Press "Enter" to skip to content

Husleieloven besøk

Lov om husleieavtaler (husleieloven)

Er leieavtalen inngått på grunnlag av eller med henvisning til standardvilkår som er utarbeidet etter forhandlinger mellom organisasjoner for leierne og utleierne, skal det senest ved inngåelsen av avtalen opplyses skriftlig om eventuelle avvik fra standardvilkårene. Er dette ikke gjort, gjelder standardvilkårene.

Emne

Jeg syns at dere bør sende utleieren en e-post (slik at dere har svaret fra utleieren skriftlig) og be om hjemmel for krav om at dere må spørre om lov for å ha overnatting og besøk. Jeg kan ikke finne noen bestemmelse i husleieloven som gir hjemmel for utleier til å stille et slikt krav, og du skriver at det heller ikke står noe om dette i kontrakten.

Leier har etter husleieloven utstrakt rett til å drive med delvis fremleie. Delvis fremleie vil si at han eller hun blir boende, men lar flere bo hos seg enn det som var utgangspunktet da leiekontrakten ble skrevet. Dersom personene som kommer inn er i direkte familie med leier, trenger de ikke noen form for samtykke fra deg som utleier.  

Utleiers adgang til leieobjektet

Utleier kan av ulike årsaker ha behov for å få adgang til leieobjektet i leieperioden. Det som imidlertid er viktig å være klar over er at en leieavtale gir leietaker en eksklusiv adgang til leieobjektet. I ordet «eksklusiv» ligger det at leietaker alene har rett til bruk av leieobjektet i leietiden. Dette setter begrensninger for utleiers rettigheter når det gjelder å få adgang til utleieboligen.

1. For lang oppsigelsestid?

Leieren har plikt til å gi utleieren adgang til husrommet hvis utleieren vil forta tilsyn, gjennomføre pliktig vedlikehold, foreta lovlige forandringer eller andre arbeider som må utføres for å hindre skade. Men utleieren kan ikke uten avtale låse seg inn i leiligheten etter eget forgodtbefinnende.

Ved nyttår og etter sommerferien foretar mange utleiere en økning av husleien, men ikke alle har oversikt over hvor mye det er adgang til å oppjustere leien med. Denne artikkelen tar for seg regelverket rundt dette, slik at man enklere kan vurdere om økningen er innenfor lovens rammer.

Recommended Posts

H*n flyttet inn og begynte å betale en leie som jeg antar at ligger ca. 1500 kr under det jeg kunne tatt dersom jeg hadde hatt den på det «åpne» leiemarkedet. Dette har jeg vært tilfreds med fordi jeg anså leieforholdet som forutsigbart og en grei ordning når jeg for første gang skulle leie ut.

Nei, som utgangspunkt har man som utleier ikke adgang til husrommet under leieperioden. Når man leier ut et husrom overfører man en eksklusiv bruksrett av husrommet mot vederlag (leie) til leietaker. Men, unntakene er nødvendigvis noen, selv om dette altså er unntakene fra hovedregelen, og de må begrunnes godt.

Emeritus, den der trodde jeg ikke kom inn her. Det er snakk om videregåendestudenter (altså ikke høyskole/universitet), og de har ikke vært samboere før (siden de nylig har fylt 18). Gjelder ikke den paragrafen bare de som har vært samboere fra før av? Her er det jo snakk om å bli uformelle samboere, ikke at en eksisterende samboer flytter inn. Og gjelder denne paragrafen som den står for et bofellesskap? I så fall kan jo en firemannsbolig for Studentsamskipsnaden bli åttemannsbolig.