Press "Enter" to skip to content

Kaluston myynnin arvonlisävero

Käytetyn tavaran kauppa arvonlisäverotuksessa

ARVONLISÄVEROTUKSESSA vallitsevan periaatteen mukaan verovelvollisen myyjän tulee suorittaa arvonlisäveroa ainoastaan syntyneestä arvonlisästä. Myyjän on näin ollen hyvä olla tietoinen sellaisista käytetyn tavaran myyntitilanteista, joissa myyjä ei ole velvollinen suorittamaan arvonlisäveroa tai joissa myyjän on mahdollista ja kannattavaa eliminoida verottomana hankitun tavaran ostohintaan sisältyvä piilevä arvonlisävero marginaaliveromenettelyn säännösten avulla.

Jäsentiedote

Elinkeinoverolain mukaan koneet, kalusto ja niihin verrattava irtain omaisuus käsitellään yhtenä menojäännöksenä eikä yksittäisten hyödykkeiden myyntivoittoja ja -tappioita seurata erikseen. Menojäännös muodostuu tilikauden aikana käyttöönotettujen koneiden ja kaluston hankintamenojen ja aikaisemmin käyttöönotettujen koneiden ja kaluston poistamattomien hankintamenojen summasta vähennettynä tilikauden aikana saaduilla luovutushinnoilla ja muilla vastikkeilla.

Navigointi

Käyttöomaisuus jaetaan kuluvaan ja kulumattomaan käyttöomaisuuteen. Jako kuluvaan ja kulumattomaan käyttöomaisuuteen on kirjanpidossa olennainen asia, koska kuluvasta käyttöomaisuudesta johtuvat kulut kirjataan poistoina tuloslaskelmaan. Kulumaton käyttö-omaisuus ei kulu käytössä ja siitä syystä se esitetään kirjanpidossa yrityksen omaisuutena taseessa eikä siitä tehdä poisto- eli kulukirjauksia vuosittain.

Alvillisen kaluston myynti/vaihto?

Kertokaapa miten menee jos olet ostanut 7500€ sis alv vaikka traktorin joka on mehtä verotuksessa vaihdat sen uudempaan joka maksaa 22 000€ sis alv mutta vaihdossa saatkin vanhasta hyvitystä 10 000€. Miten menee alv tilitykset? Entäs tuo voitto 2500€? Entäs loput poistot mitä vanhasta on jäänyt tekemättä? Hirvittää tuo pyrökratia että uskaltaako sitä kauppaa tehä ollenkaan. ��

Seuraa meitä

Kiinteistöinvestoinnilla tarkoitetaan rakentamispalvelua, joka liittyy kiinteistön uudisrakentamiseen tai perusparannukseen. Verovelvollinen voi joko rakentaa tai korjata kiinteistön itse tai ostaa rakentamispalvelun toiselta yritykseltä. Kiinteistöinvestoinnilla tarkoitetaan myös sellaisen kiinteistön hankintaa, josta myyjä on maksanut oman käytön veroa.

Ajoneuvon ja sen käyttökulujen arvonlisävero

Tavaran tai palvelun ostohintaan sisältyvän arvonlisäveron saa yleensä vähentää, jos tavara tai palvelu on ostettu arvonlisäverollista liiketoimintaa varten toiselta arvonlisäverovelvolliselta. Kun kyse on ajoneuvon hankintahinnasta tai käyttökustannuksista, arvonlisäveron vähentämiseen liittyy kuitenkin rajoituksia.

Sectossa olemme huomanneet että auto-, kone- ja kalustokannan myynti-ja-takaisinvuokrausmenettelyn suosio on kasvanut talouden kohentuessa. Myynti-ja-takaisinvuokrauksessa asiakas myy oman alv-vähennyskelpoisen kalustonsa Sectolle markkina-arvoon ja Secto vuokraa sen leasing-rahoituksella takaisin asiakkaalle, sovitulle sopimusajalle. Tästä on asiakkaalle hyötyä monella tasolla:

Vero voi olla pienempikin, jos osakkeiden hankintahinta on ollut yli 10 vuoden omistusajan tapauksessa enemmän kuin 40 % myyntihinnasta tai alle 10 vuoden omistuksessa yli 20 % myyntihinnasta. Tällöin myyntituloista vähennetään ensin todellinen hankintahinta, ja lopusta maksetaan veroa 30 %. Siltä osin kuin verovelvollisen pääomatulojen määrä ylittää 30 000 euroa (vuodesta 2016 alkaen*), veroprosentti on 34.
(*Vuosina 2014 ja 2015 progressioraja oli 40 000 eurossa.)

Elämänhajuiset esimerkit

Pienyrittäjällä ei aina välttämättä ole erillistä toimistoa, vaan yrityksen toimintaa harjoitetaan kotoa käsin. Tällöin on mahdollista tehdä työhuonevähennys. Vähennys voi olla joko verohallinnon vahvistama työhuonevähennys tai työtilan kulut voidaan laskea työtilan todellisten kulujen mukaan. Jälkimmäinen on hieman työläämpi, mutta kannattaa silloin, kun työtilan kulut ovat verohallinnon työhuonevähennystä suuremmat.

Yhteystiedot

Rakentamispalvelu toteutetaan tavallisesti urakkasopimuksella tai muulla rakentamissopimuksella. Siihen sisältyy usein myös muita ostettuja tai itse toteutettuja palveluja, joita erikseen hankittuina ei pidettäisi rakentamispalveluna. Jos ostaja täyttää säädetyt edellytykset, kokonaispalvelun myyntiin sovelletaan käännettyä verovelvollisuutta. Jos palvelut myydään erillään rakentamispalvelusta, niihin ei sovelleta käännettyä verovelvollisuutta.