Press "Enter" to skip to content

Hv forsvaret

AVDELINGENE

Kristoffersen har fulgt debatten som har pågått over flere år om den begredelige tilstanden i det norske forsvaret, og uttalelser fra tidligere og nåværende forsvarstopper, og flere lokale og nasjonale politikere, om at forsvaret av Norge ikke holder mål. Kritikken har også kommet utenfra, fra Norges nærmeste allierte.

 

Foruten to kvinner, er det verdt å merke seg av også Frode Arnfinn Kristoffersen søker jobben som HV-sjef. Han har fulgt i sin storebror Eirik Kristoffersens fotspor, blant annet da han tok over jobben som sjef for Forsvarets spesialkommando på Rena.
Tidligere har HV hatt en kvinnelig sjef, i generalmajor Kristin Lund. Mange Forsvarets forum har snakket med holder Ingrid Margrete Gjerde som favoritt til stillingen.

FORSVAR Det norske forsvaret skal verne om vår selvstendighet, vårt demokrati og vår frihet. De Grønne vil ha et sterkt, folkelig forankret forsvar. Godt samarbeid mellom sivile og militære aktører er viktig for vår forsvarsevne og beredskap. De Grønne ønsker også et tettere forsvarspolitisk samarbeid med våre nordiske naboland. Heimevernet har en viktig rolle i et folkelig forankret forsvar…

Etter avtale med Forsvarets personell og lønnsadministrasjon er vi blitt enige om at krav ikke skal fremsendes foreløpig. Hvis dommen blir stående (ikke anket) vil det bli foretatt en helhetsvurdering ift alt HV-innsats personell som har krav på feriepenger. Etter at denne vurderingen er gjennomført vil det komme informasjon om hvorvidt den enkelte skal sende krav, alternativt at Forsvaret v/PLA går igjennom alle utbetalinger til innsatstyrkene og på dette grunnlag utbetale feriepenger.

Informasjonskapsler

HV dekker hele landet og er geografisk inndelt i 11 distrikter og i 223 områder. I tillegg kommer 11 mobile innsatsstyrker med landkapasiteter, en i hvert HV-distrikt. HV-distriktene har en samlet bemanning på 37 000. De resterende 3 000 er innsatsstyrker. Innsatsstyrkene er en nasjonal ressurs som kan settes inn også utenfor HV-distriktet hvor de er oppsatt. Etter at Sjøheimevernet (SHV) ble nedlagt i 2016 har enkelte HV-områder fått tildelt sjøkapasiteter for å kunne ivareta sikringsoppgaver langs kysten, bemannet med 37 000 soldater pluss 3 000 soldater i innsatsstyrkene

Protest mot «Norges største barnehage»

Så langt i år har Generaladvokatembetet hatt to domfellelser i saker der personer har nektet å møte til øvelse i Heimevernet. Den tredje saken vil bli berammet i Nord-Troms tingrett innen kort tid. Antall saker så langt i 2019 ser ut til å samsvare med antall saker pr. år i perioden 2014–2018.

Flere artikler

GENERAL SNUS: Forsvarssjef Harald Sunde har vært i hardt vært med flere av spesialstyrke-miljøene. Sist da han ville flytte Marinejegerkommandoen inn i landet til Rena leir. Her forsvarer han habiliteten sin i saken rundt påståtte trusler fra forsvarstopper mot marinejegere. Foto: FREDRIK SOLSTAD / VG

Heimevernet går fra Geländewagen til VW Amarok. Dropper utstyr for å få flere biler

Harald A. Møller har i sin leveranse med seg Volkswagen-fabrikken, i tillegg til det nederlandske selskapet Modiforce som har spesialisert seg på å modifisere VW-biler. De har gjort tilsvarende versjoner av Amarok for det nederlandske forsvaret.