Press "Enter" to skip to content

Jälkikäteen haettu rakennuslupa

Rakennuslupaa voidaan vaatia jopa saunasta, joka on jo 15 vuotta vanha

Asikkalan rakennustarkastaja Tapio Tonteri kertoo, että luvattomia rakennuksia löytyi kunnasta 179, kun Heinolassa rakennus- ja huoneistorekisteriin lisättiin vastaavan projektin aikana 10 000 rakennusta. Heinolan vastaava rakennustarkastaja Juha Mara kertoo, että moni on saanut takavuosikymmeninä rakentaa esimerkiksi saunan ilman erillistä lupaa.

Tuorein blogipostaus

Turun kaupungin rakennusvalvonnassa on valitettavasti lupahakemusten käsittely ruuhkaantunut ja viivästynyt. Hakemusten käsittelyajat ovat tällä hetkellä valitettavan pitkät. Lupahakemusten määrään suhteutettu henkilöstömäärä on tällä hetkellä riittämätön. Nopeaa ja tehokasta ratkaisua lupahakemusten käsittelyn nopeuttamiseksi ei valitettavasti ole, mutta asian ratkaisemiseksi tehdään koko ajan töitä.

Epäselvissä tapauksissa luvan tarve ratkaistaan tapauskohtaisesti. On hyvä huomata, että vähäinenkin toimenpide saattaa vaikuttaa rakennuksen käyttäjien ja ulkopuolisten turvallisuuteen. Tällöin lupakynnys ylittyy. Rakennuslupa vaaditaan myös saunan tai ajoneuvosuojan rakentamiseen. Kesämökin käyttötarkoituksen muuttaminen asuinrakennukseksi vaatii rakennusluvan kuten myös rakennuksen sisätilojen käyttötarkoituksen muutos. Jos toimenpide ei edellytä rakennuslupaa, se voi silti edellyttää toimenpideluvan hakemista.

Katso video: Ruotsalaisisoisä kuvailee al-Holin Isis-leirin olosuhteita Ylelle: “Lapset ovat kokeneet todellisen helvetin”

– Tälle on yritetty tehdä vuosikausia jotakin. Osa kunnista – kuten Eura ja Kouvola – on palkanneet ihmisen selvittämään erikseen, mikä on verottajan rekisteri ja mikä todellinen tilanne. Mutta jotta saataisiin tiedot ajantasaisiksi, pitäisi käydä maastotarkastuksella, vierailla kiinteistöillä – ja nämä ovat useamman vuoden projekteja, sanoo Kuntaliiton kehittämispäällikkö Jukka Hakola.

SYL:n kannanotto herätti keskustelun opiskelijoiden palkallisesta lomailusta – Kokoomusopiskelijat: "Työt ovat sopivaa vastapainoa opiskelulle"

Isommat rakennusprojektit vaativat rakennusluvan. Silloin rakennusvalvontaan kiikutetaan kirjallinen lupahakemus liitteineen, joista selviävät muun muassa rakennettavan alueen omistus- ja hallintasuhteet sekä rakennussuunnitelmat. Rakennusluvan käsittely kestää Lappeenrannassa neljä viikkoa.

Rakennuslupapäätös

Rakennuslupahakemuksen vireilletulosta on ilmoitettava naapureille, jollei ilmoittaminen, hankkeen vähäisyys tai sijainti taikka kaavan sisältö huomioon ottaen ole naapurin edun kannalta ilmeisen tarpeetonta. Naapurilla tarkoitetaan viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajaa ja haltijaa. Samanaikaisesti on asian vireilläolosta sopivalla tavalla tiedotettava myös rakennuspaikalla.

Rakennuslupa-asiat

Joissakin tilanteissa ennen rakennusluvan myöntämistä tarvitaan ns. poikkeamispäätös. Tällaisia kohteita ovat mm. kaavoittamatto- mille rannoille rakennettavat loma-asunnot, rakennusoikeuk- sien vähäistä  suuremmat ylitykset, eräät rakennussuojelua koske- vat asiat, rakennuskieltoasiat sekä vahvistetun asemakaavan vas- taiset hankkeet. Lisäksi ranta-alueella olevan loma-asunnon muutos asuinrakennukseksi vaatii poikkeamisluvan.

Rakennuksen suunnittelussa tulee olla suunnittelun kokonaisuudesta ja sen laadusta vastaava henkilö (pääsuunnittelija), joka huolehtii siitä, että rakennussuunnitelmat ja erityissuunnitelmat muodostavat kokonaisuuden, joka täyttää sille asetetut vaatimukset. Suunnittelijan tulee olla tehtävään nähden riittävän ammattitaitoinen. Suunnittelijoiden kelpoisuusvaatimukset on esitetty maankäyttö- ja rakennuslaissa. Pääsuunnittelija, rakennussuunnittelija, rakennesuunnittelija ja LVI-suunnittelijat lisätään hankkeen osapuoliin ennen hakemuksen jättämistä.

Rakennusluvan hankkiminen, entä milloin sitä tarvitaan? Lue myös mitä ovat toimenpide- ja purkulupa.

Tonttia voi rajata myös tukimuurilla tai tukimuurin ja aidan/istutusten yhdistelmällä. Tasoerot pihamaalla tulee ensisijaisesti toteuttaa pengertämällä ja vasta toissijaisesti tukimuurilla.8 Pihamaata ei saa ilman erityistä syytä tasata niin, että asuintontin rajalle syntyy 0,5 metriä suurempi tasoero. Jos pihamaan korkeussuhteita muutetaan olennaisesti siitä, mitä rakennusluvan yhteydessä vahvistetut piirustukset osoittavat, tarvitaan muutokselle rakennusvalvontaviranomaisen lupa.

Helsingin seudun yhteiset palvelut, HelsinginSeutu.fi

Sähköt ovat kolmas yleinen ongelma huoneistosaunan rakentamisessa etenkin vanhemmissa taloissa, koska saunan kiuas vaatii paljon sähkötehoa. Käytännössä sauna vaatii minimissään oman 16A sulakkeen jos se kytketään 1 vaiheeseen tai 3-vaiheisena 3x10A sulakkeet, tällöin kiuas teho on maksimissaan 3,3kW. Tätä isommat kiukaat vaativat 3-vaihevirran ja 3x10A tai 3x16A sulaketehoja. Mikäli huoneistosi nykyisessä sähkökeskuksessa ei ole vapaana sulakkeita niin yleensä järkevin ratkaisu on uuden sähkökeskuksen asennus, jolloin saadaan kasvatettua sulakemääriä.