Press "Enter" to skip to content

Ehdollinen kauppahinta

Rahat, verot, työ & eläke, koti

Verohallinnon ohjeen mukaan ostajan on esitettävä arvio lopullisesta kauppahinnasta  ja selvitys sen määräytymisen perusteista. Mielestäni hyvä lähtökohta varainsiirtoveron perusteelle on sovittu kauppahinta 250 000 euroa, jos kuudessa kuukaudessa ei ole tullut tietoon muitakaan seikkoja, jotka alentaisivat tai nostaisivat kauppahintaa.

Jos myöhemmin ilmenee, että lopullinen kauppahinta on arvioitua kauppahintaa suurempi, on lisäkauppahinnan perusteella suoritettava vero kahden kuukauden kuluessa lisäkauppahinnan lopullisen määräytymisperusteen selviämisestä.

ehdollinen kauppa

Kun kaupan kohteena on kiinteistö, on käytäntö hieman erilainen. Kiinteistön kaupassa puhutaan kiinteistön esisopimuksesta, jota voidaan pitää ostotarjoukseen verrattavana dokumenttina. Kiinteistön esisopimus on alustava sopimus kiinteistön kaupasta, ja siinä määritellään muun muassa kaupan kohde ja ehdot. Esisopimus on tehtävä kirjallisesti, ja kaupan osapuolten tulee allekirjoittaa sopimus. Lisäksi julkisen kaupanvahvistajan tulee vahvistaa kiinteistön esisopimus osapuolten ollessa läsnä.

Ohjeen tavoite

Jos kiinteistö on useamman kerran luovutettu ennen kuin lainhuutoa tai kirjaamista haetaan, ostajan on suoritettava vero viivästyskorotuksineen myös niistä aikaisemmista luovutuksista, jotka on tehty lainhuuto- tai kirjaamishakemusta edeltäneiden 10 vuoden aikana (VSVL 9 §). Jos kiinteistö on ostettu pakkohuutokaupalla (käsittää myös ulosottolaissa tarkoitetun vapaan myynnin), aikaisemmista luovutuksista ei ole kuitenkaan suoritettava veroa.

Lähiopetus

Määräysvallan käsite on laajentunut aikaisemman yleisohjeen aikana vallinneeseen lainsäädäntöön verrattuna. KPL 1:5.3 § mukaan kirjanpitovelvollisella katsotaan olevan määräysvalta kohdeyrityksessä myös, jos sitä johdetaan yhteisesti kohdeyrityksen kanssa tai kirjanpitovelvollinen muulla tavoin tosiasiallisesti käyttää määräysvaltaa kohdeyrityksessä. Määräysvallan käsitteen laajentamista perustellaan hallituksen esityksessä laiksi kirjanpitolain muuttamiseksi (HE 126/2004).

Asioi verkossa

Edellä 1 momentissa tarkoitettu ehto ei ole sitova, ellei sitä ole otettu kauppakirjaan, eikä siltä osin kuin se on sovittu olemaan voimassa viittä vuotta pidemmän ajan kaupantekopäivästä. Jollei ehdon voimassaoloaikaa ole merkitty kauppakirjaan, se on voimassa viisi vuotta. Kanne kiinteistön palauttamisesta myyjälle on pantava vireille kolmen kuukauden kuluessa ehdon voimassaolon päättymisestä.

Pääkaupunkiseudun verotoimisto on pyytänyt lausuntopyynnössään 23.12.2016 Suomen Asianajajaliitolta (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) lausuntoa luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi ”Varainsiirtoverotuksen yhtenäistämisohje” (ohjeen päivitys vuodelle 2017). Asianajajaliitto kiittää mahdollisuudesta lausunnon antamiseen ja toteaa, että varainsiirtoverotuksen yhtenäistämisohjeen päivittäminen on erityisesti varainsiirtoverolakiin tehdyt, vuoden 2017 alusta voimaan tulleet uudistukset huomioiden tarpeellista.

Yrityskauppa on järjestely, jossa ostetaan toisen yrityksen liikeomaisuus (substanssi). Yrityskaupalla voidaan tarkoittaa myös yrityksen omistaman liiketoiminnan tai liiketoimintayksikön myymistä kokonaan tai osittain. Kilpailulaissa yrityskaupalla tarkoitetaan määräysvallan hankkimista, liiketoiminnan hankkimista, sulautumista yhteisyrityksen perustamista tietyissä tilanteissa.

Tarjouksen tekijä teki 20.8.2013 käytetystä asunto-osakkeesta ostotarjouksen, jossa oli ehto vakiokorvauksesta (3760 euroa). Kauppahinnaksi hän tarjosi 94 000 euroa. Kaupan edellytyksenä oli lainansaanti 23.8.2013 mennessä sekä kuntokartoituksen teko. Myyjät tekivät 21.8.2013 tekstiviestillä kiinteistönvälittäjän kautta vastatarjouksen, jossa kauppahinta oli 96 000 euroa.

Lainan myöntäminen edellyttää yleensä, että sinulla on omia säästöjä tai tarjota lisävakuutta lainalle. Asunto kelpaa vakuudeksi isoissa kaupungeissa enimmillään 70–80 % kauppahinnasta. Jos tarvitset lainaa tätä enemmän, esimerkiksi remontointiin, tarvitset myös muuta vakuutta sen vastineeksi.

Suosituimmat

Moni kilpailuttaa asuntolainan korkoa. On kuitenkin hyvä muistaa, että korkomarginaali on vain yksi osa lainan kustannuksia. Parhaan hyödyn pankistasi saat, kun asuntolainan yhteydessä käyt pankin kanssa keskustelun koko taloudestasi ja sen tarpeiden ratkaisemisesta. Lainan hoitokin on helpompaa, kun keskität myös päivittäiset pankkipalvelusi samaan pankkiin.

Oli kyseessä yrityksen ostaminen tai sen myyminen, on selvitettävä markkinoiden tila. Mahdolliset keskustelukumppanit on kartoitettava, jotta tiedetään kenen kanssa keskusteluja kannattaa käydä. Usein juuri tämä vaihe on se, jossa kaivataan ulkopuolista asiantuntijaa: yrityskauppa-aikeiden salassapito voi olla kohdeyrityksen tulevaisuuden kannalta tärkeää. Ulkopuolisen tahon käyttäminen ei johda jälkiä heti kohdeyritykseen.

Kaikkia kummia käsityksiä näyttää olevan vallalla, käsirahan välttämättömyydestä, korkeamman tarjouksen vahvemmuddesta, kuin kaupanvahvistajan tarpeellisuudesta tarjousvaiheessa, puppua kaikki tyynni.  Tarjous on hyvin sitova sopimus. Tuntuu nykyään olevan niin että ihmiset heittelee tarjouksia ja ovat sitten hämillään kun huomataan että ykskaks onkin sitouduttu kauppaan. Jos hyväksytty tarjous on olemassa ja siinä olevat ehdot täyttyy on kauppa käytännössä jo tehty.

Virhetilanne, pahoittelut..

Ostajan kannalta asuntokauppaprosessi käynnistyy oman tilanteen kartoittamisella: onko toiveissa kerros- tai rivitalo-osake vai kenties omakotitalo? Onko toiveita alueen suhteen? Miten hankinta rahoitetaan – onko käytössä säästöjä, mikä on mahdollisen nykyisen asunnon arvo ja tarvitaanko lisälainaa? Etukäteen kannattaa selvittää se, paljonko on valmis uudesta asunnosta maksamaan ja neuvotella mahdollinen laina valmiiksi. Kun rahoitus on kunnossa, voi ostaja alkaa etsiä omaa unelmakotiaan netistä ja lehdistä tai antaa etsimisen välittäjän hoidettavaksi.

OpusCapita osti huhtikuussa 2016 saksalaisen ohjelmistoyhtiö jCatalog Softwaren. jCatalog Softwaren sähköisen kaupankäynnin, tuotekatalogi- ja toimittajahallinnan sekä hankintaprosessien ratkaisut täydentävät OpusCapitan hankinnasta maksuun -tarjontaa. jCatalog Softwaren pääkonttori sijaitsee Dortmundissa Saksassa ja se työllistää yhteensä noin 130 henkilöä Euroopassa ja Yhdysvalloissa.