Press "Enter" to skip to content

Hva er nøkkeltall

Ulike typer nøkkeltall

Ettersom det ikke kun er viktig å se på hvor mye en bedrift tjener, men også om de faktisk kan betale de forpliktelsene de har, kan det være hjelpsomt å finne nøkkeltall som sier noe om virksomhetens likviditet. Dette betyr hvor god betalingsevne bedriften har, og man regner gjerne ut likviditetsgrader, der de to vanligste er som følger:

Som en långiver er man mer interessert i bedriftens soliditet enn lønnsomhet. Soliditeten til bedriften sier noe om bedriftens evne til å tåle tap. Dette er spesielt viktig for långivere siden disse er mest opptatt av at bedriften betaler renter og avdrag selv om de skulle slite med lønnsomheten og i perioder tape penger. En sunn bedrift har nok egenkapital å tære på slik at den fortsatt kan betale renter og avdrag på lånet også i dårlige tider.

Eier du eller driver du en bedrift? Nøkkeltall er rett og slett indikatorer som gir deg et overblikk over virksomhetens økonomi. Men vet du hvilke nøkkeltall som er de aller viktigste – og hvordan du bruker dem til å optimalisere bedriften din? For mange, og kanskje også deg, er nok svaret nei. Derfor har jeg samlet informasjon om de viktigste nøkkeltallene og begrepene i dette blogginnlegget, inkludert formler og beskrivelser, for å gi deg en bedre grunnleggende forståelse.

Totalkapitalrentabilitet (TKR), også kalt totalrentabilitet, er et sentralt nøkkeltall som forteller oss lønnsomheten til et selskap. Her ser man på hvilket resultat selskapet har fått i forhold til gjennomsnittlig totaltkapital, f.eks fra år 2013 til år 2014. Dersom TKR er 10 %, og lånerenten er 11 %, taper selskapet på å låne penger.

I Deloittes 2015 Global Human Capital Trends står det: “HR organizations and HR skills are not keeping up with business needs”. Deres budskap til HR-funksjoner verden over er at man må justere sin kunnskap og evner slik at de er mer i tråd med organisasjonens overordnede mål. Resultater fra tidligere år tilsier at behovet er stort:

Visste du forresten at Warren Buffett er ekstremt opptatt av nøkkeltallet EPS, Earnings Per Share? Han investerer kun i selskaper som har stigende EPS, noe som betyr at han vil ha stigende inntjening fra år til år. EPS er hovedsaklig en indikator på lønnsomhet og sier mer om hva et selskap sitter igjen med på bunnlinjen etter at alt er betalt.

Rapporter og statistikk

Big data er et av de største moteordene i vår tid, men hva betyr egentlig big data og hva vil det si å være datadreven? Det finnes ingen entydig definisjon av hva big data er. For forretningslivet er big data egentlig kun et utrykk for at alt som tidligere var skrevet ned på papir, eller aldri ble skrevet ned i det hele tatt, men som nå finnes i elektronisk form.

NHH Norges handelshøyskole

I tillegg er problemet at det er en rekke ulike målemetoder for ulike type poster i én og samme balanse, som historisk kost, markedsverdi, diskonterte nåverdier, udiskonterte verdier, amortisert kost. I sum betyr det at egenkapitalen under IFRS-reglene kun er en differanse mellom tillatte balanseførte eiendeler og tillatte balanseførte forpliktelser – og målt på ulike måter etter hva IFRS tillater.

Nå er nøkkeltallene for heftet 2016 tilgjengelig! Analysen viser hva dekningsbidraget (DB) de enkelte produksjonene klarer å oppnå. Dekningsbidraget skal dekke de faste kostnadene, arbeidsvederlag og kapitalkostnader. I heftet kan du se endringen i nøkkeltall fra 2016 til 2012, samt i årets utgave er det laget tre grafer som henholdvis viser prosentvis endring i dekningsbidrag for hver produksjon de siste 5 årene, dekningsbidrag per dekar i de ulike jordbaserte produksjonene, og endring i dekningsbidrag etter gagnslam i saueproduksjonen.

Selskapene oppgir også noe som kalles «Earnings Per Share fully diluted». Selskaper kan nemlig ha utestående opsjoner eller konvertibel gjeld. Dersom EPS og EPS Fully Diluted er identiske har selskapet ingen utestående opsjoner eller konvertibel gjeld som er «in-the-money». EPS FD er derfor aldri høyere enn EPS.