Press "Enter" to skip to content

Hoitolaina

Asunto-osakeyhtiö on osakeyhtiö, jonka yhtiöjärjestykseen määrättynä tarkoituksena on hallita rakennusta tai sen osaa, josta vähintään puolet pinta-alasta on laskettavissa asuinhuoneistoiksi. Osakkaat omistavat asunto-osakeyhtiön osakkeita, jotka oikeuttavat tietyn osan hallintaan. Asunto-osakeyhtiön nimissä voidaan hallinnoida mitä tahansa talotyyppiä, myös rivitaloja ja omakotitaloja.

Älä hyväksy hoitovastikelainaa

Huom: koska rahoitusvastike määrätään usein joko osake- tai asuinneliökohtaisesti, taloyhtiöt tyypillisesti sallivat vain huoneistoon (osakkeisiin) kohdistuvan lainan pois maksamisen joko kokonaan tai esimerkiksi puoliksi. Tällöin huoneistolle jäljelle jäävä rahoitusvastike saadaan vielä laskettua helposti oikein. Mielivaltaiset lainan lyhennykset ovat hankalampia, eikä niitä usein sallita lainkaan.

Foorumi

Yksi asia mitä taloyhtiöt joskus tekevät, on korjausvastikkeen kerääminen tulevia peruskorjauksia varten esimerkiksi perusparannusrahastoon tai asuintalovarauksena. Tällaisessa toiminnassa ei ole sijoittajan näkökulmasta järkeä, koska pääomaa sitoutuu taloyhtiön tilille pahimmillaan vuosiksi eikä se tuota sielä mitään. Lisäksi asuntoa mahdollisesti myytäessä kerätyt varat jäävät taloyhtiöön. Sijoittaja voi kuitenkin hyötyä näistä varoista, mikäli hän ostaa asuntonsa kun varoja on jo kerätty yhtiöön ja remontteja ei vielä ole maksettu.

Oppiminen kategoriat

– Kun lähdetään hakemaan rahoitusta, pankki saa tilinpäätöksestä selville yhtiön taloudellisen tilanteen. Asunnonostajat taas voivat päätellä tilinpäätöksen perusteella, millaiseen yhtiöön he ovat muuttamassa. Tilinpäätöksestä saa paljon käytännön informaatiota esimerkiksi korjauksista. Verottaja puolestaan kiinnostuu tilinpäätöksestä, jos taloyhtiö tekee voittoa, Suomen kiinteistöliiton talous- ja veroasiantuntija Juho Järvinen sanoo.

Minulla on myös taloyhtiöitä, joissa on aktivoitu käytännössä kaikki korjaukset paitsi ns. vuosikorjausluonteiset menot. Näissä yhtiöissä tase on ryhdikäs ja rakennuksilla on tasearvo, joka on lähellä todellista arvoa. Vuosittain tehdään päätökset lainaosuuksien rahastoinneista ja pääomavastikkeiden tulouttamisesta. Sijoittajien suosima tulouttaminen on hyväksyttävää, koska rakennuksien tasearvosta riittää poistoja eikä tarvita mitään keinotekoisia varauksia, joista koituu tulevalle sukupolvelle ongelmia.

Header menu FI

Lämmönvahti-palvelussa taloyhtiön lämmönjakelu tarkistetaan ja kiinteistöön asennetaan laitteisto, joka kertoo lämmönsäätimelle aiempaa tarkemmin kiinteistön todellisesta lämmöntarpeesta. Laitteisto huomioi langattomien lämpötila-antureiden tai patteritermostaattien perusteella huonelämpötilojen muutokset ja näin kiinteistöä lämmitetään sen todellisen tarpeen mukaisesti. Aiemmin lämmityksen ohjaus on perustunut pelkkään ulkolämpötilatietoon.

Kohteen myyntiesitteen mukaan huoneistoon ei kohdistunut lainaosuutta. Myös Kauppakirjan mukaan huoneisto oli myyty velattomana. Taloyhtiöllä on kauppaa tehtäessä kuitenkin ollut pitkäaikaista lainaa (viimeinen takaisinmaksupäivä 31.12.2027), joka osakkaiden oli mahdollista maksaa kokonaan pois. Näihin lainoihin liittyvää lainaosuutta ei oltu maksettu pois myydyn huoneiston osalta.

Muut palvelut

Kyllä. Teemme mielellämme pääomavastikemäärityksen hinnastomme mukaisella hinnalla, joka perustuu lainojen lukumäärään. Meillä on määritystä varten olemassa valmis pohja, josta asiakas näkee selkeästi ehdotuksemme pääomavastikkeen tasoksi ja sen, mihin ehdotus perustuu. Mikäli asiakkaalla on jo olemassa jonkinlainen muu pohja tähän tarkoitukseen, voimme myös käyttää asiakkaan omaa mallia.

Ohjeen tavoite

Jos kiinteistö on useamman kerran luovutettu ennen kuin lainhuutoa tai kirjaamista haetaan, ostajan on suoritettava vero viivästyskorotuksineen myös niistä aikaisemmista luovutuksista, jotka on tehty lainhuuto- tai kirjaamishakemusta edeltäneiden 10 vuoden aikana (VSVL 9 §). Jos kiinteistö on ostettu pakkohuutokaupalla (käsittää myös ulosottolaissa tarkoitetun vapaan myynnin), aikaisemmista luovutuksista ei ole kuitenkaan suoritettava veroa.

Jos taloyhtiössä on 15 asuntoa (kuten meillä) ja kaikissa niissä alle 50 neliötä (kuten meillä) eikä liikehuoneistoja tai huoneisto-omistuksia (kuten meillä), hoitokulut per neliö ovat helposti korkeammat kuin isommassa yhtiössä. Joudumme ostamaan isännöinnin ja huollon kuten muutkin yhtiöt. Nämä palvelut tuskin maksaisivat kymmenkertaisesti, vaikka yhtiössä olisi kymmenkertainen määrä asuntoja tai asuinneliöitä.

HE 125/2012

Arvopaperien luovutuksia yleisesti koskevaa säännöstä veron laskentaperusteesta muutettaisiin siten, että vastikkeeseen luetaan myös luovutuksensaajan muulle kuin luovuttajalle tekemä suoritus, joka on luovutussopimuksen ehtona, samoin kuin suoritusvelvoite, josta luovutuksensaaja on luovutussopimuksen ehtojen mukaan ottanut vastattavakseen, jos suoritus tai suoritusvelvoite tulee luovuttajan hyväksi.

Pääomalainat merkitään OYL:n mukaan yhtiön taseeseen erillisenä eränä. OYL ei määrittele pääomalainojen kirjanpidollista kohtelua, vaan kirjaaminen riippuu sovellettavasta kirjanpitonormistosta. Lähtökohtaisesti pääomalaina merkitään kirjanpidossa taseen vieraaseen pääomaan, mutta tietyin ehdoin laina on mahdollista kirjata myös omaan pääomaan. Vuoden 2016 alusta voimaan tullut kirjanpitolain muutos mahdollistaa pääomalainan merkitsemisen omaan pääomaan tiettyjen IFRS-sidonnaisten edellytysten täyttyessä. Käsittelemme asiaa laajemmin myöhemmin ilmestyvässä erillisessä artikkelissamme.

Kiinteistön kaukolämmön kulutuksesta puhalletaan jopa puolet ilmanvaihdon kautta taivaalle. Poistoilman lämmöntalteenottojärjestelmällä (LTO) hukkaan menevä lämpö voidaan kuitenkin ottaa tehokkaasti talteen ja hyödyntää kiinteistön ja sen käyttöveden lämmityksessä.

Yhtiön tiedot

3 HALLITUKSEN TEHTÄVIÄ 1) strategiset tehtävät 2) kokonaisuuden hallinta ja tulevaisuuden suunnittelu 3) Isännöitsijän tukeminen, valvominen ja ohjeistaminen 4) Isännöitsijän valitseminen ja tarvittaessa erottaminen 5) omistajien edunvalvonta 6) yhtiön taloudesta vastaaminen 7) lakisääteiset tehtävät, jotka johtuvat lähinnä asuntoosakeyhtiölaista 8) yhtiöjärjestyksen noudattaminen.

Lisätietoja

Kun varainsiirtoverolakia muutettiin ja laajennettiin niin, että vero tulee suorittaa myös lainaosuudesta, otettiin em. tilanteet huomioon eikä varainsiirtoveroa edellä esittämistämme lainoista tarvitse maksaa. Isännöitsijätodistuksessa tulee ilmetä eriteltynä vain lainat, jotka osakkeenomistajalla on oikeus maksaa pois. Luonnollisesti todistuksessa on näkyvissä kaikki yhtiön ottamat lainat. Varainsiirtoveroa ei suoriteta yhtiölainaosuuksista, joita ei voi kohdistaa luovutettuihin osakkeisiin.