Press "Enter" to skip to content

Hallintaoikeus kiinteistöön laki

Hallintaoikeus kiinteistöön

Kiinteistön hallintaoikeus on lähtökohtaisesti sen omistajalla. Hallintaoikeus oikeutena sisältyy siis omistusoikeuteen. Hallinta on omistajan keskeinen oikeus. Hallintaoikeudella on arvoa ja senkin vuoksi hallintaoikeus on erillisenäkin oikeutena kaupattavissa oleva oikeus. Toisaalta hallintaoikeus on erotettavissa ja määriteltävissä siten, että siitä voidaan sopia. Hallintaoikeus voidaan luovuttaa vastikkeetta tai vastiketta vastaan. Yleisin hallintaoikeuden vastikkeellinen muoto lienee vuokraoikeus.

Hallintaoikeudesta luopuminen

Hallintaoikeus ja omistusoikeus eivät tarkoita samaa asiaa. Puhuttaessa asunnon hallintaoikeudesta tarkoitetaan oikeuden haltijan oikeutta käyttää asuntoa ja saada sen mahdollinen tuotto itselleen. Toisin kuin omistusoikeuden haltijalla, hallintaoikeuden haltijalla ei ole oikeutta myydä, luovuttaa tai hävittää asuntoa. Omistusoikeuden haltijakaan ei kuitenkaan voi esimerkiksi myydä toisen henkilön hallintaoikeuden alaista omaisuutta ilman hallintaoikeuden haltijan lupaa.

Asunnon elinikäinen hallintaoikeus

Mikäli asuntoon kohdistuu hallintaoikeus, eivät asunnon omistajat voi vapaasti määrätä asunnosta. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, etteivät omistajat voi esimerkiksi myydä asuntoa. Mikäli asunnon omistajat, näissä tapauksissa yleensä perilliset, haluavat myydä asunnon, tulee heidän saada tähän suostumus hallintaoikeuden haltijalta. Tietyissä tilanteissa tuomioistuin voi kuitenkin myöntää luvan asunnon myyntiin, vaikka hallintaoikeuden haltija ei tähän olisi suostunutkaan. Tämä tulee kyseeseen lähinnä silloin, kun hallintaoikeus pysytetään voimassa myynnistä huolimatta. 

Edilex Ympäristö yhdistää EHS-tiedon ja juridiikan. Se pitää sinut tehokkaasti ajan tasalla ympäristö- ja työsuojelulainsäädännön (EHS: Environment, Health and Safety) muutoksista. Saat sähköpostiisi ympäristötiedotteet, joissa asiantuntijat kommentoivat tärkeimpiä alueen säädösmuutoksia. Saat ympäristö- ja työsuojeluasioihin liittyvää henkilökohtaista neuvontaa sähköpostitse HPP Asianajotoimiston asiantuntijoilta. Koko laaja Edilex Peruspalvelu ja sen ympäristöuutiset sisältyvät tilaushintaan.

Edilex Ympäristö yhdistää EHS-tiedon ja juridiikan. Se pitää sinut tehokkaasti ajan tasalla ympäristö- ja työsuojelulainsäädännön (EHS: Environment, Health and Safety) muutoksista. Saat sähköpostiisi ympäristötiedotteet, joissa asiantuntijat kommentoivat tärkeimpiä alueen säädösmuutoksia. Saat ympäristö- ja työsuojeluasioihin liittyvää henkilökohtaista neuvontaa sähköpostitse HPP Asianajotoimiston asiantuntijoilta. Koko laaja Edilex Peruspalvelu ja sen ympäristöuutiset sisältyvät tilaushintaan.

Sidebar extra menu

Määräaikaisen hallintaoikeuden pidättämisen diskonttauskerroin ei kuitenkaan voi olla suurempi kuin saman henkilön elinikäisen hallintaoikeuden pidättämisen kerroin. Mikäli metsätilan omistajanvaihdoksessa päädytään hallintaoikeuden pidättämiseen, tulisi pidätyksessä olla motiivina muitakin asioita kuin pelkkä verojen alentaminen, koska hallintaoikeuden pidättämisestä seuraa myös haittoja seuraavissa tilanteissa:

Uusimmat artikkelit

Kun hallintaoikeus on omaisuuteen perustettu, ja omaisuus tuottaa vaikkapa vuokratuloa, niin tämä vuokratuotto kuuluu hallintaoikeuden haltijalle, ei lahjan- tai testamentin saajille eli varsinaisille omistajille. Tällä seikalla on oma merkityksensä mm. silloin, kun vuokratulon nauttija on laitoshoidossa. Vuokratuotto vaikuttaa tällöin hänen asiakasmaksunsa suuruuteen. Mikäli hallintaoikeudella rasitettu omaisuus ei tuota mitään, niin ei se myöskään vaikuta edellä kerrotun maksun suuruuteen.

Lahjaa antaessa lahjoittaja voi pidättää itsellään hallintaoikeuden lahjoitettuun omaisuuteen. Näin tapahtuu usein esimerkiksi tilanteessa, jossa vanhemmat haluavat lahjoittaa lapsilleen omistamansa kesämökkikiinteistön. Hallintaoikeus otetaan tällöin huomioon lahjaveroa määrättäessä ja se pienentää lahjansaajille (lapsille) määrättävää lahjaveroa. Syy tähän on se, että hallintaoikeuden pidättäminen rajoittaa lahjansaajan oikeutta käyttää lahjaa.

Maakaaresta löytyvät muun ohella kiinteistön kauppaa koskevat säännökset. Keskeisiä säänneltyjä kysymyksiä ovat muun ohella kiinteistön kauppaa koskevat muotovaatimukset ja kiinteistöoikeudellisen kirjausjärjestelmän yleispiirteet. Maakaari sisältää myös esineoikeudellista sääntelyä kolmannen oikeuksien ja kiinteistön panttaamisen osalta.

Asunto-osakeyhtiölaki sisältää säännökset yhtiön ja osakkeenomistajan välisestä kunnossapitovastuunjaosta. Lain mukaisesta vastuunjaosta voidaan poiketa osakkeenomistajia velvoittavasti vain yhtiöjärjestykseen otetulla kunnossapitovastuumääräyksellä. Yhtiöjärjestysmääräys sitoo automaattisesti osakkeen uutta omistajaa. Yhtiössä noudatettu käytäntö taas perustuu sopimukseen sen hetkisten osakkaiden välillä. Sopimus sitoo vain sen osapuolia eikä automaattisesti osakkeen uutta omistajaa, ellei tämä halua sopimukseen sitoutua.

Kiinteistölakimies auttaa. Yhteydenotto on maksuton eikä sitouta mihinkään! 

Ostajalle on toimitettava lainhuuto- ja rasitustodistus sekä kiinteistörekisteriote. Myös kuntotarkastusasiakirja on mainittava, jos sellainen on tehty. ”Ostaja on tutustunut lainhuuto- ja rasitustodistuksiin ja kiinteistörekisterin tietoihin sekä myytävää kaupan kohdetta ja naapurikiinteistöä koskeviin kaavakarttoihin ja -määräyksiin.” Kuntotarkastuksessa havaitut virheet on kirjattava kauppakirjaan. Mikäli vastuuta halutaan rajoittaa havaittujen virheiden osalta, kauppakirjaan voidaan kirjata vastuunrajoituslausekkeita.

Nykyisin asumiselta halutaan viihtyvyyttä myös seinien ulkopuolella. Kevät onkin monelle meistä pihan kunnostuksen aikaa. Etenkin rivi-, paritalo- ja omakotitaloasujat haluavat muokata huoneistoonsa liitännäisiä pihoja mieleisikseen. Tyypillisesti pihalle halutaan rakentaa terassi tai grillikatos, tehdä istutuksia ja sijoittaa kesäkalusteita pihalla oleilua varten. Kun kyse on asunto-osakeyhtiömuotoisesta asumisesta ennen rakennus- ja puutarhahommiin ryhtymistä on kuitenkin syytä vilkaista yhtiöjärjestystä, jotta vältytään ikäviltä yllätyksiltä.

Kiinteistön myynti – vinkkejä myyjälle

Lainhuuto on yhtä kuin kiinteistön omistusoikeuden rekisteröiminen. Jos esimerkiksi myyjällä on myytävänä olevaan kiinteistöön lainhuuto, syntyy ns. omistajaolettama. Tällöin kiinteistön ostajan on syytä olettaa, että kiinteistön myyjä todella omistaa kiinteistön. Lainhuutoa tulee hakea pääsääntöisesti kuusi kuukautta kiinteistön luovutuskirjan tekemisen jälkeen.

Metsätilani – perustietoa metsätilan omistamisesta

Avioliiton päättyessä eroon tai kuolemaan puolisoiden kesken toimitetaan ositus, ellei puolisoilla ole avioehtoa, jonka nojalla puolisoilla ei ole avio-oikeutta mihinkään toistensa omaisuuteen. Osituksessa verrataan toisiinsa puolisoiden avio-oikeuden alaisia netto-omaisuuksia. Netto-omaisuus lasketaan siten, että puolison omista varoista vähennetään omat velat. Enemmän avio-oikeuden alaista omaisuutta omistava aviopuoliso joutuu luovuttamaan vähemmän omistavalla tasinkoa, jotta puolisoille jäisi osituksen jälkeen yhtä paljon avio-oikeuden alaista omaisuutta.

Edunvalvoja ei saa ilman maistraatin lupaa pantata päämiehen omaisuutta lainan vakuudeksi. Omaisuuden pantiksi luovuttaminen ja muu panttioikeuden perustaminen on luvanvaraista. Luvanvaraisuus koskee sekä kiinteää että irtainta omaisuutta. Muutos lainaehdoissa vaatii uuden panttausluvan, mikäli ehtoja muutetaan päämiehen vahingoksi. Lupaa ei myönnetä yleispanttaukseen.

Valtuusto vastaa kuntalain 13 §:n mukaisesti mm. kaupungin strategioista ja muista tärkeimmistä tavoitteista, palvelumaksujen perusteista sekä hallinnon järjestämisen perusteista. Valtuusto asettaa tehtäviinsä kaupungin muut toimielimet ja täyttää tärkeimmät virat. Se päättää myös tärkeimmistä taloudellisista asioista, esimerkiksi talousarviosta ja eri toimialojen määrärahoista sekä tuloveroprosentista.