Press "Enter" to skip to content

Barn og traumer

Traumatiske hendelser og barns reaksjoner

Traumatiske hendelser og barns reaksjoner

For spebarn og førskolebarn har separasjonsangst, fobisk angst, raseriutbrudd, sengevæting, hyperaktivitet og søvnvansker blitt rapportert etter traumer. De kan gå tilbake i utvikling og for eksempel plutselig ville sove i foreldrenes seng eller nekte å leke alene. De kan ha vansker med å regulere følelser. Følelsen av utrygghet kan utfordre evnen til å knytte seg til andre, særlig hvis betydningsfulle voksne, av ulike grunner, ikke kan hjelpe dem forstå og fortolke følelser.

Traumer hos barn – blir de gjemt eller glemt? Kartlegging av traumatiske erfaringer hos barn og unge henvist til BUP

Traumer hos barn – blir de gjemt eller glemt? Kartlegging av traumatiske erfaringer hos barn og unge henvist til BUP

Det er grunn til å anta at nesten halvparten av alle barn og unge i spesialisthelsetjenesten (BUP) har vært utsatt for potensielt traumatiserende hendelser, ofte uten at det er beskrevet i henvisningene. For å sikre god oppfølging bør traumeopplevelser kartlegges tidlig.

Slik kan lærere forstå og ivareta traumatiserte elever best mulig

Slik kan lærere forstå og ivareta traumatiserte elever best mulig

Barn som er traumatisert og har utviklet diagnosen posttraumatisk stresslidelse (PTSD), kan ha vansker som forhindrer god skolefungering. Det er kjent at barn kan bli traumatisert av krig. Hva med den krigen noen barn opplever i eget hjem?

Tidlige traumer påvirker barns hjerneutvikling

Tidlige traumer påvirker barns hjerneutvikling

Dette er selvfølgelig en svært forenklet tilnærming, men illustrerer hvorfor traumatiserte barn kan få store vansker med å regulere følelsene sine. Det blir også lettere å forstå hvorfor mange plages av atferdsproblematikk og angstlidelser – et overaktivert alarmsystem for potensielle trusler legger beslag på oppmerksomheten uten at de viktige reguleringsmekanismene greier å dempe følelsen av fare.

Har barnet ditt sprekker og flassende hud på føttene?

Har barnet ditt sprekker og flassende hud på føttene?

Verdens helseorganisasjon (WHO) definerer et traume som: «En belastende hendelse eller situasjon (av enten kort eller lang varighet) av usedvanlig truende og katastrofal art, som sannsynligvis vil fremkalle sterkt ubehag hos de fleste». Dette inkluderer hendelser der barnet selv er direkte berørt, eller der barnet er vitne til at andre er i en situasjon hvor de er i potensiell livsfare.

Kulturelle barrierer mot å snakke om seksuelle overgrep

Kulturelle barrierer mot å snakke om seksuelle overgrep

Likevel kommer disse problemene ofte ikke fram når barna henvises til barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP). I fire av ti tilfeller var ikke de traumatiske hendelsene nevnt i henvisningen.

Amerikansk terapimetode kan hjelpe traumatiserte barn

Amerikansk terapimetode kan hjelpe traumatiserte barn

Nå skal forskere ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) teste ut en metode i kommunehelsetjenesten. Målet er å finne ut av om metoden kan gi god hjelp til volds- og traumeutsatte barn. Metoden er utviklet i USA og kalles Stepped-Care traumefokusert kognitiv adferdsterapi (TF-CBT).

Traumer og posttraumatisk stressyndrom hos flyktninger

Traumer og posttraumatisk stressyndrom hos flyktninger

Man skiller gjerne mellom type 1- og type 2-traume. Type 1-traume er karakterisert av å være en traumatisk situasjon eller et sjokktrauma, som f.eks. en naturkatastrofe, trafikkulykke (tilfeldig) eller det kan handle om et seksuelt overgrep (menneskeskapt). Type 2-traume er en mer kompleks traumatisk situasjon som skjer over en lengre periode, det er altså snakk om gjentakelse. Denne type traume kan også oppstå tilfeldig, som ved vedvarende katastrofer, eller være menneskeskapte, som ved krig, forfølgelse og flukt.