Press "Enter" to skip to content

Kaarinan kaupunki päätöksenteko

Ylintä päätösvaltaa käyttää kaupunginvaltuusto

Kaupungin lautakunnat ovat luottamushenkilöelimiä, joiden suorassa alaisuudessa kaikki kaupungin toiminta tapahtuu. Lautakuntien jäsenet ja varajäsenet valitsee kaupunginvaltuusto. Lisäksi lautakunnassa on kaupunginhallituksen edustaja, jonka tehtävänä on valvoa lautakunnan päätöksentekoa. Hallituksen edustajalla on kokouksissa puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

Lautakunnat kokoontuvat itse päättäminään aikoina, käytännössä noin kerran kuukaudessa. Kokoukset ovat suljettuja. Kaupunginhallitus on nimennyt edustajansa kuhunkin lautakuntaan. Lisäksi kaupunginjohtajalla on oikeus osallistua kokouksiin. Kokouksessa asiat käsitellään esityslistan pohjalta. Kokoukseen asiat valmistelee lautakunnan alaisen toimialan viranhaltijat ja ne esittelee lautakunnan alainen johtava viranhaltija. Sihteerinä toimii lautakunnan määräämä viranhaltija.

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lautakunta käsittelee asioita, jotka liittyvät mm. sosiaalihuollon ja terveydenhuollon järjestämiseen, sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimeenpanossa noudatettaviin perusteisiin ja yleisiin ohjeisiin,  sosiaali- ja terveydenhuollon maksuihin, taloussuunnitelmaesitykseen, määrärahojen käyttösuunnitelmiin ja investointiesityksiin.Lautakunta voi siirtää ratkaisuvaltaansa alaiselleen viranhaltijalle.

Kaupunginhallitus kokoontuu pääsääntöisesti maanantaisin paitsi valtuuston kokouspäivinä. Pääsääntöisesti heinäkuussa ei ole kokouksia. Kokoukset pidetään Kaarina-talossa Kuusistonsalmi-kokoushuoneessa alkaen klo 18.00. Mikäli kokouspäivänä oleva maanantai on pyhäpäivä pidetään kokous seuraavana arkipäivänä. Varsinaisten kokousten lisäksi pidetään tarvittaessa ylimääräisiä kokouksia ja tämän lisäksi iltakoulutyyppisiä eri teemoihin liittyviä kokouksia.

Rekisteriseloste

6 valtuutettua

Puheenjohtaja Mikko Aaltonen
Varapuheenjohtaja Ulla-Leena Alppi

Valtuutetut:
Mikko Aaltonen, Ulla-Leena Alppi, Milka Hanhela, Minna Minkkinen, Noora Tapio, Sinikka Torkkola

Varavaltuutetut:
Janika Kunnari, Sirkkaliisa Virtanen, Jouni Sirén, Virva-Mari Rask, Johannes Tolonen, Antti Salonen, Mahmoud Machaal

Sihteeri Tiina Jalava

Valtuustoryhmää koskevat tiedonannot puheenjohtajalle tai sihteerille

Kunta-alan työ- ja virkamiesoikeudellinen järjestelmä, Case: Kaarinan kaupunki

UNICEF:in Lapsiystävällisen kunnan -mallissa, lapsiystävälliseksi katsotaan kunta, joka edistää aktiivisesti ja konkreettisilla teoilla lapsen oikeuksia. Tämä tarkoittaa, että lapsen oikeudet näkyvät kunnan politiikassa, ohjelmissa, toimintatavoissa, viestinnässä ja talousarviossa. Lapsiystävällisessä kunnassa lapset ovat aktiivisia toimijoita: heidän mielipiteitään kuullaan, ja he voivat vaikuttaa päätöksentekoon. Kunnan päätöksenteossa tehdään myös lapsivaikutusten ennakkoarviointia.

Otsikko: Yhteystiedot

– Luonnonsuojelussa on aina kyse ihmisten välisestä yhteistyöstä. Kaarinassa on esimerkillisellä tavalla onnistuttu huomioimaan metsiin liittyviä erilaisia tarpeita. Tämän aikaansaamiseksi on edellytetty keskustelua rakentavassa hengessä eri toimijoiden välillä. Niin päätöksenteon, suunnittelun kuin käytännön toimenpiteiden toteuttamisenkin yhteydessä, kehuu prosessiin osallistunut metsänhoitaja Mai Suominen tiedotteessa.

Asian esittelyssä mainittiin tuolloin muun muassa seuraavaa: ”Liitteessä on esitetty Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon poistoputken kapasiteetin tehostamisen yleissuunnitelma (Pöyry Oyj 13.5.2016), josta selviävät putken linjaus-, aikataulu- ja kustannusarviot sekä muut keskeiset seikat. Sivulla viisi on esitetty hankkeen alustavat kustannusarviot, joista yhtiön hallitus on päätynyt esittämään kustannuksiltaan edullisinta (14,17 milj. euroa) MT1 – vaihtoehtoa.

Palveluvalikko

TIEDOTE 4.6.2019 Lupapiste Kauppa uudistui kesäkuun alussa, kun kevään kehitystyön tulokset julkistettiin. ”Uudessa kaupassa on entistä monipuolisempi hakusivu ja maksutapavaihtoehtojen määrä lisääntyi. Myös asiakkaiden toivoma laskutustoiminnallisuus toteutettiin”, kertoo Lupapiste Kaupan tuotepäällikkö Paula Vahtola. Kehityskohteita määriteltäessä keskustelu asiakkaiden kanssa oli isossa

Kokoomuksen Naisten liitto toimii valtakunnallisesti, Varsinais-Suomen Kokoomusnaisten piirijärjestö maakunnallisesti ja Kaarinan kokoomusnaiset paikallisesti tarjoamalla jäsenilleen vaikuttamisen ja verkostoitumisen mahdollisuuksia, koulutusta sekä yhteiskunnallista keskustelua yhteisen arvomaailman äärellä. Kokoomusnaisten jäsenet vaikuttavat pihapiirissä, ammattiliitoissa, kunnanvaltuustoissa, valtakunnan politiikassa ja yhteiskunnan eri tehtävissä.

Secondary Main navigation – Finnish

Maakuntaliiton ylintä päätösvaltaa käyttää 55-paikkainen maakuntavaltuusto. Valtuuston jäsenet ovat jäsenkuntien kunnanvaltuustojen edustajia. Kunkin kunnan jäsenmäärä maakuntavaltuustossa määräytyy kunnan asukasmäärän mukaan. Jokainen kunta saa valtuustoon vähintään yhden edustajan.

Vastuuhenkilöt

Yhteistyötä innovatiivisten ideoiden jalostamisessa kasvavaksi yritystoiminnaksi tehdään seudulla toimivan kehityskeskuksen kanssa. Linkkinä kaupungin ja yritysten välillä toimii puolestaan Kaarinan Kehitys Oy, jonka tehtävänä on tukea yrittäjyyttä ja auttaa yrityksiä verkostoitumaan. Lisäksi kaupungin kansalaisopiston yhteydessä toimii Innoverstas, missä kuntalaisten omia keksintöjä kehitetään tuottaviksi innovaatioiksi.