Press "Enter" to skip to content

Enemmistöosakkaan oikeudet

Enemmistöosakkeenomistajan oikeus ja velvollisuus lunastaa vähemmistöosakkeenomistajan osakkeet

Osakkeenomistajalla, jolla on enemmän kuin 90 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänivallasta, on oikeus ja velvollisuus lunastaa vähemmistöosuuden omistavien osakkeenomistajien osakkeet, mikäli joku osakkeenomistajista sitä vaatii. Säännöksen olemassaolon perustelu on se, että mikäli tällaisessa omistusrakenteessa syntyy erimielisyyksiä, nämä erimielisyydet voidaan purkaa lunastuksen kautta.

Itä-Suomen HO 29.1.2016 52 – Osake­yhtiön vähemmistö­osakkaiden oikeus­suoja

Tärkeimpiä osakkaiden perusoikeuksia ovat vaikutusmahdollisuudet yhtiön toimintaan yhtiökokouksen kautta. Myös osakkeiden määrällä on tietty merkitys osakkaan oikeuksiin. Osakkeenomistajan omistaessa vähintään 10% yhtiön osakkeista, hänellä on osakeyhtiölain perusteella oikeus vaatia, että yhtiökokous kutsutaan koolle ilmoitettua asiaa varten. Osakkaalla, joka omistaa vähintään 10%, on oikeus vaatia minimiosingon maksamista yhtiön tuloksesta. Toisaalta osakas, joka omistaa yli 90% yhtiön osakekannasta voi osakeyhtiölain nojalla pakkolunastaa vähemmistöosakkaiden omistamat osakkeet.

Käyttöehdot

Tyypillisesti osakassopimus solmitaan yhtiön toiminnan alkuvaiheessa tai silloin kun sen omistuspohja on muuttumassa.  Uusissa tilanteissa kaikki osakkaat ovat usein täynnä intoa ja uusia ideoita. Yhteinen sävel löytyy helposti ja yleinen kommentti kuuluukin, että ”emme me tarvitse osakassopimusta, koska pääsemme varmasti jatkossakin kaikesta sopimukseen”. Näin varmasti monesti onkin. Mutta silloin, kun käy toisin, ollaan usein vaikeassa tilanteessa. 

Ristiriitatilanne vähemmistö- ja enemmistöosakkaan välillä on pyritty ratkaisemaan vähemmistöosakkeiden lunastussäännöksillä. Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajalla, jolla on enemmän kuin yhdeksän kymmenesosaa yhtiön osakkeista ja kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä (lunastaja), on oikeus käyvästä hinnasta lunastaa muiden osakkeenomistajien osakkeet.

Osakeyhtiölaki ja osakkeenomistajien erimielisyystilanteet

Toisaalta yhtiössä saatetaan tehdä päätöksiä osakassopimuksen vastaisesti. Tällaisessa tilanteessa vähemmistöosakas voi vaatia enemmistöosakasta lunastamaan vähemmistöosakkaan osakkeet osakeyhtiölain 23:1 §:n mukaan ainoastaan, jos kyse on samalla myös yhtiöjärjestyksen tai osakeyhtiölain rikkomisesta. Pelkkä osakassopimuksen rikkominen ei vielä velvoita osakkeiden lunastukseen osakeyhtiölain perusteella. Siksi on tärkeää, mitä osakassopimuksessa on sovittu osapuolten oikeuksista sopimusrikkomustapauksissa.

GDPR – Tietosuojavastaavan asema ja tehtävät yrityksessä 12/2017

Osakkeenomistajalla, jonka osake voidaan lunastaa, on vastaavasti milloin tahansa lunastusedellytysten täyttyessä oikeus vaatia osakkeensa lunastamista. Lunastusta vaativan osakkeenomistajan on kuitenkin esitettävä lunastusvaatimus kaikista omistamistaan osakkeista. Hän ei voi vaatia ainoastaan osaa osakkeistaan lunastettavaksi.

Verkkokoulutus

Yksin yrittämällä voi palkkatyöntekijöiden avulla päästä suureenkin menestykseen, mutta useimmiten toiminta jää pieneksi. Yksin on liian yksin. Yritys tarvitsee erilaisia mielipiteitä. Yrityksen johto tarvitsee keskustelukumppaneita, joiden kanssa voi selvittää niitä moninaisia vaikeita tilanteita, mitä yritystoiminnassa riittää. Kun yrityksessä on riskiä jakamassa ja toimintaa hoitamassa useampi henkilö, se voi menestyä maailman valloitukseen asti.

KK 170/2008

Osakeyhtiölain 18 luvun 1 §:ssä säädetään vähemmistön osakkeiden lunastuksesta. Pykälän mukaan se, jolla on enemmän kuin yhdeksän kymmenesosaa yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä (lunastaja), on oikeutettu käyvästä hinnasta lunastamaan muiden osakkeenomistajien osakkeet. Osakkeenomistajalla, jonka osakkeet voidaan lunastaa (vähemmistöosakkeenomistaja), on vastaavasti oikeus vaatia osakkeidensa lunastamista käyvästä hinnasta.

Verotusmenettelystä annetun lain (VML 18.12.1995/1558) 29 §:n 1 momentin mukaan peitellyllä osingolla tarkoitetaan rahanarvoista etuutta, jonka osakeyhtiö antaa osakkaansa tai tämän omaisen hyväksi osakkuusaseman perusteella tavallisesta olennaisesti poikkeavan hinnoittelun johdosta tai vastikkeetta.  VML 29 §:n 2 momentin mukaan peitellyllä osingolla tarkoitetaan myös omia osakkeita hankkimalla tai lunastamalla taikka osakepääomaa, vararahastoa tai ylikurssirahastoa alentamalla osingosta menevän veron välttämiseksi jaettuja varoja.

Ylintä päätösvaltaa osakeyhtiössä käyttää osakkeenomistajien muodostama yhtiökokous. Varsinainen yhtiökokous on pidettävä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetään mm. tilinpäätöksen vahvistamisesta, voiton käyttämisestä, johdon vastuuvapaudesta ja hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valinnasta (ks. tarkemmin OYL 5 luku 3 §).

Osakeyhtiölain 1 luvun 4 §:n mukaan osake voidaan rajoituksitta luovuttaa ja hankkia, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin. Säännös ilmentää periaatetta osakkeiden vapaasta luovutettavuudesta. Periaate voi kuitenkin olla hieman harhaanjohtava, sillä käytännössä yksityisissä osakeyhtiöissä osakkeiden luovuttamista rajoitetaan lähes säännönmukaisesti. Osakkeiden luovuttamista rajoitetaan usein osakassopimuksissa, mutta tässä artikkelissa käsitellään ainoastaan niitä rajoituksia, jotka voidaan toteuttaa osakeyhtiölain sallimissa rajoissa ja nimenomaan yhtiöjärjestyksessä.

Päinvastoin kuin toisinaan voisi kuvitella, Suomen jääkiekkoliiton puheenjohtaja Kalervo Kummola ei omista lajin MM-kisoja. Kisojen omistus kuuluu Kansainväliselle jääkiekkoliitolle (IIHF), joka puolestaan on myynyt lajin kaikki televisiointi- ja markkinointioikeudet sveitsiläiselle yhtiölle Infront Sports and Medialle. Se on maailman toiseksi suurin urheilumarkkinointiin erikoistunut yhtiö amerikkalaisen IMG:n jälkeen.

Most Used Categories

Korkein oikeus (KKO) on tuominnut valtakunnansyyttäjä Matti Nissisen tahallisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta 40 päiväsakkoon, josta hänelle tulee maksettavaa 1 720 euroa. Oikeuden mukaan Nissinen osallistui esteellisenä syyttäjälaitoksen koulutushankintoihin vuosina 2010–2015. Hankinnat tehtiin yrityksestä, jossa Nissisen veli oli enemmistöosakkaana ja hallituksen puheenjohtajana tai hallituksen jäsenenä.

Taloyhtiön merkittävin omaisuusmassa on sen omistama kiinteistö joko pelkän rakennuksen tai
myös sen yhteydessä olevan tontin muodossa. Taloyhtiön osakas taas omistaa asunnon hallintaan
oikeuttavat osakkeet, mikä antaa oikeuden käyttää ja hallita yhtiöjärjestyksessä määritettyä huoneistoa.
Asunto-osakkeiden omistajat ovat yhtiön osakkaita ja siten vastaavat kukin omalta osaltaan
yhtiön velvoitteista.

Mieti tarkkaan, mitä ja miten kirjoitat ja pysy asiassa. Minkäänlainen herjaus ei ole sallittua, ei myöskään sopimaton kielenkäyttö. Myöskään linkit eivät ole sallittuja, koska ylläpidolla ei ole resursseja tarkistella niiden alkuperää. Asiattomat kommentit poistetaan. Jos jonkin jutun kommentointi riistäytyy käsistä, ylläpito voi sulkea kyseisen jutun kommentoinnin. Asiattomia kommentteja kirjoittavilta kommentointioikeus voidaan poistaa. Kirjoita napakasti. Yhden kommentin maksimipituus on 800 merkkiä.

Edilex Ympäristö yhdistää EHS-tiedon ja juridiikan. Se pitää sinut tehokkaasti ajan tasalla ympäristö- ja työsuojelulainsäädännön (EHS: Environment, Health and Safety) muutoksista. Saat sähköpostiisi ympäristötiedotteet, joissa asiantuntijat kommentoivat tärkeimpiä alueen säädösmuutoksia. Saat ympäristö- ja työsuojeluasioihin liittyvää henkilökohtaista neuvontaa sähköpostitse HPP Asianajotoimiston asiantuntijoilta. Koko laaja Edilex Peruspalvelu ja sen ympäristöuutiset sisältyvät tilaushintaan.