Press "Enter" to skip to content

Forurensningsforskriften kap 22

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Fastsatt med hjemmel i lov 9. juni 1903 nr. 7 om Statskontrol med Skibes Sjødygtighed m.v. Hjemmel er endret til lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) § 2, § 31, § 33 og § 47, jf. delegeringsvedtak 16. februar 2007 nr. 171 og lov 26. juni 1998 nr. 47 om fritids- og småbåter § 20 og § 38, jf. delegeringsvedtak av 27. november 1998 nr. 1095 og delegeringsvedtak/kgl.res. ift. kap.5. Videre fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 9 nr. 1 og nr. 3 og § 11.

Del 3. Lokal luftkvalitet 

Med den ansvarlige menes den som er ansvarlig etter forurensningsloven § 7. Bruker av nedgravd oljetank er den ansvarlige dersom bruker skal sørge for faktisk vedlikehold og drift av oljetanken. Eier regnes alltid som ansvarlig dersom bruker ikke oppfyller sitt ansvar etter bestemmelsene i dette kapitlet.

Forurensningsforskriften gir detaljerte regler om forurensning. Overordnede regler finnes i forurensningsloven. Forurensning kan være tilføring av stoffer til luft, vann eller grunn, støy og rystelser, lys og stråling og påvirkning av temperaturen, se forurensningsloven § 6.

Siste nyheter

Utfylling/dumping fra land reguleres ikke etter disse bestemmelsene. Slik utfylling/dumping reguleres mest hensiktsmessig etter plan- og bygningsloven. Forurensningsloven kan likevel komme til anvendelse for større saker, og/eller der sedimentene på utfyllings-/dumpestedet er forurensede.

Mudring i Sandefjord kommune skal behandles etter plan- og bygningsloven. Sandefjord kommune har bestemmelser om vedlikeholdsmudring, jf. kommuneplanens bestemmelser vedtatt 6.3.2018, punkt 4.4. bokstav c). Det står følgende:
«Vedlikeholdsmudring kan tillates. Konsekvensene av mudring skal belyses i søknad.»

Ved kgl.res. 8. juli 1983 er forurensningsmyndighetens myndighet etter forurensningsloven, med unntak av myndigheten etter § 5 første ledd, delegert til Klima- og miljødepartementet. Samtidig er Klima- og miljødepartementet tillagt myndighet til å fastsette hvilken forurensningsmyndighet som kan fatte vedtak etter forurensningsloven med forskrifter, jf. forurensningsloven § 81.

Fullstendig søknad i samsvar med standardkravene i forurensningsforskriften kapittel 12 behandles innen seks uker. Ufullstendige søknader og behandling av søknad om unntak fra forskriftskravene kan gå ut over 6 uker. Forurensningsforskriften krever 4 ukers høringsfrist til naboer, eller samtykke fra naboer, før søknad kan behandles.

Alle andre søknadspliktige tiltak etter PBL§ 20-1 og § 20-2

Kommunene Krødsherad, Modum, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Drammen, Lier, Røyken, Hurum, Krødsherad, Svelvik, Sande og Holmestrand samarbeider om tilsyn og oppfølging av små avløpsanlegg. Lier kommune er vertskommune for tilsynskontoret.

Miljøgiftforurenset sjøbunn er et problem i en rekke norske fjorder og havner. Miljøgifter som tungmetaller, tjærestoffer, organiske tinnforbindelser og halogenforbindelser som DDT og PCB er tilført fra en lang rekke kilder, herunder industriutslipp, dumping av avfall i vann, havnerelaterte virksomheter og tilførsler via kloakk og avrenning fra by- og landområder. I en del tilfeller er tilførslene nå kraftig redusert.