Press "Enter" to skip to content

Helsingin kaupunki maanvuokrasopimus

Sopimusten uusiminen

Uusi maanvuokrasopimus tulee allekirjoittaa hyvissä ajoin ennen nykyisen sopimuskauden päättymistä, kuitenkin viimeistään 30. lokakuuta 2015. Mikäli kiinteistöviraston hallinto-osasto ei ole voinut hakea uuden sopimuksen kirjaamista Maanmittauslaitokselta vuoden 2015 aikana, olemassa oleva vuokraoikeus ja siihen vahvistetut kiinnitykset poistuvat automaattisesti lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä. Tällöin yhtiö joutuu hakemaan kaikki – myös esimerkiksi pankeilla lainan vakuutena olevat – kiinnitykset uudelleen.  

Helsingin kaupunki

Helsingin seudun kiinteistöjen arvo on noussut viime vuosikymmeninä voimakkaasti. Tästä johtuen vuosina 2020 ja 2021 päättyvien sopimusten mukaiset vuokrat ovat jääneet osittain hyvin alhaisiksi verrattuna nykyhetken kohtuulliseen maanvuokratasoon. Tämä tarkoittaa sitä, että sopimuksia uusittaessa uudet maanvuokrat ovat todennäköisesti voimassa olevien sopimusten mukaisia maanvuokria merkittävästi korkeammat. Uusi vuokrataso määritetään kuitenkin aina kohtuulliseksi suhteessa kunkin alueen kiinteistöjen markkinahintatasoon.

Helsinki uusii 750 tontin maanvuokrasopimukset

Päättyviä sopimuksia on eniten Käpylän, Kumpulan, Koskelan ja Toukolan alueilla. Lisäksi sopimuksia uusitaan muun muassa Hermannissa, Vallilassa, Oulunkylässä, Haagassa, Munkkiniemessä, Kaarelassa, Herttoniemessä ja Vartiokylässä. Sopimukset on tarkoitus uusia noin 50 vuodeksi. Helsingin kiinteistövirasto lähettää vuokralaisille joulu- ja tammikuun aikana ennakkotietoja sopimusten uusimisprosessin alkamisesta.

Podcastit

Esimerkki. Kaupungin vuokratontilla Itä-Helsingissä oleva iso rivitaloyhtiö, jonka asunnoissa on yhteensä 8400 neliötä. Nykyinen tontin vuokra on runsaat 35 000 euroa, vajaat 11 prosenttia kaikista kiinteistön hoitokuluista. Kaupungin uusien linjausten mukaan vuonna 2030 vastaavalla alueella tontin vuokran pitäisi olla 1,77 euroa neliöltä kuukaudessa, eli 178 416 euroa tontilta koko vuoden aikana. Eli uusien sääntöjen mukaan tuonkin tontin vuokra yli viisinkertaistuisi, vaikka tässä tapauksessa ei olekaan kyse ikivanhasta sopimuksesta ja siten hullunhalvasta tontin vuokrasta.

Kaupungin toimittamasta aineistosta ei käy ilmi, minkä vuokraperustehinnan mukaan tontille tehtävien uusien pääkäyttötarkoituksen mukaisten tilojen (päätalojen laajennukset/muutokset & talousrakennukset) tontinvuokra määräytyisi. Pääkäyttötarkoituksen mukaisen talousrakennuksen tontinvuokra ei voi riippua päätalon tyypityksestä. Tämähän johtaisi tilanteeseen, jossa samanlaisesta rakennuksesta maksettaisiin erisuuruista vuokraa vierekkäisillä tonteilla.

MSY ja Helsingin kaupunkiympäristön toimialan tontit-yksikkö järjesti keskustelutilaisuuden Tattarisuon teollisuusalueen tonttien vuokralaisille sekä alueella toimiville yrityksille. Tilaisuus pidettiin Perhon Liiketalousopistolla ke 13.2.2019. Tilaisuudessa esiteltiin alueen tulevaisuuden näkymiä yleiskaavan vahvistumisen ja alueelle päätettyjen vuokrausperiaatteiden vuoksi.

6 HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 6 (6) Tätä sopimusta on laadittu kaksi (2) samansanaista kappaletta, yksi vuokranantajalle ja yksi vuokralaiselle. Helsingissä… päivänä kuuta 2016 Ari Maunula vs osastopäällikkö Soile Lehmusto hallintosihteeri Tähän sopimukseen tyydymme ja sitoudumme sen ehdot täyttämään. Kallvik Surf ry Ari Hyvönen puheenjohtaja

Edilex Ympäristö yhdistää EHS-tiedon ja juridiikan. Se pitää sinut tehokkaasti ajan tasalla ympäristö- ja työsuojelulainsäädännön (EHS: Environment, Health and Safety) muutoksista. Saat sähköpostiisi ympäristötiedotteet, joissa asiantuntijat kommentoivat tärkeimpiä alueen säädösmuutoksia. Saat ympäristö- ja työsuojeluasioihin liittyvää henkilökohtaista neuvontaa sähköpostitse HPP Asianajotoimiston asiantuntijoilta. Koko laaja Edilex Peruspalvelu ja sen ympäristöuutiset sisältyvät tilaushintaan.

Yhdistyksen perustamista edeltävät selvittelyt alkoivat huhtikuussa 2016. Ne etenivät kesän ja alkusyksyn mittaan neuvotteluina Helsingin kaupungin, Finavian, Trafin ja ELY-keskuksen kanssa. Keskusteluissa kävi ilmi, että joitakin kyselyjä Helsinki-Malmin lentoaseman toimintojen jatkamisesta oli tullut, mutta asiassa ei oltu edetty pidemmälle. Vuoden 2016 edetessä kävi myös entistä selvemmäksi, että Finavia olisi 31.12.2016 todellakin poistumassa Helsinki-Malmin lentoasemalta.

No et kai sinä nyt kuvittele Helsingistanin viherstallareiden ja sikakokkareiden mitään estetiikan- tai historiantajua omaavan. Tai mitään häveliäisyyttä edes; ensimmäiset tuhoavat kaiken ideologisessa hurmoksessaan ja toiset rahanhimossaan. Joten jyrään menee, ikävä kyllä, ja niin vielä menevät tämän kaupungin viheralueetkin tätä menoa. No, jos persläpeä ollaan tekemässä, niin persläpi myös saadaan, sittenhän näette.

Luetuimmat

Perinteinen kiinteistökauppa vaatii myyjältä, ostajalta ja kaupanvahvistajalta yhteisen ajan ja sen sopiminen on usein haastavaa. Sähköisessä kiinteistökaupassa ja uuden maanvuokrasopimuksen perustamisessa osapuolet voivat hoitaa allekirjoitukset Maanmittauslaitoksen Kiinteistövaihdannan palvelussa (KVP) kukin oman aikataulunsa mukaisesti, eikä kaupanvahvistajaa tarvita.

Kiinteistövirasto aikoo esittää, että vuokrankorotuksia lievennetään kymmenen vuoden siirtymäajalla, kuten tehtiin vuosina 2010 ja 2015 uusittujen sopimusten kohdalla. Tällöin uudesta maanvuokrasta perittäisiin sopimuksen ensimmäisenä voimaantulovuotena 50 prosenttia, ja vuokraa korotettaisiin vuosittain viiden prosenttiyksikön lisäyksin siten, että uusi maanvuokra tulisi täysimääräisenä voimaan vasta kymmenen vuoden kuluttua uuden maanvuokrasopimuksen vuokra-ajan alkamisesta.

Esittelijän käsityksen mukaan näköpiirissä ei ole seikkoja, joiden vuoksi liikuntavirasto ei saavuttaisi tulotavoitettaan ja pysyisi menoraamissa eli ennusteen mukaan talousarvion sitova toimintakate toteutuu. Liikuntavirasto ennustaa ylittävänsä koko vuoden tulotavoitteensa (16 476 000e) hieman yli 0,9 milj. eurolla, jolloin tulokertymä olisi noin 17,4 milj. euroa. Vastaavasti menoraamin (-79 923 000e) arvioidaan ylittyvän vajaalla 0,6 milj. eurolla. Toimintakate toteutuisi noin 0,35 milj. euroa talousarvion toimintakatetta parempana.

Mitä osakkeita kannattaa ostaa?

Lautakunta hyväksyy myös Helsingin vesihuollon kehittämissuunnitelman 2017-2026. Vesihuoltolain mukaan kunnan tulee kehittää vesihuoltoa alueellaan yhdyskuntakehitystä vastaavasti ja osallistua vesihuollon alueelliseen yleissuunnitteluun. Vesihuollon tulee olla sellaista, että on saatavissa riittävästi hyvää talousvettä sekä on järjestettävissä terveyden ja ympäristön kannalta hyvä jätevesihuolto.

Vuokrasopimus, jolla kiinteistön A omistaja maksaa kiinteistön B omistajalle oikeudesta tuottaa aurinkosähköä kiinteistöllä B ei vielä täytä hallintaoikeuden siirtymisen edellytyksiä. Toisin sanoen hallintaoikeuden siirrolla tarkoitetaan maanvuokrasopimukseen perustuvaa kiinteistön hallintaa. Kiinteistöllä voi kuitenkin tästä huolimatta olla rakennuksia tai toimintaa, joiden omistaja on eri kuin maanvuokrasopimuksen kautta hallintaoikeuden saanut taho. Hallintaoikeuden yhtenäisyyden voi ilmeisesti saavuttaa kolmas taho, joka vuokraa kummatkin kiinteistöt.

Suomessa olevat kiinteistöt ovat kiinteistöveron kohteena kiinteistöverolaissa (654/1992, jäljempänä KiVL) erikseen säädettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta. Kiinteistöverotuksessa kiinteistöihin rinnastetaan vuokramaalla olevat rakennukset ja rakennelmat, erottamattomat määräalat sekä rakennusmaa, joka kuuluu yhteisalueeseen tai yhteismetsään. Veron ulkopuolelle jäävät metsät ja maatalousmaa. Verovapaita ovat lisäksi mm. vesialueet, yleiset tiet, kadut, torit ja hautausmaat.

Karttapalvelut

Maanantain kaupunginhallituksen lista näyttää melko mutkattomalta. Lista-asioiden lisäksi keskusteltaneen pääkaupunkiseudun valtuustojen yhteiskokouksesta, joka on päätetty pitää 15.5. klo 18 Vantaan Martinus salissa. Siellä on tarkoitus hyväksyä yhtenäinen ja tiukan kriittinen perusteltu kanta maakunta- ja soteuudistukseen ehdotetussa muodossa. Asiaa on valmisteltu pääkaupunkiseudun yhteistyöryhmässä, jonka jäsen olen ja tätä varten pidetään ylimääräinen kaupunginhallituksen kokous 7.5.