Press "Enter" to skip to content

Beskatning ved salg av næringseiendom

Tenk skatt før salg

Om valget blir å selge aksjene i selskapet, kan premissene for beregningen av skatterabatten gjerne presenteres i prospektet, typisk hvilken prosentandel av eiendomsverdien som skal allokeres til tomten og hva som er de faktiske skattemessige saldoverdiene. Vår erfaring er at selgere og meglere gjennomgående er oppmerksomme på dette, slik at forhandlingen normalt isoleres til hvilken prosentsats man benytter for rabatten.

Salg av næringseiendom – megler ble erstatningsansvarlig for manglende opplysning om justeringsplikt

Ved salg av næringseiendom er det viktig å være oppmerksom på merverdiavgiftsmessige konsekvenser av salget. En megler ble erstatningsansvarlig for unnlatelse av å opplyse om at salget medførte plikt til å tilbakebetale merverdiavgift til staten.

Næringseiendom

Når to eller flere som driver en utleievirksomhet sammen; når utleie arealet utgjør mer enn 500 m2, og skattemyndighetene mener det er næring; er det riktig at bruttofastsatte sameier ikke kan drive «næring», og at det så snart som at virksomheten blir å betrakte som næring, så må man omdefinere bruttofastsatte sameie til deltagerfastsatt selskap, og registrere som f.eks. ANS i Brønnøysund?

Har en del av boligen blitt brukt som egen bolig og den andre delen som skattepliktig utleiebolig, skal hver del vurderes for seg. Gevinst ved salg av utleiedelen skal skattlegges. Gevinst ved salg av del som brukes til egen bolig er skattepliktig dersom du ikke har brukt den som bolig 12 av de siste 24 månedene og/eller eid den under 1 år.

Gjennom nært samarbeid får vi forståelse for hva som er klientens ønsker og behov og er en konstruktiv medhjelper for å sikre at klientens ønsker og mål kan oppnås. Dersom det foreligger mangler etter et kjøp/salg, håndterer vi også disse prosessene. Vi bistår i tillegg med å sørge for hensiktsmessig struktur før salg / etter kjøp.

Hva er fritaksmetoden?

Høyesterett avsa dom 12. mars 2014 i sak mellom staten og Norske ConocoPhillips AS. Her hadde Norske ConocoPhillips AS i forkant av aksjesalget foretatt en skattefri fisjon (deling) av aksjeselskapet for å tilrettelegge for det etterfølgende aksjesalget. Saken reiste blant annet spørsmål om skattemessig gjennomskjæring ved tilpasning til fritaksmetoden gjennom fisjon ved salg av næringseiendom Skattemessig gjennomskjæring betyr at skattemyndighetene setter til side skattyterens valg av former og legger det underliggende, eller reelle forhold, til grunn ved beskatningen.

Boligmani.no dekker det som skjer på boligmarkedet, og tilbyr forbrukere informasjon rundt kjøp/salg av bolig, og andre boligrelaterte temaer. Lurer du noe i forbindelse med oppussing? Trenger du tips til hvordan du skal leie ut hybelen? Vi gir deg alt du trenger å vite om kjøp og salg av bolig, valg av megler, interiørtrender og mye mer!

Salg av eiendom brukt til næringsformål skjer i det norske markedet ofte gjennom salg av eierselskapet. Næringseiendom selges likevel innimellom gjennom et rent salg av eiendom, ganske likt salg av en privat bolig. Ved et salg av eiendom brukt til næringsformål påløper det også dokumentavgift til staten, og oppgjør og overtagelse avtales på ganske lik måte som ved salg av en privat bolig.