Press "Enter" to skip to content

Kiinteistön kauppakirjan muotovaatimukset

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Kauppa ei ole sitova, ellei sitä ole tehty edellä mainitulla tavalla. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että jos myyjä ja ostaja ovat sopineet kauppakirjaan merkittyä suuremmasta kauppahinnasta tai muusta vastikkeesta, myyjällä ei ole oikeutta saada perityksi enempää kuin mitä kauppakirjaan on merkitty. Myyjä ei siis saa velotuksi ns. pimeää kauppahintaa vaan ainoastaan sen, mitä kauppakirjaan on merkitty.

Kauppakirjan vähimmäissisältö

Ostajalle on toimitettava lainhuuto- ja rasitustodistus sekä kiinteistörekisteriote. Myös kuntotarkastusasiakirja on mainittava, jos sellainen on tehty. ”Ostaja on tutustunut lainhuuto- ja rasitustodistuksiin ja kiinteistörekisterin tietoihin sekä myytävää kaupan kohdetta ja naapurikiinteistöä koskeviin kaavakarttoihin ja -määräyksiin.” Kuntotarkastuksessa havaitut virheet on kirjattava kauppakirjaan. Mikäli vastuuta halutaan rajoittaa havaittujen virheiden osalta, kauppakirjaan voidaan kirjata vastuunrajoituslausekkeita.

Kiinteistön kauppakirjan laadinta

Asuntokaupan ehtoja sovittaessa on syytä huomioida, että kaikki sovitut asiat päätyvät myös kauppakirjaan. Liian usein asuntokauppaprosessin aikana puhuttuja yksityiskohtia jätetään vain suullisten sopimusten varaan, jolloin niiden toteennäyttäminen on monesti hyvin hankalaa. Jos esimerkiksi on sovittu, että keittiön kodinkoneet kuuluvat irtaimistona kauppaan, mutta tätä ei ole kirjattu kauppakirjaan, voi asian selvittäminen olla vaikeaa.

Miten kaupantekotilaisuus etenee

Kiinteistönvälittäjän tehtävä on hoitaa kuntoon kaikki kaupantekotilaisuudessa tarvittavat asiakirjat ja tarkistaa asiakirjojen ajantasaisuus. Itse kauppakirja on tietenkin merkittävin asiakirja. Kauppakirja laaditaan hyväksytyn ostotarjouksen ehtojen ja maakaaren muotomääräysten mukaan. Kauppakirjan laadinta on paras jättää ammattilaisille, sillä vain muotomääräykset täyttävä kauppakirja on pätevä.

Most Used Categories

Edellä 1 momentissa tarkoitettu ehto ei ole sitova, ellei sitä ole otettu kauppakirjaan, eikä siltä osin kuin se on sovittu olemaan voimassa viittä vuotta pidemmän ajan kaupantekopäivästä. Jollei ehdon voimassaoloaikaa ole merkitty kauppakirjaan, se on voimassa viisi vuotta. Kanne kiinteistön palauttamisesta myyjälle on pantava vireille kolmen kuukauden kuluessa ehdon voimassaolon päättymisestä.

1) kiinteistöllä sellaista itsenäistä maanomistuksen yksikköä, joka kiinteistörekisterilain nojalla on merkittävä kiinteistönä kiinteistörekisteriin, ja muulla rekisteriyksiköllä muuta sanotun lain nojalla kiinteistörekisteriin merkittävää erillistä yksikköä. Kiinteistö käsittää siihen kuuluvan alueen, osuudet yhteisiin alueisiin ja yhteisiin erityisiin etuuksiin sekä kiinteistölle kuuluvat rasiteoikeudet ja yksityiset erityiset etuudet (kiinteistön ulottuvuus)

Itse kiinteistökaupan kauppakirja tulee tehdä kirjallisesti ja sen tulee täyttää maakaaren muotovaatimukset. Maakaaren mukaan kauppakirjassa tulee olla vähintään kirjattuna luovutustarkoitus, kiinteistön yksilöintitiedot, myyjän ja ostajan tiedot sekä kauppahinta ja muu vastike. Kauppakirjaan on myös syytä kirjata muun muassa rasitteet, sähköliittymän siirtäminen, se, miten kohde on tarkastettu ja missä kunnossa rakennus on myyty, mitä asiakirjoja on esitetty kaupassa ja vastuut maksuista. Asianmukaisen kauppakirjan laatiminen on kiinteistövälittäjän vastuulla.

Milloin tarvitaan kaupanvahvistaja?

Kaupanvahvistajana todistan, että (myyjän nimi) (myyjän paikka) luovuttajana ja (ostajan nimi) (ostajan paikka) luovutuksensaajana ovat allekirjoittaneet tämän luovutuskirjan ja että he ovat olleet yhtä aikaa läsnä luovutusta vahvistettaessa. Olen tarkistanut allekirjoittajien henkilöllisyyden ja todennut, että luovutuskirja on tehty maakaaren 2 luvun 1 §:ssä säädetyllä tavalla.

Helsingin Asuntokauppiaat on täyden palvelun kiinteistönvälitysliike ja hoidamme puolestasi myös kauppakirjat ja olemme sekä myyjän, että ostajan apuna aina kaupanteon jokaisessa vaiheessa. Halutessasi varaamme myös ajan kaupantekotilaisuuteen pankkiin, varmistamme, että paikalla on kaupanvahvistaja ja huolehdimme kaikesta dokumentaatiosta. Ota yhteyttä myös, jos olet itse myymässä kotiasi, mutta kauppakirjojen teko mietityttää!

Sisällysluettelo

Edilex Ympäristö yhdistää EHS-tiedon ja juridiikan. Se pitää sinut tehokkaasti ajan tasalla ympäristö- ja työsuojelulainsäädännön (EHS: Environment, Health and Safety) muutoksista. Saat sähköpostiisi ympäristötiedotteet, joissa asiantuntijat kommentoivat tärkeimpiä alueen säädösmuutoksia. Saat ympäristö- ja työsuojeluasioihin liittyvää henkilökohtaista neuvontaa sähköpostitse HPP Asianajotoimiston asiantuntijoilta. Koko laaja Edilex Peruspalvelu ja sen ympäristöuutiset sisältyvät tilaushintaan.

Page not found!

Ei ole yksi eikä kaksi kertaa, kun kiinteistön kauppakirjaan tulee syystä tai toisesta kirjattua väärää tietoa. Tai no, ei ehkä väärää tietoa, mutta ainakin verotuksellisesti epäedullista tietoa. Kauppakirjan allekirjoittamisen jälkeen aletaankin miettiä, että hetkinen. Olisiko kannattanut ostaa koko talo vain toisen nimiin. Sen toisen, jolla oli mahdollisuus hyödyntää ensiasunnon varainsiirtovapautta koskevaa säännöstä.  Sitten vaan juristin puheille, että miten asian saa korjattua ja verot jätettyä maksamatta.

Toinen esimerkki määrämuotoisesta sopimuksesta on avioehtosopimus. Avioehtosopimus on tehtävä kirjallisesti. Jos puoliso tai kihlakumppani vajaavaltaisuuden tai toimintakelpoisuuden rajoittamisen vuoksi ei ole oikeutettu itse tekemään avioehtosopimusta, hänen on hankittava siihen edunvalvojansa kirjallinen hyväksyminen. Avioehtosopimus on lisäksi jätettävä maistraattiin rekisteröitäväksi.

Transkriptio

Suomessa kerrostalot/rivitaloasunnot ja niiden maapohjan omistavat yleensä asunto- tai kiinteistöosakeyhtiöt. Yhtiön osakkeista käydään kauppaa ja osakkeet oikeuttavat ostajaa hallitsemaan tiettyä yhtiön omistamassa talossa olevaa huoneistoa. Käytännössä mainitunlainen hallita on verrattavissa huoneiston omistamiseen. Kauppa tehdään kirjallisesti, mutta kaupanvahvistusta ei tarvita, toisin kuin kiinteistön kaupassa. Asuntohuoneiston kauppa ei Suomessa ole kiinteistön kauppaa. Tämän vuoksi asuinhuoneiston kauppaa ei ole myöskään lainhuudatettava.

Perunkirjoitus ja perinnönjako

Kaupanvahvistajan on oltava läsnä kaupantekotilaisuudessa kun kauppakirja allekirjoitetaan. Kaupanvahvistaja toimii kaupan todistajana, ja ennen luovutusta hänen on tarkistettava osapuolten henkilöllisyys ja luovutuskirjan lakisääteiset muotovaatimukset. Luovutuskirjassa määritellään mitä omaisuutta se koskee. Asiakirja voi olla kauppasopimus tai lahjakirja. Laadin myös toimeksiannosta kauppakirjat sekä lahjakirjat.

Metsätilojen arvioita ei voi tehdä metsäsuunnitelmien pohjalta, vaan kohde on aina käytävä arvioimassa paikan päällä. Tämä siksi, että metsäsuunnitelma tiedot saattavat olla virheellisiä hakkuista ja hoitotöistä johtuen ja suunnitelman jälkeen tapahtunut kasvu tulee myös huomioida arviossa. Metsäsuunnitelma on tilan hakkuu- ja hoitosuunnitelma ja sitä ei ole alun alkaenkaan laadittu tila-arvion vaatimalla tarkkuudella.

Tentarkiv

Mitä lahja- ja kauppakirjat ovat? Miten laatia muodoltaan pätevät asiakirjat? Lahja- ja kauppakirjat toimivat verotuksen pohjana sekä ilmaisevat kyseisen oikeustoimen sisällön. Etenkin kiinteistön ollessa kyseessä, tulee nämä asiakirjat laatia huolella ja tiettyjen vaatimusten mukaisesti. Asianajotoimisto Laineenkare Oy:ltä saat sopimusasiakirjat moneen malliin. Olipa kyseessä yrityksesi neuvottelut tai yksityiselämään liittyvä etappi, olethan meihin yhteydessä hyvissä ajoin ennen ajankohtaa.

Parrot Swing RTF

 Avioeron tullessa käräjäoikeudessa vireille, voivat puolisot vaatia omaisuutensa jakamista eli ositusta. Mikäli avioliitto päättyy eroon ilman avioehtoa, toimitetaan omaisuuden ositus ja yhteisomistussuhteen purkaminen. Mikäli puolisoiden avio-oikeus toistensa omaisuuteen on suljettu pois kokonaan avioehdolla, osituksen sijaan toimitetaan omaisuuden erottelu ja yhteisomistussuhteen purkaminen. 

Yritysjuridiikka

Perintöverotukseen varautuminen on myös hyvä syy testamentin tekemiseen. Testamentilla on mahdollista määrätä erikseen omaisuuden omistus-, hallinta- ja tuotto-oikeuden siirtymisestä eri henkilöille. Tämä voi olla verotuksellisesti edullista. Testamentin sisältöä harkittaessa veroseuraamusten huomioiminen onkin tärkeää. Testamentintekijällä voi olla myös muita huomioon otettavia tavoitteita ja pelkästään verotuksen näkökulmasta laadittu testamentti voi kokonaisuutta ajatellen olla epäjohdonmukainen.