Press "Enter" to skip to content

Hakeutuminen kiinteistön

Hakeutuminen arvonlisäverovelvolliseksi kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta

Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisella tarkoitetaan yleensä maa-alueen, rakennuksen, huoneiston tai rakennuksen osan vuokraamista joko arvonlisäverolliseen tai -verottomaan käyttöön. Hakeutujalla tarkoitetaan kiinteistön käyttöoikeuden luovuttajaa, joka hakeutuu arvonlisäverovelvolliseksi tästä toiminnasta.

Asiakaspalvelu

Päivitetyn ohjeen merkittävintä sisältöä ovat Verohallinnon kannanotot useisiin tärkeisiin käytännön erityistapauksiin. Aina ei esimerkiksi ole selvää, onko harjoitettava toiminta kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamista, tilan käyttöoikeuden tilapäisluonteista luovuttamista vai muuta palvelun myyntiä, mutta ohjeessa selvennetään tulkintaa useiden erityyppisten palvelukonseptien osalta, enimmäkseen esimerkkien kautta.

Riittävä taloushallinnon dokumentaatio Turun Ylioppilaskyläsäätiössä: huomioiden kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta arvonlisäverovelvolliseksi hakeutuminen

Arvonlisäveroa suoritetaan valtiolle sen mukaan kuin arvonlisäverolaissa säädetään liiketoiminnan muodossa Suomessa tapahtuvasta tavaran ja palvelun myynnistä; Suomessa tapahtuvasta tavaran maahantuonnista; Suomessa tapahtuvasta tavaran yhteisöhankinnasta sekä Suomessa tapahtuvasta tavaran siirrosta varastointimenettelystä. Veroa ei kuitenkaan suoriteta kiinteistön myynnistä eikä maanvuokraoikeuden, huoneenvuokraoikeuden, rasiteoikeuden tai muun niihin verrattavan kiinteistöön kohdistuvan oikeuden, eli käyttöoikeuden luovuttamisesta.

Arvonlisäverovastikkeen laskenta keskinäisessä kiinteistöosakeyhtiössä

Usein liikekiinteistöjen taustalla on keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön rakenne ja yhtiön on siis päätettävä, hakeutuuko se arvonlisäverovelvolliseksi tilojen luovuttamisesta vastiketta vastaan osakkaille. Hakeutumisen yhteydessä on myös ratkaistava se, miten arvonlisäverovelvollisuuden edut ja kustannukset vyörytetään osakkaille eli millainen vastikemalli otetaan käyttöön.  

Transkriptio

Jos yritys tahtoo vähentää vuokraustoimintaan liittyvien kulujen arvonlisäveron, tulee sen rekisteröityä erikseen siitä toiminnasta arvonlisäverovelvolliseksi (kiinteistön käyttöoikeuden luovutuksesta arvonlisäverovelvollinen). Kun yritys on rekisteröitynyt vuokraustoiminnasta arvonlisäverorekisteriin, tulee sen laskuttaa vuokralaistaan verollisilla hinnoilla. Tämän jälkeen kaikkien kustannusten arvonlisävero, jotka liittyvät arvonlisäverolliseen vuokraustoimintaan, voidaan vähentää.

Haluatko lisää hyötytietoa taloudesta?

Vuokraan voi tapauksessasi sisältyä arvonlisävero. Vuokraustoiminta on nimittäin lähtökohtaisesti arvonlisäverotonta toimintaa.  Vuokranantaja voi kuitenkin tiettyjen edellytysten täyttyessä halutessaan hakeutua vuokraustoiminnastaan (tai osasta sitä) kiinteistön käyttöoikeuden luovuttajana arvonlisäverolliseksi.  Hän voi tehdä näin, mikäli tilan loppukäyttäjä eli sinä harjoitat vuokratussa tilassa arvonlisäverovähennykseen oikeuttavaa toimintaa.

Helsingin HAO 27.03.2015 15/0371/1

Säätiö A tarjoaa lakisääteistä koulutusta eikä ole arvonlisäverovelvollinen liiketoiminnasta. Säätiön kokonaan omistama tytäryhtiö B Oy harjoittaa arvonlisäverollista liiketoimintaa ja myy esimerkiksi avoimia ja yrityskohtaisia kursseja, seminaareja ja yrityksen kehitysohjelmia. Yhtiön järjestämä koulutus ja kurssit myydään ulkopuolisille tahoille arvonlisäverollisina.

Aikataulu ja ohjelma

Koulutustilaisuus on tarkoitettu kiinteistönomistajien, vuokranantajien, liikekiinteistöjen, isännöitsijätoimistojen, kiinteistöpalveluyritysten, tilitoimistojen sekä muiden vastaavien organisaatioiden henkilöstölle, jonka on työssään hallittava käytännön menettelyt hakeuduttaessa arvonlisäverovelvolliseksi kiinteistöissä. Osallistujan oletetaan hallitsevan arvonlisäverotuksen perusteet.

Rekisteröidy

Kiinteistön käyttöoikeuden luovutuksesta – tässä tapauksessa vuokrauksesta – ei ole suoritettava arvonlisäveroa. Tällaisesta vuokrauksesta voi kuitenkin vapaaehtoisesti hakeutua verovelvolliseksi. Eräissä tilanteissa, kuten tässä, joudutaan sitten miettimään, että onko kyse sellaisesta tilasta, josta ylipäätään voidaan hakeutua verovelvolliseksi. Arvonlisäverolakihan ei anna tähän pohdintaan kovinkaan paljon eväitä. Lain 30 § 1 momentissa todetaan lyhyesti, että hakeutuminen koskee hakemuksessa mainittua kiinteistöä tai sen osaa.

Kaupanvahvistajan päiväkirjojen arkistointi

Maakuntien verotuksellisesta asemasta säädettäisiin arvonlisäverolaissa. Maakunnan olisi suoritettava veroa liiketoiminnan muodossa harjoittamastaan toiminnasta. Maakunnan toiminnan katsottaisiin tapahtuvan liiketoiminnan muodossa samoilla edellytyksillä kuin valtion ja kuntien toiminnan. Käytännössä maakuntien verollinen liiketoiminta tulee olemaan vähäistä, koska suurin osa maakunnan toiminnasta olisi joko viranomaistoimintaa tai verosta vapautettua terveyden- ja sairaanhoitoa tai sosiaalihuoltoa.

Puhtaus-ja kiinteistöpalveluala kasvaa ja työllisyysnäkymät ovat hyvät. Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon suorittanut toimii asiakaskohteessa puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan työtehtävissä ja asiakaspalvelutilanteissa asiakaskohteen palvelusopimuksen mukaisesti. Tutkinnon suorittanut voi suunnata ammatillista osaamistaan kiinteistönhoitoon, kotityöpalveluihin tai toimitilahuoltoon osaamisalansa mukaisesti.

Kiinteistöpalvelujen perustutkinnon suorittaneena osaat arvioida ovatko kiinteistön käyttöolosuhteet hoitosopimusten mukaiset. Osaat käyttää turvallisesti alan työvälineitä ja -koneita, oikeita työmenetelmiä ja valita työssä käytettävät materiaalit kohteen mukaan. Työskentelet tiiviisti lähialojen ammattilaisten kanssa sekä tilojen käyttäjien läsnä ollessa. Toimit ympäristötietoisesti ja energiataloudellisesti.

Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija tutustuu kiinteistöpalvelualan työtehtäviin ja työllistyy alan työpaikkaan ja / tai hakeutuu opiskelemaan kiinteistönhoidon osaamisalaa.

Kohderyhmä
Koulutus on tarkoitettu kiinteistöpalvelualasta kiinnostuneille 20 vuotta täyttäneille hakijoille.

Maahanmuuttajilla edellytetään olevan koulutukseen riittävä suomen kielen taitotaso. Kielitaito testataan ennen koulutuksen alkua, jos hakijalla ei ole ajantasaista todistusta kielitaidostaan.

Asuntohakemukset sekä valmistuviin että vapautuviin vuokrakoteihin osoitetaan kunnan asuntopalveluille, joka hakemukset käsiteltyään tekee asukasvalinnat. Hakemus on voimassa kolme (3) kuukautta sen saapumispäivästä. Voit uusia hakemuksesi soittamalla Tuusulan kunnan asuntopalveluihin numeroon 040 314 3031, lähettämällä sähköpostia osoitteeseen satu.belek (at) tuusula.fi, tai toimittamalla asuntopalveluille uuden hakemuksen. Sopivan asunnon vapautuessa otamme sinuun yhteyttä. Uusimatta jääneet hakemukset poistuvat rekisteristämme ilman eri ilmoitusta. 

KIINTEISTÖNHOITAJA, TOIMITILAHUOLTAJA, KODINHUOLTAJA

Mikäli hakijan varallisuutena on kiinteistö, pyydetään hakijaa toimittamaan kyseisen vuoden kiinteistöverolippu. Jos kiinteistöverolipussa veron perusteena oleva hakijan omistusosuuden mukainen verotusarvo yhteensä alittaa 20 000 euroa, otetaan kiinteistön arvona huomioon verotusarvo sellaisenaan. Jos verotusarvo ylittää 20 000 euroa, tulee hakijan toimittaa esimerkiksi kiinteistönvälittäjän antama luotettava selvitys kiinteistön jälleenmyyntihinnasta hakemusajankohtana.