Press "Enter" to skip to content

Drikkevannsforskriften lovdata

Vedlegg 1Grenseverdier

Det er forbudt å forurense drikkevann. Forbudet omfatter alle aktiviteter, fra vanntilsigsområdet til tappepunktene, som medfører fare for at drikkevannet blir forurenset. Med aktiviteter menes også friluftsliv og annen utøvelse av allemannsretten. Der det er fastsatt beskyttelsestiltak etter § 12 eller restriksjoner etter § 26, gjelder forbudet brudd på disse. I vanntilsigsområdene kan landbruksaktivitet foregå dersom det ikke forurenser drikkevannet eller medfører brudd på beskyttelsestiltak etter § 12 eller restriksjoner etter § 26.

Analyse av drikkevann

Ifølge Mattilsynet vil en veileder til forskriften være klar innen kort tid. Ny drikkevannsforskrift med veileder vil diskuteres på Norsk Vanns kommende fagtreff 7. og 8. februar. Mattilsynet blir med oss en hel dag for å orientere om og debattere den nye forskriften. Aktuelle tema fra høringen blir tatt opp. Hva er problematisk og fortsatt uavklart? Hvilke av problemstillingene bør løftes videre inn i bransjeveileder fra Norsk Vann? 

Vil du vite mer?

Vannbransjen er kanskje en ukjent bransje for mange, men det er en spennende arbeidsplass. Selv om forbrukerne ikke «ser» folk fra vannbranjen på arbeid, er det ingen tvil om at de merker det den dagen ting ikke fungerer som de skal. Vann er den viktigste infrastrukturen som skal til for at vi kan leve her i landet.

Vann endres med tiden, både fra år til år og gjennom årstidene. Mange tar kun prøver når lukt, smak eller utseende på vannet endres. Det kan være sterkt misvisende da alvorlige problemer kan være både lukt- og smakløse. Matråd AS anbefaler mikrobiologisk- og kjemisk status hvert tredje år og mikrobiologisk status årlig.

Hei alle sammen. Jeg jobber sammen med produsent av vannrensesystem, om å lage filtre til å koble i tilknytning hovedkran i hus. Det er opplagt at siste del av filter systemet skal være UV lys. Men f. Eks av bildene her inne ser jeg klor, humus…. Er befolkningen på Askøy også plaget av kalk? Er det ofte vannet er veldig farget?

Folkehelsepakken

Forurensning av vannkilder for drikkevann med avføring fra mennesker og dyr utgjør den største risikoen for overføring av sykdom via drikkevann. Smittestoffene som kan føre til mage-tarmsykdom (gastroenteritt) produseres i menneskers og dyrs tarmkanal og skilles ut med deres avføring (fekal forurensning). Mennesker kan bli eksponert for drikkevann som er fekalt forurenset dersom vannbehandlingen svikter eller drikkevannet har blitt forurenset under transport i ledningsnettet, til tross for at det var behandlet ved vannbehandlingsanlegget.

{{#if title_small_widths }}{{ title_small_widths }}{{else}}{{ title }}{{/if}}

I spredt bebyggelse er det mange private drikkevannsbrønner for enkelthus, 2-4 hus eller mindre fellesanlegg. Tilfredsstillende vannkvalitet er viktig, men ofte har ikke anleggseier dokumentert vannkvaliteten i sin drikkevannsbrønn, selv om mange hevder at de har "verdens beste vann". I spredt bebyggelse kan det være mange utfordringer i forhold til utslipp av avløpsvann og drikkevanns-brønner. Det er viktig at vann- og avløpsløsninger i spredt bebyggelse plan-legges samordnet, slik at forurensningskonflikter mellom utslipp av avløpsvann og drikkevannsinteresser unngås.