Press "Enter" to skip to content

Fyllingsfot mot nabo

Veiledning om forstøtningsmur og fylling mot nabogrense

Plan- og bygningsloven krever at tiltak utføres forsvarlig (også tiltak som er unntatt søknadsplikt). Ethvert tiltak skal prosjekteres (planlegges) og utføres (settes opp) slik at det ferdige tiltaket oppfyller krav til sikkerhet, helse og miljø. For å imøtekomme dette kravet må den som skal planlegge og sette opp en forstøtningsmur eller anlegge en fylling/planering inneha en viss kompetanse.

Naboloven § 2

Det er ikke uvanlig å oppleve at naboen fyller opp terrenget på sin eiendom. Ofte dreier det seg om planering for å få en mer hensiktsmessig tomt. For ubebygde tomter kan det også være som ledd i å heve byggehøyde før oppføring av bolig. Da kan det lett oppstå spørsmål om hva man kan tillate seg, særlig hvor slike terrengendringer skjer som en fylling mot nabogrense.

Plassering av fylling nærmere nabogrensen enn 4 meter

Saken gjelder Fylkesmannen i Møre og Romsdals vedtak 10. januar 2017. Fylkesmannen opprettholdt – etter klage fra naboene – Haram kommunes vedtak 26. oktober 2016. Vedtaket gjaldt tillatelse til oppfylling av en tomt i kommunen og godkjenning av plassering av fyllingsfoten 1 meter fra nabogrensen. Fylkesmannen vurderte 7. februar 2017 om han hadde grunnlag for å omgjøre det endelige vedtaket, men kom til at det ikke var tilfellet.

Mindre endringer av terreng
Mindre fylling eller planering av terreng kan unntas byggesaksbehandling. Tiltakshaver har ansvar for at tiltaket utføres i samsvar med plan- og bygningslovens bestemmelser med tilhørende forskrifter, kommuneplanens arealdel, reguleringsplan og tillatelser. Tiltaket må heller ikke komme i strid med annet regelverk.

– Sjekk kommunens arealplaner

– Den som vil sette i gang et tiltak har ansvaret for at det er i samsvar med bestemmelser gitt i, eller i medhold av, plan- og bygningsloven. Det er derfor viktig at man setter seg godt inn i regelverket som gjelder, herunder at tiltaket er i henhold til gjeldende arealplan for eiendommen. Det må blant annet sjekkes ut at planen tillater den tiltenkte plassering, og at tiltaket ikke medfører at utnyttelsesgraden overstiges, har Nordal sagt til VG tidligere.

Det er en forutsetning for unntak fra søknadsplikten at det som skal bygges er i samsvar med det som står i reglene i plan- og bygningslovgivingen. Det må være i samsvar med gjeldende planbestemmelser for området, for eksempel kommuneplanens arealdel og reguleringsplanen. Dersom det gjelder bevaringsverdige bygg eller områder må tiltaket avklares med kommunen. Mange kommuner har planer og planbestemmelser liggende elektronisk på sin hjemmeside.

Ny garasje en meter fra tomtegrensen, et 1,8 meter høyt gjerde på tomtegrensen eller et 50 kvadratmeter uthus med 4 meter mønehøyde og 3 meter gesimshøyde bare 1 meter fra tomtegrensen. Alt dette kan boligeiere sette i gang med uten hverken å søke kommunen eller spørre naboen i år.

Tips oss

Det må blant annet sjekkes ut at tiltaket ikke er i strid med kommune- eller reguleringsplaner og at planen tillater den tiltenkte bruk, utforming og plassering, at det ikke bygges innenfor byggeforbudet på 100 meter mot sjø og vassdrag, at det ikke skal bygges i et uregulert område eller landbruks-, natur -, frilufts-, og reindriftsområde, at det ikke bygges over vann- og avløpsledninger og at tiltaket ikke medfører at utnyttelsesgraden på tomten overskrides.

Kommuneplanen § 5.0.12 sier at terrenginngrep er søknadspliktige dersom de avviker med over 1 m i forhold til opprinnelig terreng og samlet har en utstrekning på mer enn 500m2. For rekke- eller kjedehus og lignende i tett bebyggelse er avviket søknadspliktig dersom det avviker med mer enn 0,5 m eller har en utstrekning på 200m2.

Det er en generell forutsetning at fyllings- og planeringsarbeidet er mindre. Arbeid som har et omfang i areal som gjør at de ikke kan betegnes som mindre, vil ikke være omfattet selv om de fastsatte grensene for avvik i forhold til opprinnelig terrengnivå ikke er overskredet.