaa tai siirrät metsäsi uudelle omistajalle lahjakirjalla. Kiinteistön luovutus uudelle omistajalle tulee tehdä maanmittauslaitoksen määräämän kaupanvahvistajan läsnäollessa tai kaupan voi tehdä myös Maanmittauslaitoksen sähköisessä kaupankäyntijärjestelmässä ilman vahvistajaa (1.11.2013 alkaen).  Laadimme tarvittaessa asiakirjat ja opastamme muutoinkin koko kaupantekoprosessissa.

Ota meihin yhteyttä, kun haluat parempaa isännöintiä!

– Kirjoita käyttäjätunnukseksi taloyhtiön nimi ilman As Oy:tä, esim. koskenparske – Kirjoita salasanaksi katuosoitteesi, esimerkiksi mallikatu16. – Korvaa ä- ja ö-kirjaimet kirjamilla a ja o. Esimerkiksi Metsä -> metsa – Yli 15 merkkiä pitkät sanat lyhennetään lopusta, mutta numerot jätetään, esimerkiksi Metsäkuninkaantie 8 lyhennetään muotoon metsakuninkaan8