Press "Enter" to skip to content

Eettinen sijoittaminen osakkeet

TOP-10 kestävän kehityksen yhtiöt

Listan keskimääräinen osake on kalliimpi tietyillä mittareilla kuin yleisesti maailman osakemarkkinoita mittaava MSCI World. Vertailun vuoksi MSCI Worldin historiallinen P/E on 17,6, ja P/B 2,4. Toisaalta myös viiden vuoden vuotuistettu tuotto MSCI Worldilla on jäänyt merkittävästi jälkeen. Tuotto MSCI Worldilla on ollut “vain” 11,4 % p.a. viiden vuoden aikana. Listan osakkeet ovat tarjonneet siis yleistä osakemarkkinaa parempaa tuottoa.

Pisteet eivät pelkästään kerro yhtiön vastuullisuudesta

Vastuullinen sijoittaminen tarkoittaa, että pyritään parantamaan salkun tuotto- ja riskiprofiilia huomioilla ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan vaikuttavat asiat sijoituskohteiden valinnassa. Ympäristötekijät, sosiaalinen vastuu ja hyvä hallinnointitapa pisteytetään ESG-pisteiden avulla (Environmental, Social, Governance).  Eettinen sijoittaminen puolestaan on arvopohjainen päätös.

Sijoittamisen tukena

Kuten yllä ilmenee, Sciencebasedtargets.org painottaa arvioissaan enemmän ympäristö- ja ilmastotekijöitä kuin yhteiskunnallisia ja hallintotapa-asioita (ESG). Yhtiöiden tuottopotentiaali ja muissa yhteyksissä saavutettu menestys ei vaikuta laatimiimme listoihin. Siksi on tärkeää, että teet omat analyysisi ja johtopäätöksesi ja käytät listojamme pelkästään inspiraation lähteenä.

Vastuullisen sijoittamisen suosiota hidastaa harhaluulo, jonka mukaan vastuullinen sijoittaja joutuisi uhramaan osan tuotoista vastuullisuuden alttarilla. Monet asiantuntijat pitävät kuitenkin vastuullisuutta järkevänä tapana sijoittaa, sillä heidän mukaansa vastuullinen toiminta vähentää riskejä yritysten toiminnassa. Vastuullinen sijoittaminen voikin saada myös tuloshakuisen pörssihain silmät kiiltämään.

Tonni ylimääräistä rahaa – mitä aloittelevan sijoittajan kannattaa ostaa?

Sijoittajan ensimmäinen tehtävä on päättää, millaisia yrityksiä tai aloja hän ei halua tukea rahoillaan. Valinnat pitää tehdä itse: haluaako jättää sijoittamatta vaikkapa hiilivoimaan, pornoon tai aseisiin. Sijoittaja joutuu vahvasti miettimään omia arvojaan, sillä ne ovat oikeastaan vastuullisen sijoittajan tärkein työkalu. Vaikka halpamuotiteollisuutta tuottava yhtiö hoitaisi ihmisoikeusasiansa vastuullisesti, niin haluaako sijoittaja olla tukemassa tällaista bisnesmallia alkuunkaan?

HS haluaa luoda Suomen parasta keskustelua.

Tiedossa on, että kirkko ja monet muut sijoittavat eettisesti arvokkaalla tavalla, mikä on tietysti hyvä asia. Luettelen tässä eräitä eettisesti kestäviä sijoitusratkaisuja, joiden tavoitteet ovat kannatettavia: ilmaston muutos, uusi energia kuten tuulivoima, aurinkopaneelit ja energian säästö, ekoindeksit, energiaa säästävät laitteet ja menetelmät. Muita vastaavia ovat eettiset arvot ja kestävä kehitys yleensä.

Askel 1: Ymmärrä rahastosijoittamisen periaatteet

2000-luvulla vastuullisuudesta on tullut pankeille itsestäänselvyys. Tätä nykyä kaikilla suurilla pankeilla on ESG-osasto, joka keskittyy ympäristöön (environmental), sosiaaliseen vastuuseen (social) ja hyvään hallintoon (governance) liittyviin kysymyksiin. Osasto valvoo ja tutkii pankin sijoitustoiminnan vaikutuksia ympäristöön ja yhteiskuntaan. Pankin vastuuhenkilöt esimerkiksi tapaavat niiden yritysten johtoa, joihin pankki sijoittaa.

Eettinen vai vastuullinen sijoittaminen?: erot osake- ja rahastosijoittamisessa

KIR­JOIT­TA­JA ON KAUP­PA­TIE­TEI­DEN TOH­TO­RI JA PRO­FES­SO­RI AAL­TO-YLI­O­PIS­TOS­SA. HÄN TOI­MI PIT­KÄÄN OSA­KE­SÄÄS­TÄ­JIEN KES­KUS­LII­TON PU­HEEN­JOH­TA­JA­NA JA ON NY­KY­ÄÄN SEN KUN­NI­A­PU­HEEN­JOH­TA­JA.

Pankkiasiat

Eettisen sijoitussalkun voi rakentaa myös itse. Ympäristö- ja yhteiskuntavastuun raportointi on yleistynyt pörssiyhtiöissä, mikä helpottaa yksityissijoittajan toimintaa. Salkunhoitajat käyttävät eettisten sijoituskohteiden valinnassa taloudellisten perusteiden lisäksi negatiivista arvottamista (negative screening), positiivista arvottamista (positive screening) ja paras luokassaan (best-in-class) -menetelmää.

Tutustu tarkemmin vastuullisen valinnan rahastoihimme.

Titanium Rahastoyhtiö Oy haluaa olla osaltaan mukana edistämässä ja vahvistamassa vastuullisen sijoittamisen toteutumista ammattimaisessa sijoitustoiminnassa. Yhtiö on jäsenenä Finland’s Sustainable Investment Forum yhdistyksessä (Finsif) ja on allekirjoittanut YK:n vastuullisen sijoittamisen PRI-periaatteet (Principles for Responsible Investment), joiden tarkoituksena on edistää vastuullista sijoittamista.

Kuinka hallitsemme riskejä aloilla, joilla ne ovat yleensä suurempia?

Haluamme vaikuttaa yrityksiin ensisijaisesti keskustelemalla, mutta myöskin äänestämällä rahastojen puolesta yhtiökokouksissa ja edustamalla rahastoja yritysten nimitysvaliokunnissa. Kannustamme yrityksiä ja eri teollisuudenaloja noudattamaan kansainvälisiä suosituksia ja edistämään läpinäkyvyyttä ja avoimuutta yritysvastuuseen liittyen.

Ensimmäinen ilmiöistä on passiivisen sijoittamisen väkevä nousu. Indeksirahastojen pääomat muodostivat 35 prosenttia kaikista yhdysvaltalaisten rahastojen pääomista vuonna 2017, kun kymmenen vuotta aiemmin vastaava luku oli 15 prosenttia.i Toinen suosiotaan merkittävästi kasvattanut ilmiö on vastuullinen sijoittaminen, jossa huomioidaan niin sanotut ESG-näkökohdat (Environment, Social, Governance eli ympäristö, yhteiskunta ja hyvä hallintotapa).ii

Search form

Elite Alfred Bergin missio on kasvattaa suomalaisten varallisuutta ja luoda yrityksille kasvumahdollisuuksia tarjoamalla moderneja tapoja sijoittaa, omistaa ja rahoittaa. Elite Alfred Berg on aktiivinen, joustava ja tarjoaa erinomaisen palvelukokemuksen. Ammattitaitoisten varainhoitajien tarjoamalla henkilökohtaisella palvelulla varmistetaan, että asiakkaalle tarjotut tuotteet sopivat hänen riskiprofiiliinsa ja täydentävät hänen varallisuuttaan kokonaisuutena tarkastellen parhaalla mahdollisella tavalla.

YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteiden (PRI) allekirjoittaminen on ajankohtainen kysymys suomalaisille instituutiosijoittajille. Kirja auttaa hahmottamaan vastuullisen sijoittamisen lähestymistapoja ja siten ymmärtämään YK:n periaatteiden sisältöä paremmin. Samalla se antaa ideoita periaatteiden soveltamiseen päivittäisessä sijoitustoiminnassa. Kirjan tutkimusosioissa on tutkimustuloksia vastuullisesta sijoittamisesta pohjoismaisten eläkesijoittajien keskuudessa ja vinkkejä aihetta koskevista tutkimuksista.

Jokainen, joka haluaa toteuttaa vastuullisuutta sijoituksissaan päättää itse siitä, mitä pitää vastuullisena ja missä laajuudessa haluaa vastuullisuutta painottaa sijoituspäätöksissään. Kyllä ympäristölle, tasa-arvolle, kiertotaloudelle, suomalaisille työpaikoille, ei lapsityövoimalle, saasteille ja korruptiolle, vai mikä sitten ikinä onkin lähellä sydäntä ja/tai oman riskienhallinnan kannalta tärkeää.

Salkkukohtaisesti nimetty salkunhoitaja huolehtii oman salkkunsa tuotoista, riskeistä ja vastuullisen sijoittamisen soveltamisesta käytännön sijoitustoiminnassa. Salkunhoitaja arvioi myös sijoituskohteen vastuullisuuteen liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia. Hän seuraa ESG-tekijöitä osana muuta sijoituskohteen analyysiä.

Sijoittamisen etiikkaa koskevat pohdinnat ovat lisääntyneet samalla, kun uusia voiton tavoittelun liittyviä ongelmia on paljastunut. Tällaisia ongelmia ovat esimerkiksi ympäristön saastuminen, luonnonvarojen ehtyminen ja tuloerojen kasvu. Varallisuus jakaantuu maailmassa epätasaisesti ja pieni joukko kerää jättimäiset voitot. Nämä ongelmat on nostanut tutkimuksen keskiöön ranskalainen taloustieteilijä Thomas Piketty.