Press "Enter" to skip to content

Bot for stjeling

Emne

Du skriver ingenting om hva omfanget på tyveriet du ble tatt for var. Derfor er det litt vanskelig å svare konkret på spørsmålet ditt. Den gamle straffeloven, som gjaldt da du fikk ditt forelegg, skilte mellom naskeri og tyveri ettersom hvor alvorlig tyveriet var. Hvis du fikk bot for tyveri, ville strafferammen være bøter eller fengsel inntil 3 eller 6 år ettersom hvor grovt tyveriet vurderes å være. Hvis du fikk bot for naskeri, ville straffen være bøter eller fengsel inntil 6 måneder.

Jeg ble tatt for stjeling, hva blir straffen?

Jeg kan først og fremst berolige deg med at moren din ikke kommer til å miste jobben som fostermor på grunn av dine handlinger. Det kan du ta helt med ro.Når det er sagt så er det vanskelig å si hva straffen for dette vil bli. Straffen er avhengig av om forholdet blir ansett som naskeri eller tyveri, og det beror på om det er en handling hvor du tok en gjenstand til 5000 kr eller om det er mange små hendelser som totalt utgjør ca. 5000 kr. 

Konsekvenser av butikktyveri

Straffeloven av 2005 bruker begrepet mindre tyveri om det som den gamle straffeloven kalte naskeri. Forskjellen mellom mindre tyveri og tyveri defineres ut i fra verdien på det som er blitt stjålet. Grensen går på rundt 3000 kroner. I grensetilfellene er det politiet som definerer om lovbruddet er et tyveri eller et mindre tyveri. Dette vil avgjøre hvor stor straff man kan få.

Hvis saken er sendt til politiet vil politiet ta stilling til anmeldelsen. Politiet er avhengig av å gjøre prioriteringer, og noen forhold vil kunne ta lang tid før det blir fulgt opp, og noen saker blir kankje også lagt bort. Om det vil skje i din sak er umulig å svare på.

Hvis du tidligere er ustraffet vil du mest sannsynlig få en bot, og i beste fall tilbud om ungdomskontrakt eller at saken blir behandlet i konfliktrådet. Dersom du blir tatt for nasking flere ganger, vil straffen bli strengere og jeg vil anta at du vil få et tilbud om å snakke med noen som kan hjelpe deg til å klare å slutte med dette – det er selvfølgelig alvorlig dersom du ikke klarer å slutte med dette og du vil da trenge hjelp.

Slutt på bompenger på Svinesund i 2020

I samarbeid med Skatteetaten gjennomfører NorSIS er en årlig undersøkelse hvor omfanget av ID-tyveri og sikring av identitet. Et representativt utvalg av Norges befolkning over 18 inngår i undersøkelsen. Definisjonen som blir benyttet spesielt i denne undersøkelsen på identitetstyveri er: “Identitetskrenkelse er uberettiget bruk av både stjålet og fiktiv identitet, med forsett om å oppnå en økonomisk vinning for seg selv eller andre, eller å påføre tap eller ulempe for andre”.

Det er et absolutt vilkår at det dreier seg om «ubetydelige verdier». Hvor grensen skal trekkes beror i hovedsak på pengeverdien. Retningslinjer fra lovforarbeider og praksis på området tilsier at verdier mellom kr 500 – kr 2000 kan karakteriseres som naskeri.

SKI: Hvert år får Follo politidistrikt inn rundt 350 anmeldelser av nasking i butikker, kiosker, bensinstasjoner og andre steder der folk har latt seg friste til å forsyne seg av en vare uten å betale.
– Det regnes om nasking når man stjeler en vare ved en impulshandling og varens verdi er under 2000 kroner, forklarer politiinspektør Marianne Børseth-Hansen ved retts- og påtaleenheten i Follo politidistrikt.