Press "Enter" to skip to content

Gjennomføringsplan skjema

Skal du fylle ut elektronisk?

Versjonsnr. Side av. Gjennomføringsplan. Alle fagområder i tiltaket. Beskrivelse hentet fra søknad om ansvarsrett. Tiltaks- klasse. Foretakets navn og widasofor.ga Gjennomføringsplan. Alle fagområder i tiltaket. Beskrivelse av ansvarsområdet hentet fra erklæring om ansvarsrett. Tiltaks- klasse. Foretakets navn og widasofor.ga Søker skal utarbeide gjennomføringsplan for søknadspliktige tiltak der det er krav om ansvarlig foretak.

Populære sider

Ved ett-trinnssøknad (skjema 5174) må alle ansvarsretter være på plass før søknaden sendes til kommunen. Denne søknadstypen egner seg best til forutsigbare tiltak som med rimelig sikkerhet vil godkjennes av kommunen.  Tiltak som du kan søke om selv (skjema 5153), uten ansvarlige foretak vil, bli behandlet i ett-trinn.

Byggesaksskjema:

 KONTROLLPLANSKJEMA. (gjelder for oppføring, rehabilitering og riving av skorstein )Kontrollplanskjema skal sendes inn to ganger, det skal sendes inn ved søknad om rehabilitering / oppføring/riving av skorstein, og ved anmoding om ferdigattest. For søknad fylles kolonne 1,2,3. Ved anmoding om ferdigattest fylles hele skjemaet ut samt saksnummer.

Om du vil fylle ut skjema med penn må du først skrive ut skjema/søknad, fylle det ut og sende det med post til Kafjord kommune, Postmotttak, boks 74, 9148 Olderdalen. Du kan også levere utfylt skjema på rådhuset i Olderdalen.

Du kan også bruke et enklere skjema hvis du skal søke om bruksendring. Alle skjemaene for mindre byggeprosjekter Nummer, Skjemaer for ansvarsrett, Bokmål, NynorskErklæring om ansvarsrett, · N.Opphør av. Erklæring om ansvarsrett etter plan- og bygningsloven (pbl) § Side 1 av 2. Blankett Bokmål © Utgitt av Direktoratet for byggkvalitet 1. aug Bolignr. Navn. E-post.

Humanitært arbeid på alle nivå kan med fordel organiseres som prosjekter. Dette medfører en klar oppgavefordeling, økonomisk forutsigbarhet og evne til å være fleksibel. Et prosjekt kan ikke forlenges uten at det har blitt evaluert. Hvis det skal forlenges må det inkluderes i neste års handlings- og tiltaksplan.

Utvendig vann- og avløpsledninger er søknadspliktig med krav til et ansvarlig foretak. Det vil si at det ansvarlige foretaket må stå for søknaden, prosjekteringen og utførselen. I listen under finner du søknadsblanketter for søknader om vann- og avløpsanlegg samt andre tekniske installasjoner.

Gjennomføringsplanen bør blant annet beskrive hvordan informasjonshåndtering, informasjonsutveksling, ansvarsforhold og kvalitetssikring behandles gjennom prosjektet. Dokumentet bør også inneholde en beskrivelse av hvordan fagmodellen er bygd opp og strukturert. Gjennomføringsplanen skal besvare spørsmålet; hvordan skal informasjonen i modellen deles med sluttbrukeren, og hva trenger de for å gjennomføre jobben? Med sluttbrukere menes for eksempel forskalingssnekker, jernbinder og kontrollingeniør.