Press "Enter" to skip to content

Husleieloven § 5-3

Lov om husleieavtaler (husleieloven)

Er leieavtalen inngått på grunnlag av eller med henvisning til standardvilkår som er utarbeidet etter forhandlinger mellom organisasjoner for leierne og utleierne, skal det senest ved inngåelsen av avtalen opplyses skriftlig om eventuelle avvik fra standardvilkårene. Er dette ikke gjort, gjelder standardvilkårene.

Husleieloven – det aller viktigste du trenger å vite som leietaker

Boligmani.no dekker det som skjer på boligmarkedet, og tilbyr forbrukere informasjon rundt kjøp/salg av bolig, og andre boligrelaterte temaer. Lurer du noe i forbindelse med oppussing? Trenger du tips til hvordan du skal leie ut hybelen? Vi gir deg alt du trenger å vite om kjøp og salg av bolig, valg av megler, interiørtrender og mye mer!

§ 3-5 – Spørsmål om depositumskonto etter husleieloven § 3-5 er beslagsfri etter dekningsloven kapittel 2

Vi viser til brev 29. april 2013 fra Gjeldsoffer-Alliansen, der det bes om en tolkningsuttalelse vedrørende lov 8. juni 1984 nr. 59 om fordringshavernes dekningsrett (dekningsloven) kapittel 2. Problemstillingen er om det kan tas utleggspant i bankinnskudd på depositumskonto i et husleieforhold, jf. husleieloven § 3-5.

Leietaker har videre en vedlikeholdsplikt etter husleieloven. Vedlikeholdsplikten omfatter de særskilte gjenstander som er omfattet i oppregningen i husleieloven § 5-3 annet ledd, og i tillegg løst inventar og utstyr i leieobjektet. Utleier er ansvarlig for alt annet vedlikehold enn det som påhviler leietaker. Med vedlikeholdsplikten forstås ikke en plikt til total utskifting av vedkommende gjenstand, hvilket er en plikt som påhviler utleier. Grensen mellom vedlikehold og utskifting, kan imidlertid være vanskelig å trekke i en konkret sak.

Rettigheter og plikter ved leieforholdets start

Leien skal settes til et bestemt beløp. Det er kun adgang til å avtale at leietaker skal dekke strøm/brensel i tillegg. Det betyr at offentlige avgifter, fellesutgiftene i sameiet/borettslaget etc må være bakt inn i leiebeløpet i forbrukerforhold. Det bør følge av kontrakten at leietakeren skal ha egen innboforsikring, og det kan kreves at det fremlegges forsikringsbevis.

Leiebeløpet

Det sentrale i denne artikkelen blir å redegjøre for når husrommet er mangelfullt på de forskjellige stadier av kontraktsforholdet. Husrommet vil være mangelfullt dersom det ikke er i henhold til leiekontrakten, eller lovens regler. Konsekvensen av at det foreligger mangler er at partene kan fremsette forskjellige misligholdsbeføyelser, slik som avslag i leien, retting, heving og erstatning.

Standardkontrakter tas ofte i bruk ved næringsleieforhold. I standardkontrakten utviklet av Huseiernes Landsforbund, Norsk Eiendom, Forum for Næringsmeglere og Norges Eiendomsmeglerforbund kan man i pkt. 13 se hvilke krav det er normalt å stille til leietakerens vedlikeholdsplikt ved næringsleie. Leietakeren skal besørge og bekoste innvendig vedlikehold av leieobjektet, herunder også utvendig og innvendig vedlikehold av leieobjektets inngangsdører/porter samt innvendig vedlikehold av dets vinduer med omramming.

Dine personlige data

Alt du ser av feil og mangler må du skrive opp og fortelle utleier. Da er det utleier som skal reparere dette. Utleier har nemlig plikt til å reparere mangler ved boligen dersom du som leier ikke hadde mulighet til å oppdage det på visningen. I husleieloven §2-8 står det at ”mangelen må påberopes innen rimelig tid”. Dette betyr at du må si i fra så fort som mulig.

Utleier og leietaker avtaler gjerne at vedlikehold av byggets tekniske innretninger er leietakers kostnad, enten direkte som en leietakeroppgave og -kostnad eller indirekte gjennom fellesutgiftene. Utskiftningsansvaret vil imidlertid som hovedregel påhvile utleier, jf. den fravikelige bestemmelsen i husleieloven (husll.) § 5-3 annet ledd siste punktum. I den såkalte “meglerstandarden” er dette formulert som at utleiers utskiftningsansvar inntrer når vedlikehold ikke lenger er “regningssvarende”.

– Avgjørende for hvem som blir sittende med regninga

«(…) plikter leieren å vedlikeholde dørlåser, kraner, vannklosetter, elektriske kontakter og brytere, varmtvannsbeholdere og inventar og utstyr i husrommet som ikke er en del av den faste eiendommen. Leieren plikter også å foreta nødvendig funksjonskontroll, rengjøring, batteriskift, testing og lignende av røykvarsler og brannslukkingsutstyr. Må gjenstander som tilhører utleieren skiftes ut, påhviler dette utleieren hvis annet ikke er avtalt.»