Press "Enter" to skip to content

Käyttöoikeuden purkaminen

Pyydä tarjous lakipalvelusta

Oletkin saanut jo monta vastausta, mutta minäkin varmistan vielä, että todellakaan elinikäistä käyttöoikeutta ei saa pois muulla kuin sillä, että käyttöoikeuden haltija vapaaehtoisesti luopuu käyttöoikeudesta tai sitten tuomioistuin purkaa käyttöoikeuden. Tämä jälkimmäinen on mahdollista, mutta edellyttää käyttöoikeuden haltijan taholta törkeitä rikkomuksia ja laiminlyöntejä. Ja prosessi tulee niin kalliiksi, että tuskin kannattaa edes harkita.

Käsittelyaika

Edellä 1 momentissa tarkoitettu ehto ei ole sitova, ellei sitä ole otettu kauppakirjaan, eikä siltä osin kuin se on sovittu olemaan voimassa viittä vuotta pidemmän ajan kaupantekopäivästä. Jollei ehdon voimassaoloaikaa ole merkitty kauppakirjaan, se on voimassa viisi vuotta. Kanne kiinteistön palauttamisesta myyjälle on pantava vireille kolmen kuukauden kuluessa ehdon voimassaolon päättymisestä.

Oikeus omiin tietoihin ja adoption jälkeinen palvelu Pääteksti

Yhtiökokous voi kuitenkin päättää 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetusta sulautumisesta, jos osakkeenomistajat, joilla on vähintään neljä viidesosaa kaikista yhtiön osakkeista, suostuvat siihen ja sulautumisen toteuttamatta jättäminen olisi kohtuutonta, kun otetaan huomioon sitä vastustaville osakkeenomistajille aiheutuvan haitan määrä ja kaikille osakkeenomistajille koituva hyöty.

Jos tällaista epäselvyyttä on olemassa laajemmalti kuin yhden kiinteistön alueella, on tarkoituksenmukaista suorittaa alueellinen tietoimitus, jossa voidaan tehdä tai lakkauttaa teitä tai muuten järjestellä tieoikeuksia vastaamaan muuttuneita olosuhteita. Selvitysalue voi olla asemakaava-alueella tai sen ulkopuolella. Toimitusta voi hakea kunta, tiekunta tai yksittäinen kiinteistön omistaja. Yleisen edun sitä vaatiessa voi maanmittaustoimisto antaa määräyksen alueellisen tietoimituksen suorittamiseen hakemuksetta.

4. Sopimuksen päättyminen. Tämä sopimus on voimassa, kunnes se irtisanotaan. Tämän sopimuksen voi irtisanoa kumpi tahansa osapuoli, milloin tahansa ja mistä tahansa syystä. Oikeutesi ohjelmiston käyttöön päättyy automaattisesti ilman erillistä ilmoitusta Logitechiltä, jos rikot tämän sopimuksen ehtoja. Kun tämä sopimus umpeutuu, sinun on lopetettava ohjelmiston käyttö ja tuhottava kaikki omistamasi ja hallitsemasi ohjelmiston kopiot. Pykälien 5, 6, 10, 11 ja 12 sisältö on voimassa tämän sopimuksen päättymisen jälkeenkin.

Adoben yleiset käyttöehdot

Asiakas hankkii kaikki Ohjelmiston käyttöä varten tarvittavat laitteet, ohjelmistot, liittymät ja yhteydet omalla kustannuksellaan ja vastaa niiden toimintakunnosta ja tietoturvasta sekä yhteensopivuudesta Ohjelmistoon, ellei tällaista määrittelyä ole erikseen tilattu Toimittajalta. Toimittaja ei vastaa miltään osin Asiakkaan käyttämien laitteiden, muiden ohjelmistojen toiminnasta tai liittymään ja Internet-yhteyksiin liittyvistä seikoista.

Sidebar extra menu

3.2.2 Käyttäjä vastaa Tuotteeseen sisällyttämästään aineistosta ja siitä, ettei kyseinen aineisto tai Kielikone Oy:lle aineistoon syntyvä käyttöoikeus loukkaa kolmannen osapuolen tekijän-, teollis- ja muita suojattuja oikeuksia tai ole näiden sopimusehtojen ja/tai mahdollisten erityisehtojen, lain tai hyvän tavan vastaista tai aiheuta haittaa tai häiriötä Tuotteelle, muille käyttäjille, yleiselle tietoverkolle tai muille kolmansille osapuolille.

Rakentaja.fi Keskustelut

Sijainti. Voit jakaa sijaintisi sivustoille Chromen kautta, jolloin voit saada maantieteellisesti osuvampia tietoja. Chrome ei anna sivustojen käyttää sijaintiasi ilman lupaasi. Mobiililaitteilla Chrome kuitenkin jakaa sijaintisi oletushakukoneellesi automaattisesti, jos Chrome-sovelluksella on sijaintisi käyttöoikeus etkä ole estänyt kyseessä olevaa sivustoa käyttämästä maantieteellistä sijaintiasi. Chrome arvioi sijaintisi käyttämällä Googlen sijaintipalveluja. Chrome voi lähettää Googlen sijaintipalveluille seuraavia tietoja:

Edunvalvojan tulee hakea maistraatin lupa, mikäli hän ryhtyy harjoittamaan elinkeinotoimintaa päämiehensä lukuun tilanteessa, jossa päämies ei ole siihen enää itse kykenevä. Edunvalvojan tulee hakea maistraatin lupa myös silloin, jos edunvalvoja jatkaa päämiehen itsensä aiemmin harjoittaman tai päämiehen perintönä, testamentilla tai lahjana saaman liiketoiminnan harjoittamista päämiehen lukuun.

Edilex Ympäristö yhdistää EHS-tiedon ja juridiikan. Se pitää sinut tehokkaasti ajan tasalla ympäristö- ja työsuojelulainsäädännön (EHS: Environment, Health and Safety) muutoksista. Saat sähköpostiisi ympäristötiedotteet, joissa asiantuntijat kommentoivat tärkeimpiä alueen säädösmuutoksia. Saat ympäristö- ja työsuojeluasioihin liittyvää henkilökohtaista neuvontaa sähköpostitse HPP Asianajotoimiston asiantuntijoilta. Koko laaja Edilex Peruspalvelu ja sen ympäristöuutiset sisältyvät tilaushintaan.

Napsauttamalla "Hyväksyn"-painiketta tai jotakin muuta hyväksymispainiketta Ohjelmiston asennuksen, lataamisen, kopioinnin tai käytön aikana tai asentamalla Ohjelmiston tietystä sovelluskaupasta ilmoitat hyväksyväsi tämän Sopimuksen ehdot. Jos et hyväksy kaikkia tämän Sopimuksen ehtoja, peruuta asennus tai lataus heti napsauttamalla "En hyväksy" -painiketta tai muuta peruutusvaihtoehtoa tai hävitä tai palauta Ohjelmisto, asennusväline, Ohjelmistoon liittyvä dokumentaatio ja myyntikuitti Toimittajalle tai jälleenmyyntipisteeseen, josta olet hankkinut Ohjelmiston.

Alle 18 -vuotias henkilö kuntoilee Studio Tempon sopimuksen hyväksyneen huoltajan vastuulla. Asiakkuus voidaan solmia ja hänelle luovuttaa asiakastunniste ainoastaan huoltajan hyväksynnällä sekä huoltajan antamaa maksuja koskevaa sitoumusta vastaan. Alle 18 -vuotiaan sopimuksen edellytyksenä on personal trainerin ohjaus kuntosalin laitteiden sekä välineiden käyttöön.

• Dixin promootioalue sijaitsee 3. kerroksessa tämän liitteen kohdan 5 osoittamassa paikassa. Promootiossa hyödynnettävät rakennelmat tulee rakentaa kohdassa 5 merkityn alueen 1 sisälle ja promootiotoiminta tulee pitää alueen 2 sisällä. Mitään kalusteita, rakennelmia, lattiateippauksia tai muuta vastaavaa ei tule asentaa alueen 1 ulkopuolelle.

Jos työsopimuksen määräaikaisuudelle ei ole asianmukaista ja perusteltua syytä, työsopimusta pidetään toistaiseksi voimassaolevana. Tällöin työsuhteen päättäminen edellyttää lain mukaista irtisanomisperustetta, irtisanomismenettelyä ja irtisanomisaikojen noudattamista. Jos työnantaja kuitenkin päättää työsuhteen määräajan päättyessä, työntekijällä on oikeus irtisanomisajan palkkaan ja korvaukseen työsuhteen perusteettomasta päättämisestä.

Säävarman sähkön tie maan alle

Maakaapelit kestävät käytössä oikein asennettuna useita vuosikymmeniä. On olemassa kaapeleita, jotka ovat olleet käytössä lähes sata vuotta. Nykyisellään kaapeleiden teknistaloudellinen elinikä on määritelty 40–50  vuoteen. Kaapeliverkossa vikojen määrä on huomattavasti pienempi kuin ilmajohtoverkossa, eivätkä säät vaikuta kaapeliin. Useimmat yksittäiset syyt kaapelivikoihin liittyvät maan kaivamiseen ja siksi onkin tärkeää olla aina yhteydessä Eleniaan ennen kaivamisen aloittamista.

Purkavaan uusrakentamiseen liittyvät asunto-osakeyhtiölain muutokset helpottavat pian hankalaan tilanteeseen ajautuneen taloyhtiön päätöksentekoa kiinteistön tulevaisuudesta. Nämä keinot vauhdittavat huonokuntoisen rakennuksen purkamista uuden ja ehomman kokonaisuuden alta – oikeusturvaa unohtamatta.