Press "Enter" to skip to content

Jätevesi saaressa

Saariston sähkö- ja siivousromuja kerätään heinäkuun alussa – tarkista oman alueesi aikataulu

On kuitenkin syytä muistaa, että uusi asetus korvaa edellisen asetuksen, mutta vesilain ja muiden ympäristön suojelua koskevat lait ovat edelleen voimassa, ja niihin ei uuden asetuksen ikäraja vaikuta. Olemassa olevat jäteveden käsittelyjärjestelmät on myös pidettävä toimintakunnossa ja korjattava tarvittaessa, vaikka parannuksia ei edellytetäkään.

Tilaa Ylen uutiskirjeitä!

Jätevesien käsittely on yksinkertaista, jos mökillä ei ole vesikäymälää ja pesuvesienkin käyttö on vähäistä, jopa «ämpärikannon» varassa. Tehostamistoimia ei juurikaan tarvita, jos mökkiin menevään paineveteen ei ole liitetty pesukoneita. Kun mökille laitetaan jatkuvaa paineellista vettä käyttävät pesukoneet, suihku tai lämminvesivaraaja ja varsinkin vesivessa joudutaan jätevesijärjestelmä laatimaan näiden mukaiseksi.

Etsi

Jätevesien puhdistaminen on tärkeätä, sillä huonosti käsitelty tai väärään paikkaan johdettu jätevesi lisää vesistöjen ravinnekuormitusta, kuluttaa pintavesien happea ja voi aiheuttaa mikrobiologisia riskejä. Käsiteltäessä jätevesi oikein ja tehokkaasti, ympäristöhaitat pienenevät sekä vesistöt ja pohjavedet pysyvät kunnossa.

Parikkalan kunnan ympäristönsuojeluviranomaista edustava Imatran seudun ympäristötoimi on valmistellut nämä määräykset yhteistyössä Parikkalan kunnan kanssa. Ympäristönsuojelumääräyksistä on pyydetty lausunto Parikkalan kunnalta, Etelä-Karjalan pelastuslaitokselta ja Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta. Julkisen kuulutuksen ja yleisötilaisuuden kautta myös kansalaisjärjestöillä ja kuntalaisilla on ollut mahdollisuus ottaa kantaa määräysten sisältöön.

Jätevettä puhdistetaan yhteensä noin 35 miljoonaa kuutiometriä vuodessa ja keskimääräinen vuorokausivirtaama on noin 100 000 kuutiometriä. Teollisuusjätevesien osuus puhdistamolle tulevista vesistä on noin kahdeksan prosenttia kokonaismäärästä. Biologis-kemiallisesti puhdistetut jätevedet johdetaan merelle Gåsgrundet-saaren edustalle 7,5 kilometrin pituisessa purkutunnelissa, joka otettiin käyttöön jo vuonna 1974.

Seuraa uutisia tästä aiheesta

Uusien lupaehtojen mukaan (10.7.2017) puhdistustehon on oltava vähintään 95 % sekä orgaanisen aineen (mitattuna biologisena hapenkulutuksena, BOD7) että fosforin suhteen. Orgaanisen aineen kemiallisen hapenkulutuksen, CODCr puhdistustehon pitää olla vähintään 85 %. Lisäksi laitoksen pitää poistaa typpeä vuositasolla 70 %. Typenpoistoteho lasketaan vuosikeskiarvona ja vain siltä ajalta, jona tulevan jäteveden lämpötila on yli 12ºC. 

Jokaisen talouden kaikki jätevedet johdetaan kiinteistökohtaisiin repijäpumppukaivoihin. Niistä jätevedet johdetaan paineviemäriverkossa yhteiseen käsittelylaitokseen. Maan alla on kolme allaskaivoa: pumppauskaivo, tasausallas ja prosessisäiliö. Laitoksen puhdistama jätevesi kelpaa kasteluvedeksi. Jäteliete pumpataan suodatinpussiin, johon sitä kertyy noin muovikassillinen kuukaudessa. Lopuksi liete joutuu kompostoriin.

Katajaluoto

1. maailmasodan alkaessa Katajaluotoon rakennettiin rannikkolinnake. Sotien jälkeen saaren käyttötarkoitus muuttui ja saarelle perustettiin tykistön koeampuma-asema. 1970-luvulta 2010-luvun alkuun saarella oli operatiivisessa käytössä 100 mm:n tornikanuunapatteri.  Nykyisin saarta hallinnoi Maavoimien materiaalilaitoksen Koeampumalaitos. Katajaluoto on Pohjois-Euroopassa ainut paikka, jossa voidaan tehdä pitkän kantaman, yli 50 km, koeammuntoja. Saaren edustalla on Helsingin jätevesien purkupaikka.

Arabianranta-Toukola -reitti

13

Roomankadun ja Berliininkadun välisiin kortteleihin on rakentunut viisi taidepihaa, joilla kaikilla on oma teemansa. Aistien, Kasvun, Liikkeen, Hiljentymisen ja Heijastusten pihoja yhdistää Taidepolku. Heijastuksen pihalla Roomankadun ja Pariisinkadun välisessä korttelissa on useita taideteoksia. Roomankujan päässä, opiskelija-asuntolan pihalla, on Paula Blåfieldin Mamma-teos vuodelta 2006.

Kiinnostuitko?

Kotkalla ei ole luonnollisia vihollisia, mutta se pelkää ihmistä. Sen tähden haahkat voivat löytää turvapaikan paikoissa, joissa ihmisen läsnäolo pitää kotkat loitolla. Bengtskär on sellainen paikka. Ennen kuin majakan kunnostus aloitettiin, saaressa pesi 3-5 haahkaa. Sen jälkeen kun Bengtskär avattiin museo- ja vierailumajakkana, pesivien lintujen lukumäärä kasvoi vuosi vuodelta. Keväällä ja kesällä 2018 saaressa pesi noin 400 haahkaa, ja pitkälle yli tuhat poikasta kuoriutui.