Press "Enter" to skip to content

Fradrag påkostning bolig

Verdien av din arbeidstime

Men det er alltid en risiko for gjennomskjæring, det vil si at skattekontoret reduserer timelønnen du har ført inn i selvangivelsen. Derfor anbefaler Smarte Penger at du heller estimerer en totalpris på hele jobben og legger den til grunn. Husk å inkludere materialer. Kan du dokumentere at en håndverker ville krevd 45.000 kroner inkludert materialene for jobben som du selv har utført, kan du fradragsføre de 45.000 kronene mot den skattepliktige salgsgevinsten.

Skattemeldingen 2018: Skattepliktig utleie – dette kan du få fradrag for

Tilbygg eller endring av planløsning regnes for å være påkostning. Å rive eller flytte en vegg for å gi større rom ikke er noe man kan kreve fradrag for. Videre oppgir skatteetaten følgende eksempler på oppgradering du ikke kan kreve fradrag for:

Skillet mellom vedlikehold og påkostning er ikke alltid like lett å ha kontroll på. Men det er et viktig skille, fordi kostnad til vedlikehold kan være fradragsberettiget mens kostnader til påkostning ikke er det. Nå har Høyesterett avsagt en viktig dom om grensedragningen.

15. februar: Du skal nå ha mottatt årsoppgaver fra bank, arbeidsgiver, sameie, barnehage og så videre. Hvis det er oppgaver du vet du burde fått, men ikke har fått, bør du etterlyse dem. I prinsippet vil det også være mulig å finne ut hvor mye du skal betale i skatt og om du får baksmell allerede nå.

Den norske tv-serien «Exit» handler om fire finansmenn med et dobbeltliv fylt av kokain og prostituerte

Det må likevel gå en grense hvor arbeidene er så omfattende at man i realiteten står overfor en nyanskaffelse. Økonomiske, fysisk-tekniske og funksjonelle forhold er relevante når denne grensen mellom vedlikehold og nyanskaffelse skal trekkes.

Når det gjelder eksempler på utgiftstyper som anses som enten vedlikehold eller påkostning, må hver utgiftspost vurderes konkret i hver enkelt sak. Det er ofte vanskelig å fastslå om en utgift anses å være vedlikehold eller påkostning, men likevel prøver vi oss med noen eksempler som kan indikere forskjellene på det første og det siste.

Det var ikke tvist om retten til fradrag for vedlikeholdskostnadene som knyttet seg til boligdelen av bygget. Tvisten i saken gjaldt i hvilken utstrekning utgiftene knyttet til renoveringen av næringsdelen fullt ut kunne fradras som vedlikeholdskostnader, jf skatteloven § 6-11. Formålet med ombyggingen av kjelleren og de to etasjene, var å tilpasse disse til to nye leietakere. Disse skulle etter ombyggingen drive klesforretninger i de aktuelle tre etasjene.

Søk

Påkostning på de særskilte driftsmidler i kraftanlegg som skal avskrives lineært, se punkt 23.3.3, skal imidlertid avskrives separat og med samme sats som for driftsmidlet. Påkostningen vil ha like lang avskrivningsperiode, og vil således utløpe på et senere tidspunkt enn for selve driftsmidlet. Dette gjelder også for små-, mini- og mikrokraftverk. 

ENKELTPERSONFORETAK, OMBYGGING, BOLIG: Du får ikke fradrag i ditt enkeltpersonforetak for påkostninger i din privatbolig. Dette gjelder også om ombyggingen eller påkostningene i boligen er nødvendig for å kunne drive virksomheten i enkeltpersonforetaket.

Fradrag for kostnader til arbeidstøy til egen bruk gis for tøy som er lite egnet til privat bruk og som hovedsakelig benyttes i yrket. Dette omfatter; uniform, verne- og vareklær, annen spesiell bekledning som hovedsakelig benyttes i yrket og som er lite egnet til vanlig privat bruk–.”

Eiendomsskatt

Vi har en utleiebolig som har vært leid ut i over 15 år og hvor leietaker flyttet ut fra nyttår. Vi ønsker nå å ta den i bruk selv, og bruker i løpet av dette året en del penger på å pusse opp. Regner med å kunne flytte inn før jul, antakelig 1. desember. I oppussingsperioden vil huset stå tomt. Vi lurer på i hvilken utstrekning vi kan trekke fra kostnadene til oppussing og løpende kostnader i en slik overgangsperiode?