Press "Enter" to skip to content

Bygge terrasse uten søknad

Snarveier

Og her kommer et viktig begrep: «utnyttelsesgrad«! For utnyttelsesgraden beskriver hvor mye av tomten som kan bebygges. Og inn i utnyttelsesgraden går blant annet huset, garasje, carport og terrasser som er bygget opp. I Oslo er for eksempel utnyttelsesgraden 24 % for de fleste boligområdene. Det betyr at 24 % av tomtens areal kan bebygges. Er tomten på 1 mål – 1000 kvadratmeter – kan altså 240 kvadratmeter bebygges. Og for de aller fleste i Oslo er det ikke mye igjen.

Bygge uten å søke? Dette må du tenke på!

Har du en idee til et lite byggeprosjekt? Du vil utvide terrassen, sette opp en garasje eller bygge et lite anneks, og du har kanskje lyst til å gjøre det selv? Mange antar at de kan bygge uten å søke når de setter opp et lite prosjekt på egen eiendom, ofte er det ikke så enkelt. I denne artikkelen har vi sett på de viktigste tingene du må tenke på hvis du vil bygge noe uten å søke om byggetillatelse.

Kontaktinformasjon

Bygging av terrasse kan være unntatt søknadsplikt. For at dette skal gjelde må man passe på at terrassegulvet ikke er høyere enn 0,5 meter, normalt regnet fra terrengets gjennomsnittshøyde rundt terrassen (se bilde). En slik terrasse inngår ikke i begrepet «tiltak», og faller dermed utenfor lovens krav og bestemmelser. Avstandsbestemmelsene i plan- og bygningslovens § 29-4 gjelder ikke for en terrasse unntatt søknadsplikt (veiledning til SAK10 § 4-1, bokstav b).

Loven utfylles blant med byggesaksforskriften §§ 4-1 som inneholder en rekke bestemmelser om tiltak som er unntatt søknadsplikt, og § 4-2 som gjør unntak fra søknadsplikten for «plassering av særskilt bygning konstruksjon eller anlegg». Begge bestemmelsene oppstiller vilkår for at reglene skal komme til anvendelse.

I 2015 ble byggereglene endret slik at søknadsprosessen ble enklere. Dette har resultert i at det er flere ting du kan bygge uten å søke om tillatelse hos kommunen. Mer frihet for den enkelte betyr også mer ansvar. Derfor er det viktig å være klar over de ulike fallgruver du kan havne i hvis du velger å ta frem hobbysnekkeren i deg.

Kan være lurt å ta litt hensyn til naboens behov

Ny garasje en meter fra tomtegrensen, et 1,8 meter høyt gjerde på tomtegrensen eller et 50 kvadratmeter uthus med 4 meter mønehøyde og 3 meter gesimshøyde bare 1 meter fra tomtegrensen. Alt dette kan boligeiere sette i gang med uten hverken å søke kommunen eller spørre naboen i år. 

Søknadspliktig terrasse

Du som tiltakshaver kan søke og utføre jobben selv. Vær oppmerksom å at du da selv er ansvarlig for at tiltaket følger bestemmelsene i plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter, arealplaner som kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan, og andre tillatelser. Kommunen kan føre tilsyn og be om at du blant annet dokumenterer hvordan kravene i byggteknisk forskrift (TEK10) er ivaretatt.

Å endre bruken av et rom fra en tillatt bruk til en annen kalles bruksendring. Dette kan kreve søknad og tillatelse. For boliger er det nødvendig å søke om bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel eller omvendt. Du trenger ikke søke for å endre et rom fra for eksempel stue til kjøkken, da både stue og kjøkken er hoveddel. Det er også bruksendring hvis du ønsker å bruke hele eller deler av boligen til noe som ikke er bolig, for eksempel næringsvirksomhet.

Kontaktinfo

Tiltakshaver har ansvar for at tilbygget er i samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven og at tilbygget ikke kommer i strid med annet regelverk. Arbeidet kan ikke settes i gang før du har søkt om, og det er gitt nødvendig dispensasjon, tillatelse eller samtykke fra berørte myndigheter.

– Den som vil sette i gang et tiltak har ansvaret for at det er i samsvar med bestemmelser gitt i, eller i medhold av, plan- og bygningsloven. Det er derfor viktig at man setter seg godt inn i regelverket som gjelder, herunder at tiltaket er i henhold til gjeldende arealplan for eiendommen. Det må blant annet sjekkes ut at planen tillater den tiltenkte plassering, og at tiltaket ikke medfører at utnyttelsesgraden overstiges, har Nordal sagt til VG tidligere.