Press "Enter" to skip to content

Kiinteistön kauppakirja hinta

Kiinteistölakimies auttaa. Yhteydenotto on maksuton eikä sitouta mihinkään! 

Ostajalle on toimitettava lainhuuto- ja rasitustodistus sekä kiinteistörekisteriote. Myös kuntotarkastusasiakirja on mainittava, jos sellainen on tehty. ”Ostaja on tutustunut lainhuuto- ja rasitustodistuksiin ja kiinteistörekisterin tietoihin sekä myytävää kaupan kohdetta ja naapurikiinteistöä koskeviin kaavakarttoihin ja -määräyksiin.” Kuntotarkastuksessa havaitut virheet on kirjattava kauppakirjaan. Mikäli vastuuta halutaan rajoittaa havaittujen virheiden osalta, kauppakirjaan voidaan kirjata vastuunrajoituslausekkeita.

Kiinteistön kauppakirjan hinta voi vaihdella hyvinkin paljon, koska mitään kiinteää hintaa ei ole laissa määritelty. Kauppakirjan hinta on kuitenkin yleensä useita satoja euroja. Kannattaakin kysyä eri paikoista tarjouksia, jotta hinta olisi mahdollisimman kohtuullinen. Lisäksi kiinteistön kaupasta seuraa myös usein muita kustannuksia, kuten esimerkiksi luovutusvoittovero. Lisätietoa kauppakirjan hinnasta ja muista mahdollisista kustannuksista saat lakipuhelimesta.

Kiinteistökaupan kauppakirja

Kiinteistön kauppakirja tulee laatia tiettyjen muotomääräysten mukaan ja sen tulee sisältää tarvittavat tiedot. Ammattimainen kiinteistönvälittäjä on arvokas apu kiinteistökaupan asiakirjojen hankinnassa ja laatimisessa. Varminta onkin jättää kauppakirjan laatiminen asiantuntevalle välittäjälle. Välittäjä pitää myös huolen, että kaupantekotilaisuudessa on kaikki tarvittavat asiakirjat ja ne ovat ajantasalla.

Kiinteistön kauppakirjan laadinta

Asuntokaupan ehtoja sovittaessa on syytä huomioida, että kaikki sovitut asiat päätyvät myös kauppakirjaan. Liian usein asuntokauppaprosessin aikana puhuttuja yksityiskohtia jätetään vain suullisten sopimusten varaan, jolloin niiden toteennäyttäminen on monesti hyvin hankalaa. Jos esimerkiksi on sovittu, että keittiön kodinkoneet kuuluvat irtaimistona kauppaan, mutta tätä ei ole kirjattu kauppakirjaan, voi asian selvittäminen olla vaikeaa.

Kiinteistöllä tarkoitetaan kiinteistörekisteriin merkittyä tilaa tai tonttia. Määräosalla puolestaan tarkoitetaan tiettyä omistusosuutta kiinteistöstä ja määräalalla kiinteistöstä erottamatonta rajoiltaan määrättyä aluetta. Kaupalle on haettava lainhuutoa, mikäli kiinteistö, määräosa tai -ala siirretään omistajalta toiselle. Lainhuutoasian käsittelyn yhteydessä tarkastetaan kaupan pätevyys.

Kun lukee asiasta kirjoitettuja iltapäivälehtien juttuja ja varsinkin kommentteja jutuissa, voi jäädä siihen mielikuvaan, että maakaari on täysin epäonnistunut laki. Väittäisin kuitenkin, ettei vika ole itse laissa, vaan siinä miten talon myyntiin ja kauppaan on suhtauduttu uuden lain tultua voimaan. Oli erittäin tärkeää säädellä yksityiskohtaisesti sitä, miten vastuut jakautuvat taloa myytäessä, mutta samalla olisi ollut erittäin tärkeää tuoda kansalaisille esille se, että itse talon myyntiin liittyviä tapoja tulisi muuttaa.

Todistuslausuma, lainhuuto ja maksu

Myyjän kannalta ongelmallisin onkin vastuu salaisesta tai piilevästä virheestä. Kiinteistönkaupassa myyjä vastaa siitä, jos kiinteistö salaisen virheen vuoksi poikkeaa merkittävästi siitä, mitä myydyn kaltaiselta kiinteistöltä voidaan olettaa (maakaari 2:17.1, 5 kohta). Salaisella virheellä tarkoitetaan virhettä, jota myyjäkään ei olisi ennen kauppaa voinut havaita.

Asunnon luovutus uudelle omistajalle

SKVL:n jäsenyritykset ovat asuntomarkkinoiden erikoisasiantuntijoita. Saamme jatkuvaa koulutusta alan viimeisimmistä suuntauksista ja lainsäädännöstä. Tarjoamme asiakkaillemme aina ajantasaista, puolueetonta tietoa asuntomarkkinoiden tilanteesta, kehityksestä sekä hinnoittelusta.
Voit olla turvallisin mielin, koska palvelemme sinua varmasti parhaan asiantuntemuksen voimin. Olemme asuntokaupan ammattilaisia, jotta sinun ei tarvitsisi olla.

Tilaa Asunnon myyjän parhaita vinkkejä sähköpostiisi.

Vaikka tarjousvaihe on usein hektinen ja määräajat lyhyet, huolehdi siitä, että saat tarjousvaiheen kaikki sovitut seikat kirjallisesti, ainakin sähköpostilla. Näin vältyt esimerkiksi siltä, että hinta, maksuaikataulu tai kaupantekopäivä eivät jää puheiden varaan.

Lainhuudossa todetaan kiinteistön omistaja

Kiinteistörekisteriotteesta käy puolestaan ilmi tilaan kohdistuvat rasitteet.Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että naapurilla on oikeus kulkea omalle tontilleen sinun tonttisi läpi kulkevaa tietä pitkin. Rekisteriotteeseen kirjattu oikeus vastaavasti kertoo, että sinulla on oikeus käyttää naapurin puolella kulkevaa tietä. Rasitteet ovat usein tienkäyttöön liittyviä, mutta voi niitä olla muitakin, esim. venepaikka- tai vedenotto-oikeus.

Markkinoille on kuitenkin tullut muitakin, perinteisestä välitystavasta poikkeavia yrityksiä. Uusien välityspalveluiden ostamisessa kannattaa olla tarkkana. Myyjän ja ostajan saattaminen yhteen edellyttää edelleen välityssopimuksen laatimista ja välityspalkkion määrittelyä siinä. Ennen sopimusta on syytä selvittää, mitä palvelu sisältää verrattuna perinteiseen kiinteistönvälitykseen ja mistä kulut muodostuvat.

Markkinointi

Sillä tavoin varmistat omalta osaltasi sekä vastapuolen osalta, että kauppasi hoituu ammattimaisesti. Niin huoneiston kuin kiinteistön kaupassa on tärkeää, että kaupat hoidetaan lain määräämällä tavalla, jotta minimoidaan mahdolliset oikeudelliset seuraamukset. Meillä Sinua palvelevat Laillistetut Kiinteistönvälittäjät (LKV).

Tarjoa –kohteista tarjouksia tehdään lähtöhinnasta ylöspäin. Kun olet tehnyt kohteesta tarjouksen, tarjous välittyy kohdetta välittävälle kiinteistönvälittäjälle, joka ottaa sinuun yhteyttä kirjallisen tarjouksen laatimiseksi. Kirjallisessa tarjouksessa sovitte tarjouksen muista ehdoista kuten vapautumisen ajankohdasta sekä käsirahasta.

Meillä on vuosien erikoisosaamista koko kiinteistönvälityksen kentästä, kuten asunto-osakkeiden, erilaisten kiinteistöjen, maa- ja metsätilojen sekä tonttien ja vapaa-ajan asuntojen välittämisestä. Lisäksi toimialaamme kuuluu uusien kaava-alueiden suunnittelu omistajien ja kuntien kanssa, uudiskohteiden markkinointi ja myynti, erilaiset kirjalliset arviolausunnot, asunto-osakkeiden ja liike-/toimistotilojen vuokraus sekä juridinen neuvonta.

Asiakaspalvelu

Kiinteistöyhtymä syntyy, kun vähintään kaksi henkilöä, esimerkiksi avopuolisot tai sisarukset, omistavat yhdessä kiinteistön. Kiinteistöyhtymä syntyy myös yhdessä omistetusta toisen maalla olevasta rakennuksesta tai rakennelmasta riippumatta rakennuksen omistajien oikeudesta maapohjaan, jolla rakennus tai rakennelma on. Verohallinto muodostaa tällaisista kiinteistön omistuksista kiinteistöyhtymän.

Asunnon kauppakirja on asunnon ostajan ja myyjän välinen sopimus, jossa määritellään asunnon kauppaa koskevia asioita. Asuntokauppalain mukaan tämä sopimus sisältää myös ostajaa suojaavat minimivaatimukset. Asunnon myyjä ja ostaja voivat tehdä keskenään asunnon kauppakirjan, mutta usein kauppakirjan laatii kiinteistövälittäjä, jos asunnon myynnistä välittäjän palveluja on käytetty. Asunnon ostajalla on oikeus tutustua kauppakirjan sisältöön ennen kaupantekopäivää.