Press "Enter" to skip to content

Forvaltningsloven § 28

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Loven gjelder den virksomhet som drives av forvaltningsorganer når ikke annet er bestemt i eller i medhold av lov. Som forvaltningsorgan reknes i denne lov et hvert organ for stat eller kommune. Privat rettssubjekt regnes som forvaltningsorgan i saker hvor det treffer enkeltvedtak eller utferdiger forskrift.

§ 28 – Klagerett over klageinstansens avvisningsvedtak – forvaltningsloven § 28 første ledd annet punktum

1. Det vises til brev 27. oktober 1999, hvor Sivilombudsmannen ber Lovavdelingen om eventuelle merknader til forståelsen av forvaltningsloven § 28 første ledd annet punktum når det gjelder spørsmålet om klagerett over klageinstansens vedtak om å avvise en klage.

Sivilombudsmannens arbeidsområde omfatter den offentlige forvaltning, hvilket i utgangspunktet vil si offentlig forvaltning på alle nivåer, kommunal, fylkeskommunal og statlig. Også private rettssubjekter vil kunne omfattes, dersom de utøver offentlig myndighet, noe som særlig kan være aktuelt for selskaper eid av det offentlige.

Iverksetting av vedtak

Veiledningen er utarbeidet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) til bruk for kommunale tilsynsmyndigheter og tilsynspersonell som utøver kontraktsutsatt tilsyn. Veiledningen vil også være til nytte for eiere, forvaltere, virksomheter og brukere av brannobjekter.

Ved en klagebehandling er underinstansen det organet som i samsvar med kommunens delegasjons­reglement har fattet vedtaket om tildeling av avtalehjemmel. Underinstansen forbereder klagesaken i samsvar med forvaltningsloven § 33, og skal herunder varsle motparter (i praksis den som er tildelt hjemmelen) og sette frist for uttalelse. Underinstansen har også en viss adgang til å omgjøre sitt vedtak uten å sende saken til klageinstansen.

Fristen for å klage er 3 uker fra det tidspunkt melding om vedtaket kom fram til parten (Forvaltningsloven § 29). Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Dersom klagen blir sendt for sent, er det adgang til å se bort fra den. Hvis du har særlig grunn, kan du søke om forlengelse av klagefristen. Du bør da nevne grunnen til at du trenger forlenget frist.

Vedtak om å kreve opplysninger fra innehaver av frekvenstillatelse

Enkeltvedtak kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse i saken til det forvaltningsorgan (klageinstansen) som er nærmest overordnet det forvaltningsorgan som har truffet vedtaket (underinstansen), jf. forvaltningsloven § 28.

Forvaltningsloven gjelder, når ikke annet er bestemt, for all virksomhet som drives av organer for stat eller kommune. Dessuten gjelder den når private utøver offentlig myndighet på vegne av stat eller kommune, jamfør § 1. Reglene gjelder ikke for domstolenes virksomhet og for saker etter prosesslovgivningen, for eksempel ved påtale i straffesaker, og ikke for Stortinget, Riksrevisjonen, Stortingets ombudsmann for forvaltningen og andre organer for Stortinget jevnfør § 4. Det er også enkelte unntak i særlover, som for skattesaker, se ligningsloven av 13. juni 1980 § 1–2.