Press "Enter" to skip to content

Forutsetning definisjon

forutsetning

Selv om det ikke er sagt uttrykkelig, kan en forutsetning være en del av selve avtalen. Men når det ikke er tilfelle, oppstår spørsmålet om rettsvirkningene av at en forutsetning hos en av partene brister. Går forutsetningene på forholdene som forelå på avtaletiden, taler man gjerne om villfarelse (error). Hovedspørsmålet er om avtalen fortsatt skal gjelde etter sin ordlyd eller om den faller bort eller kan kreves endret. I praksis har spørsmålet særlig angått tilfeller hvor oppfyllelse av avtalen er blitt vesentlig vanskeligere eller mer kostbar enn forutsatt.

Norsk Synonymordbok

Språklige forutsetninger blir ansett som viktig for skriftspråklig læring. I den forbindelse blir det rettet stor oppmerksomhet mot fonologisk bevissthet. Fonologisk bevissthet blir ofte definert som evnen til å kunne rette oppmerksomhet mot språklydene i talte ord og se bort fra mening. Mange hevder at denne evnen er en nødvendig forutsetning for å knekke den alfabetiske koden. I denne artikkelen rettes det noen kritiske spørsmål til denne påstanden og til de pedagogiske konsekvenser det har medført.

Følg oss på Facebook

Da data skal registreres i en hektisk klinisk hverdag må registeret derfor være godt forankret i det fagmiljøet som er engasjert i de problemstillingene registeret søker å gi svar på. For eksempel bør spesialistforeninger engasjeres dersom registeret er tenkt å ha nasjonal utbredelse. Det er dessuten en fordel å gjennomgå hvilke faggrupper som skal innbefattes, slik at begrepet «fagmiljø» er så klart definert som mulig.

detteerlean

En forutsetning for å definere hva som er verdi for kunden, er å definere kunden. En kunde er en som venter på resultatet av ditt arbeid, og i dette ligger det at vi alle er leverandører og vi er alle kunder. De fleste kundene befinner seg internt i organisasjonen. Verdi er å produsere det som er nødvendig – når det er ­nødvendig – i den mengden som er nødvendig.

Formålet med en slik streik/ politisk markering må være å gi utrykk for en politisk oppfatning, og ikke ha som formål å ramme egen arbeidsgiver. En forutsetning for at en slik «streik» ikke rammes av fredsplikten er at den ikke innebærer noen former for press mot arbeidsgiveren for å få endret egne lønns- og arbeidsvilkår.

De fem grunnleggende ferdighetene er muntlige ferdigheter, å kunne lese, å kunne skrive, å kunne regne og digitale ferdigheter. Disse grunnleggende ferdighetene er avgjørende redskaper for læring i alle fag og samtidig en forutsetning for at eleven skal kunne vise sin kompetanse. Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene for alle fag og på alle trinn.

Forskning, utdanning og forskningsdrevet innovasjon er grunnleggende for å møte framtidige kunnskaps- og omstillingsbehov og for å opprettholde et bærekraftig velferdssamfunn. Samfunns- og arbeidsliv endres raskt som følge av teknologiutvikling og digitalisering. Globalisering og klimaendringer tvinger fram behov for nye løsninger. Forskning, utdanning og kompetanseheving er avgjørende for at innovasjoner skal komme fellesskapet til gode, og spiller en avgjørende rolle for bærekraftig verdiskaping.