Press "Enter" to skip to content

Kiinteistön asemapiirros

Kirjaamo

Rakennuksen paikan ja korkeusaseman maastoonmerkintä on tehtävä ennen rakentamiseen ryhtymistä. Merkintä tehdään asiakkaan tilauksesta sen jälkeen, kun rakennuslupa on lainvoimainen. Rakennuksen sijainnin ja mitoituksen määrittämiseen käytetään rakennusluvassa hyväksyttyä asemapiirosta. Maastoon merkitään suorakulmio, joka kuvaa rakennuksen uloimmat linjat ja rakennuspaikalle tuodaan korkeusmerkki.

Tampere.fi:n etusivu

Lupahakemuksen huolellinen täyttäminen on tärkeää. Lupahakemukseen tulee kirjata kaikki pyydetyt tiedot ja liittää tarvittavat liitteet ennen sen jättämistä käsittelyyn. Hakemuksen täyttämisessä avustaa ja liitteiden laatimisesta vastaa ammattitaitoinen suunnittelija. Liitteet tulee lisätä lupahakemukseen ennen luvan jättämistä. Myöhemmin lisätyt liitteet hidastavat lupakäsittelyä.

Tontti

Rakennuslupahakemuksen liitteenä oleviin pääpiirustuksiin on sisällyttävä riittävät tiedot sen arvioimiseksi, täyttävätkö ne rakentamista koskevat säännökset ja määräykset sekä hyvän rakennustavan vaatimukset. Lisäksi pääpiirustuksiin on sisällyttävä tiedot seikoista, joilla voi olla vaikutusta rakennuksen tai rakennuspaikan turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin taikka naapurien asemaan sekä tiedot rakentamisen soveltuvuudesta rakennuspaikalle ja ympäristöönsä.

Kaupunkiympäristö

Tonttia voi rajata myös tukimuurilla tai tukimuurin ja aidan/istutusten yhdistelmällä. Tasoerot pihamaalla tulee ensisijaisesti toteuttaa pengertämällä ja vasta toissijaisesti tukimuurilla.8 Pihamaata ei saa ilman erityistä syytä tasata niin, että asuintontin rajalle syntyy 0,5 metriä suurempi tasoero. Jos pihamaan korkeussuhteita muutetaan olennaisesti siitä, mitä rakennusluvan yhteydessä vahvistetut piirustukset osoittavat, tarvitaan muutokselle rakennusvalvontaviranomaisen lupa.

Poikkeamislupa ja suunnittelutarveratkaisu

Rakennettaessa asemakaava-alueen ulkopuolelle (haja-asutusalueelle) tai ranta-alueelle, kannattaa aina selvittää suunnittelutarveratkaisun tai poikkeamisluvan tarve Konneveden rakennustarkastajalta mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Poikkeamislupa tarvitaan asemakaava-alueellakin silloin, kun aiotaan rakentaa määräysten vastaisesti. Rakennustarkastajalta saa tapauskohtaisesti tiedot tarvittavista liitteistä hakemuksen vireille saattamiseksi.

Poikkeamispäätös ja suunnittelutarveratkaisu

Vanhan jätevesijärjestelmän uusiminen tai uuden rakentaminen edellyttävät aina pätevää suunnittelua. Jätevesijärjestelmän suunnitelma on esitettävä kunnan lupaviranomaiselle liitteenä rakennuslupahakemukseen (uusi kiinteistö tai rakennus) tai toimenpidelupahakemukseen (vanhan järjestelmän uusiminen). Asiallinen suunnitelma on arvokas myös järjestelmän urakointia, käyttöä ja huoltoa, mahdollista muuttamista sekä kiinteistön jälleenmyyntiä silmällä pitäen.

Liittymälupaa tarvitaan

Sähköisessä asioinnissa huomioitavaa: Jos täydennät hakemustasi myöhemmin, lähetä täydennyksesi sähköpostilla osoitteeseen liittymat@ely-keskus.fi. Kirjoita sähköpostiviestin aihekenttään hakijan nimi, työkohteen kunta ja tienumero. Älä täytä sähköistä lomaketta lisätietotäydennyksen vuoksi uudelleen, jottei täydennyslomaketta kirjata järjestelmään uutena hakemuksena, mikä pidentää käsittelyaikaa huomattavasti!

Lohja

Miksei ilmoituksia voi hoitaa suullisesti? Riittääkö sähköposti?Kaikki ilmoitukset tulee tehdä kirjallisesti käyttäen rakennusvalvonnankotisivuilla olevia lomakkeita. Kun ilmoitus tehdään huolellisesti liitteineen, rakennusvalvonta saa tarvittavat tiedot ja näin ilmoituksen mukaiseen toimenpiteeseen voidaan ryhtyä todennäköisemmin aikataulussa. Rakennusvalvonta voi ilmoittaa 14 päivän sisällä, tarvitaanko hankkeelle kuitenkin toimenpidelupa tai rakennuslupa.

Hakemuslomake

2 MIKÄ IHMEEN ASEMAPIIRROS? – Palstan keskustelua. VeMa: Rak.lupaa varten tarvittavaa asemapiirrosta voiko suunnitella/piirtää itse?, ja jos voi mitä kaikkea siitä pitää ilmetä? Jos piirrättää ammattilaisella niin mitähän ne velkoo? Sassila: Meillä ainakin talomyyjä piirsi tuon asemapiirroksen samaan hintaan… ASEMAPIIRROKSEN TÄRKEYTTÄ EI AINA YMMÄRRETÄ!

Ladataan

Pääpiirustusten laatimisen lähtökohtana on, että lupakäsittelyn on oltava niiden perusteella mahdollista. Hyväksytyt pääpiirustukset ovat perusta rakennuksen muulle suunnittelulle ja rakennustyötä varten laadittaville työpiirustuksille. Velvoittavissa säännöksissä mainittu hyvä rakennustapa viittaa sitovan norminannon ulkopuoliseen hyvää rakentamista täsmentävään tietopohjaan ja käytäntöön. Esimerkiksi rakennustietokortiston ohjeita voidaan pitää hyvään rakennustapaan johtavina.

Footer menu – Expanded FI

Hulevesimaksu peritään lähtökohtaisesti vain yhdeltä kiinteistöomistajalta, vaikka kaikki kiinteistönomistajat vastaavat maksusta yhteisvastuullisesti. Lasku kohdennetaan ensisijaisesti kyseisellä kiinteistöllä asuvalle omistajalle tai haltijalle taikka henkilölle, jolla on suurin omistusosuus, jonka yhteystiedot ovat tiedossa tai jonka nimi on aakkosissa ensimmäisenä taikka kiinteistöveron maksajalle. Jos kiinteistön omistaja on kuollut eikä kuolinpesän osakkaista ole tietoa, osoitetaan lasku kiinteistöveron maksajalle tai kiinteistössä asuvalle.