Press "Enter" to skip to content

Kaste ut leieboer med barn

Tre muligheter for utkastelse

Jeg sa ingenting om dårlig mor, jeg sa man har ansvar for å finne tak over hodet. Storbyer får man alltids leid leilighet, men hørt om nok tilfeller hvor man ikke får leid leil osv. ( utenfor storbyer ). Mener ikke man skal ha en leilighet klar, men å finne en leilighet burde man klare

Utkastelse – rett og galt

Utkastelse, også kalt fravikelse, inne­­­bærer at namsmannen fjerner de personer som oppholder seg i boligen i tillegg til det innbo og løsøre som eventuelt måtte være der. Her går vi gjennom hovedreglene. Kontakt alltid Leieboerforeningen om du står i fare for å bli kastet ut.

Manglende betaling – må avtales

For det første kan det være avtalt i husleieavtalen at fravikelse (altså flytting) kan kreves hvis husleien ikke blir betalt. En avtale om dette må inngås senest samtidig med inngåelsen av husleieavtalen. Hvis tvangsfravikelse er avtalt i husleieavtalen, kan utleier gå direkte til namsmyndigheten hvis leietaker ikke betaler, uavhengig av om det skyldige beløpet er stort eller lite. 

Tips Adresseavisen

Etter at Rønning sendte oppsigelsen har saken vært behandlet hos Namsfogden og Sør-Trøndelag tingrett. Namsfogden besluttet at leietakeren måtte forlate hybelen, blant annet fordi Rønning ikke hadde fått inn husleien. Hybelen er nå plombert og leietakeren har en frist til over nyttår for å hente eiendelene sine.

Om du derimot er fornøyde med leietakerne, kan få en skriftlig bekreftelse på at pengene kommer fra NAV og ikke føler for å være en puck så kan du jo la det hele være. Hvordan er den tidligere betalingshistorikken før dette? Tar de godt vare på leiligheten? Disse og lignende spørsmål er vel viktige.

Som utleier har du mulighet til å avslutte leieforholdet med leietaker ved vanlig oppsigelse eller ved utkastelse. Ved en utkastelse må leietakeren flytte på dagen. Dette er et sterkt virkemiddel som rammer leietaker hardt og utkastelse krever av den grunn klanderverdig oppførsel fra leietakers side. Utkastelse er imidlertid et viktig virkemiddel for utleier dersom leiekontrakten er tidsbestemt og ikke gir adgang til oppsigelse.

TOPPMENY

2. Hva kan jeg leie ut? I prinsippet kan man leie ut det man har av ekstra rom i boligen så sant man gjør den bruk av rommene som de er godkjent for. Med andre ord så kan du eksempelvis leie ut et ledig soverom i boligen din, så lenge soverommet er godkjent som rom for varig opphold i boenheten.

Utkastelse med bestemmelse om fravikelse i leiekontrakten

Det kan være vanskelig å vurdere om det foreligger grunnlag for utkastelse. Når leieboer mottar varsel om utkastelse, bør kommunen hjelpe leieboeren med å vurdere om det er mulig å forhindre utkastelsen og hva som eventuelt bør gjøres i saken.

Relaterte spørsmål

Utleier plikter å ta hånd om etterlatt løsøre for leierens regning. I uttrykket «ta hånd om» ligger at utleieren plikter å gjøre rimelige anstrengelser for å beskytte løsøret mot skade og ødeleggelse. Hvor langt utleiers plikter går, avhenger av en konkret vurdering der en blant annet må legge vekt på løsørets art og verdi. Utleieren kan normalt ikke pålegges noe mer enn å beskytte tingen mot ytre fysiske skader; med mindre løsøret er særdeles verdifullt, kan en neppe pålegge utleieren å legge ut premie for forsikring og lignende