Press "Enter" to skip to content

Gesimshøyde flate tak

§ 29-4 / SAK 10 § 6-4 Beregning av gesimshøyde -takterrasser/ altan i skrå flate – tolking

Vi viser til deres brev av 13.09.2013, samt purring av 10.03.2014. I henvendelsen redegjøres det for at Oslo kommune, plan- og bygningsetaten og Fylkesmannen i Oslo og Akershus har ulik oppfattning av hvor gesims regnes. Konkret gjelder dette for bygninger med flate tak og takterrasser, samt bygninger med saltak eller pulttak med altan utskåret i takflaten. Det bes derfor om en fortolkning fra departementet. Departementet beklager sen tilbakemelding.

Navigasjon

Hvis tomten er flatt er det liten forskjell på disse, men har du en skrånende tomt kan forskjellen på f.eks nr 2 og nr 3 her bety en høyde forskjell på 1-3m avhengig av størrelsen på bygningen og hvor skrånende tomten er. Bruk alltid litt tid i forkant av prosjekteringen til å undersøke med din kommune hva som gjelder for din eiendom.

INNHOLD TEK17

Der parapetet går opp over takflaten og er en del av bygningskonstruksjonen/fasadelivet, regnes gesimshøyden til toppen av parapetet. Åpent transparent (spiler, glass e.l.) rekkverk får ingen konsekvens for fastsettelsen av gesimshøyden. Dette forutsetter imidlertid at rekkverket ikke monteres i flukt med fasadelivet eller ligger på utsiden av fasadelivet. Det vil si at rekkverket må være tilbaketrukket på gesimsens takside. Se figur 3.

–Forvirrende, oppsummerer Tor Arne Pedersen mens han plukker opp nedfallsfrukt fra plenen ved barndomshjemmet i Hellerudveien. I en skråning i bakkant av eplehagen vil Pedersen bygge sitt drømmehus. Men planene har langt fra modnet i Oslo kommunes Plan— og bygningsetat (PBE).

Recent Posts

Her diskuteres ulike delspørsmål om økte byggehøyder i Drammen, og hvilke muligheter og utfordringer de reiser, som utgangspunkt for anbefalte tiltak i planen. Generelt er spørsmålet om byggehøyder tett forbundet med spørsmål om omgivelseskvaliteter knyttet til byform og bebyggelsesmønster.

Nettstedsøk

Teknisk forskrift benyttes i kommuneplanen og nyere reguleringsplaner også i Asker. Fortsatt er det imidlertid en maksimumshøyde der høyden ikke på noe punkt skal overstiges, og med det menes på husets nedside i skrånende terreng. Det skal generelt måles til øverste gesims, selv om den befinner seg på en bygningsdel som er tilbaketrukket i forhold til hovedfasaden.

Dersom det skal gis dispensasjon fra bestemmelser i plan- og bygningsloven eller planer gitt i medhold av loven, må de kumulative vilkårene i § 19-2 annet ledd være oppfylt. Det følger av bestemmelsen at dispensasjon ikke kan gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.

Bebyggelsen i området er frittliggende ene- og tomannsboliger i en eller to etasjer pluss loft og kjeller/sokkeletasjer, store og små hus bygget og påbygget i tidsrommet 1900 – 1990, med forskjellige fasader og materialer, med forskjellig takform og takvinkel; saltak, valmtak, mansardtak og pulttak. Et utrolig mangfold av former, delvis i skjul av store trær, vitner om stor oppfinnsomhet og ønske om sette sitt personlige preg på boligene. Fellesnevneren er at alle husene har skråtak, de fleste tekket med takstein, noe som bidrar til identitet og et felles preg.