Press "Enter" to skip to content

Grillikota rakennuslupa

Rakennusluvat – kysymyksiä ja vastauksia

Käytännöt varmistuvat tiedustelemalla kunnan rakennusvalvonnasta. Usein käytäntö on sellainen, että rajalle ei saa ilman naapurin lupaa tehdä 40 cm korkeampaa pengerrystä. Siinäkin tapauksessa rakennusvalvontaan on toimitettava pintavesisuunnitelma sekä ainakin ilmoitusmenettely. Korkeampaan pengerrykseen on viranomaismenettelyn lisäksi pyydettävä naapurin lupa tai pengerrys on tehtävä korkeusmittansa verran omalle puolelle.

Huippunimitykset umpisolmussa – Vastakkain poliittiset EU-puolueet sekä itä ja länsi

Palju ei vaadi lupaa, mutta paloturvallisuutta on noudatettava. Hormi tulee asentaa tarkasti asennusohjeiden mukaan. Paljuista voi tulla riitoja, jos esimerkiksi savu kulkeutuu suoraan naapuritalon ilmanvaihtoon. Paljun sijoittamisessa tontille kannattaa olla tarkkana. Kannattaa esimerkiksi jättää ainakin neljä metriä tilaa omille rajoille, niin naapurikin on sopivan kaukana.

Milloin tarvitaan lupa?

Toimenpidelupa voidaan evätä, jos rakennus ei ole kaavassa osoitetun rakennusalueen sisällä tai kaupungin rakennusjärjestyksen mukaisella etäisyydellä esimerkiksi rannasta tai naapurin rajasta. Yleensä rakennelman täytyy olla vähintään viiden metrin päässä tontin rajasta, ranta-alueilla vaaditaan 15 metrin tai 30 metrin etäisyys rantaviivasta. Toimenpidelupaa ei voida myöskään myöntää, jos tontin rakennusoikeus ylittyy.

Huvimajan saa nyt rakentaa ilman lupaa

Mikäli rakentamisessa on tarvetta poiketa asemakaavasta tai muista lainvoimaisista säännöksistä, on haettava poikkeamispäätös ennen rakennusluvan hakemista. Poikkeamiseen tulee aina olla perusteltu syy. Suunnittelutarveratkaisua saatetaan tarvita, kun rakennetaan asemakaavoitetun alueen ulkopuolelle olemassa olevan rakennuskannan läheisyyteen. Kaavatilanne tulee aina tarkistaa kaupunkisuunnittelusta. 

Rakentamisen luvat ja luvanvaraisuus

Ilmalämpöpumpun asentaminen pien-, rivi- tai kerrostaloon ei tarvitse lupaa, mikäli se asennetaan mahdollisimman huomaamattomaan paikkaan, kerrostalossa parvekkeen sisäpuolelle. Ilmalämpöpumppu on tarvittaessa verhoiltava julkisivuun sopeuttavalla kotelolla, joka saa olla vain vähäisesti kojetta suurempi. Jos ilmalämpöpumpun tai sen kotelon julkisivuvaikutus on huomattava, toimenpidelupa on tarpeen. Vaikka rakennusvalvonnan lupaa ei tarvittaisikaan, tulee toimenpiteelle saada taloyhtiön lupa.

Murupolku

Tontin tai muun rakennuspaikan takapihalle tai vähintään 10 m etäisyydelle kadun tai tien puoleisesta rajasta tai vesirajasta saa rakentaa ilman toimenpidelupaa yhden enintään 10 m2:n kokoisen umpinaisen rakennelman (esim. varasto tai huvimaja) tai enintään 15 m2 kokoisen avonaisen pergolan tai kevyen katoksen. Auto- ja jätesuojat edellyttävät kuitenkin aina toimenpideluvan ja saunat rakennusluvan.

Epäselvissä tapauksissa luvan tarve ratkaistaan tapauskohtaisesti. On hyvä huomata, että vähäinenkin toimenpide saattaa vaikuttaa rakennuksen käyttäjien ja ulkopuolisten turvallisuuteen. Tällöin lupakynnys ylittyy. Rakennuslupa vaaditaan myös saunan tai ajoneuvosuojan rakentamiseen. Kesämökin käyttötarkoituksen muuttaminen asuinrakennukseksi vaatii rakennusluvan kuten myös rakennuksen sisätilojen käyttötarkoituksen muutos. Jos toimenpide ei edellytä rakennuslupaa, se voi silti edellyttää toimenpideluvan hakemista.

Kirjallisella ilmoituksella voidaan hyväksyä:

Lupapisteeseen kirjautumisen jälkeen valitse kartalta rakentamispaikan sijainti, ja listalta millaista lupaa olet hakemassa. Palvelu kysyy tarvittavaat tiedot ja liitteet. Lupahakemusta voit täydentää omassa tahdissasi. Viranomaisen nähtäväksi lupahakemus siirtyy vasta kun jätät sen vireille tai esität viranomaiselle kysymyksen palvelun kautta. Myös viranomainen voi kysyä sinulta lisätietoja tai pyytää täydentämään hakemusta. Tästä tulee sinulle sähköpostiin viesti.

Rakentamisen luvat ja ilmoitusmenettely

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan seuraavat toimenpiteet edellyttävät lupaa rakennusvalvontaviranomaiselta: 
– rakennuslupa MRL 125 §
– toimenpidelupa MRL 126 §
– rakennuksen purkamislupa MRL 127 §
– maisematyölupa MRL 128 §
– ilmoitusmenettelyn käyttäminen MRL 129 §
– laajennettu rakennuslupaharkinta (suunnittelutarveratkaisu) MRL 137 § 4/22
– poikkeamismenettely

Maankäyttö- ja rakennuslain, -asetuksen ja muiden maankäyttöä ja rakentamista koskevien säännösten ja määräysten, mm. Mäntsälän kunnan ympäristönsuojelumääräyksien lisäksi Mäntsälän kunnassa on noudatettava tämän Rakennusjärjestyksen määräyksiä, ellei oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa, asemakaavassa tai Suomen rakentamismääräyskokoelmassa ole asiasta toisin määrätty.