Press "Enter" to skip to content

Autopaikkojen lisärakentaminen

Pysäköintipaikkoja ei riitä kaikille

1 Isännöitsijä ylläpitää autopaikan haluavista jonotuslistaa. Uusin tarvitsija menee aina jonon viimeiseksi. Yhtiössä asuvilla osakkailla sekä sijoittajaosakkailla ja heidän vuokralaisillaan on yhtäläinen oikeus paikkoihin. Asukkaan vaihtuessa autopaikka ei periydy hänen tilalleen muuttavalle vaan palautuu annettavaksi jonotuslistalla seuraavana olevalle. Jonotuslista on selkeä hallita, mutta voi kestää kauan, että sen kautta saa oman paikan.

Kiinteistöä varten asemakaavassa ja rakennusluvassa määrätyt autopaikat tulee järjestää rakentamisen yhteydessä. Kunta voi osoittaa ja luovuttaa kiinteistön käyttöön tarvittavat autopaikat kohtuulliselta etäisyydeltä, jos asemakaavassa niin määrätään. Tässä tapauksessa kiinteistönomistajalta peritään autopaikkojen järjestämisestä vapautumista vastaava korvaus kunnan hyväksymien maksuperusteiden mukaan.

Autopaikka tai -paikat saattavat olla osakashallinnassa eri perusteiden nojalla. Ensinnäkin on yhtiöjärjestyksessä autopaikka voitu sitoa tiettyyn osakkeeseen tai osakeryhmään, joka tuottaa ensisijaisesti oikeuden hallita jotain huoneistoa ja tähän sisältyy myös autopaikka. Toiseksi koska osake tai osakeryhmä voi lain mukaan tuottaa oikeuden hallita myös muuta kohdetta kuin rakennuksen huoneistoa, voi tietty alue, kuten esimerkiksi autopaikka pihalla tai rakennuksen sisällä, olla yksin osakkeen tuottaman hallintaoikeuden kohteena.

Nykyisin on otettava huomioon, että myös talossa asuvalla vuokralaisella on yhdenvertainen oikeus autopaikkaan. Samoin tietysti yhdenvertaisuus koskettaa sinua, eli mikäli jollain asukkaalla on useampi autopaikka, niin hän voi joutua luopumaan kakkospaikastaan sinun hyväksesi. Autopaikkojen lisärakentaminen on mahdollista vain, jos kaava antaa siihen mahdollisuuden.

Todetessani, ettei rakennuslaki tai -asetus vaikuta tarkoitan että kun kaavaa laaditaan tehdään kaava lakia noudattaen, mutta kaava voi olla ja usein onkin huomattavasti asetusta tiukempi. Jos alueella vaaditaan kaavan mukaan 1 autopaikka/ asunto kuten pääkaupunkiseudulla kaikilla kerrostaloalueilla yleisesti, niin ei se auta vaikka rakennusasetuksessa on väljempi vaatimus. Tästä syystä asia on tarkistettava asemakaavasta tai rakennuksen rakennusluvasta. Tässä ei siis rakennusasetus kysyjää auta vaikka siellä mitä lukisi.

Sisäasiainministeriön ja lääninhallituksen on asianomaisen kunnan lisäksi kuultava, mikäli katsotaan tarpeelliseksi, myös naapurikuntaa, ennen kuin rakennuslain 5 §:ssä säädetty poikkeus maan käyttämisestä taajaasutukseen koskevasta kiellosta myönnetään. Milloin anomus on jätetty kunnallishallitukselle, on sen toimitettava anomus ja kunnan lausunto asianomaiselle poikkeuksen myöntävälle viranomaiselle.

Transkriptio

2 Korjaus- ja täydennysrakentamishankkeiden taloudellinen tarkastelu 1. Alueellisten korjaus- ja täydennysrakentamishankkeiden kustannukset 1400 /htm 2 perusparannus 2300 /htm 2 lisäkerros Kustannukset Arvot Edullisuus Energia Teho CO2-ekv 2000 /htm 2 uusi kellariasunnot 1800 /htm 2 2. Rakennusten elinkaarikustannukset Elinkaaritarkastelu 3. Energiataloudelliset valinnat DI Antti Kurvinen / TTY Rakennustuotanto ja -talous

Onkohan kaupungin päättäjät nyt oikealla asialla kun aikovat antaa osalle tontteja vapautusta autopaikkojen rakentamisesta. Se on eriarvoistamista ja muutkin voivat alkaa vaatia tasapuolisen kohtelun vuoksi samaa. Autopaikkavelvoite on mitä suurimmassa määrin yhtiöille raha-asia. Kaupunki on pitänyt tähän asti erittäin tiukasti kiinni autopaikka velvoitteista eikä ole antanut tietääkseni kenellekään huojennuksia siina asiassa. Muutoinkaan ei näytä hyvältä tuo kaupungin pakonomainen hinku korkeaan rakentamiseen.

Hallitus haluaa kuulla osakkaiden ajatuksia täydennysrakentamisesta tulevassa yhtiökokouksessa. Tämän perusteella valittava hallitus etenee asiassa. Mikäli hallitus näin päättää, hanke etenee siten, että yhtiön tulisi aloittaa keskustelu kaupungin kanssa, jotta selviää kaupungin kanta esimerkiksi, sijaintiin, kokoon ja hallintomuotoon, jotta hankkeen taloudellinen kannattavuus selviää. Hallitus voisi tuoda ehdotuksen lisärakentamisesta ylimääräisen yhtiökokouksen päätettäväksi ainaisintaan syksyllä 2019, jonka jälkeen on kaavoitusprosessi ja rakentaminen voisi alkaa aikaisintaan 2021.

Osa näistä paikoista on tarkoitus sijoittaa Kaivokadun varteen rakennettavaan pysäköintitaloon, johon on suunniteltu 445 autopaikkaa. Tästä määrästä osa on Elannon ja Sammon tonttien omistajille kaavassa määrättyä autopaikkavelvoitetta eli tulevien talojen asukkaiden ja asiakkaiden autopaikkoja. Jos katsotaan, että osa vapaaksiostosopimuksilla hankituista autopaikoista on korvamerkittyjä, yleiseen pysäköintiin ei paljon paikkoja. Käytännössä päällekkäiskäyttö on kuitenkin todennäköistä.

Perustiedot

Muutoksesta seuraa aina sekä haasteita että mahdollisuuksia. Positiivisena haasteena on löytää keskustasta ja keskustan läheltä tarpeeksi sopivia asuntoja muuttohalukkaille ja riittävästi sopivia tiloja tarvittaville palveluille. Keskustaan tarvitaan uusia asuntoja, että vanhojen hinnat eivät karkaa käsistä Helsingin malliin, samoin keskustaan tarvitaan tiloja päiväkodeille, eskareille ja kouluille. Myös leikkipuistoja tarvitaan yhä lisää. Tämän vuoksi “rakennetaan ennemmin jonnekin muualle” on ongelmallinen argumentti vastustaa milloin mitäkin rakennushanketta.

Viime päivinä neuvontaan on tullut tiedusteluja koskien hallitustyöskentelyä loma-aikana. Kesäisin myös taloyhtiön hallitus lomailee ja kokoontuu vain tarvittaessa. Hallitukselta voidaan kuitenkin toisinaan vaatia nopeaa päätöksentekoa jonkin yksittäisen asian osalta. Miten asiassa tulisi toimia, jos suurin osa hallituksen jäsenistä on ulkomailla tai mökkeilemässä, eikä hallitusta saada nopeasti kutsuttua koolle päättämään asiasta?

Uusi koti, hyvä sijainti. Mukava elämä vakiona.

Usein pienten asioiden päättämistä väheksytään. Halutaan pitäytyä suurissa linjauksissa ja välttää puistonpenkeistä ja jalkakäytävän kivetyksistä keskustelemista. Entäs sitten kun puistonpenkeistä tulee yksinistuttavia, jotta matkalla väsähtäneet eivät niissä nukkuisi? Tai riukuja, joilla ei voi edes istua? Ja kun katukivetyksiä rakennetaan niin, että pyörällä ei voi niitä ylittää? Tällaisissa tilanteissa monella asukkaalla olisi kyllä painava sanansa sanottava, eikä näitä päätöksiä pidä piilottaa suurempien linjausten alle tai antaa yksittäisen viranhaltijan ratkaistavaksi.

Vantaan kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi tämän viikon alussa keskusta-alueiden pysäköintinormin lievennyksen. Kokeilu koskee raideliikenteeseen tukeutuvien Tikkurilan, Koivukylän, Korson, Aviapoliksen, Kivistön, Martinlaakson ja Myyrmäen sekä Hakunilan ja Länsimäen keskusta-alueiden uusia asuinrakennuskohteita. Näissä keskustoissa yksi autopaikka on rakennettava vähintään 130 kerrosneliömetriä kohden. Nykyisin voimassa olevia mitoitusohjeita noudatetaan edelleen kaikilla muilla alueilla.

Maankäyttö- ja rakennuslain, -asetuksen ja muiden maankäyttöä ja rakentamista koskevien säännösten ja määräysten, mm. Mäntsälän kunnan ympäristönsuojelumääräyksien lisäksi Mäntsälän kunnassa on noudatettava tämän Rakennusjärjestyksen määräyksiä, ellei oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa, asemakaavassa tai Suomen rakentamismääräyskokoelmassa ole asiasta toisin määrätty.

Muutos- ja korjaustyön, joka ei vaadi rakennus- eikä taloyhtiön lupaa, voidaan aloittaa ilmoituksen jälkeen. Luvanvaraisen työn saa aloittaa vasta kun on saanut taloyhtiön kirjallisen luvan ja mahdolliset ehdot työn tekemiseksi isännöitsijältä. Luvanvarisen työn valvonnasta ja tarvittavista aloituskatselumisista tulee myös sopia ennen aloittamista. Rakennuslupaa edellyttävän korjaustyön voi aloittaa vasta rakennusluvan myöntämisen jälkeen.

Kruununhaan historiallisesti arvokkaiden rakennusten porraskäytävistä ja hisseistä päätettiin taas. Edellinen päätös sallia hissien rakentaminen tuli takaisin hallinto-oikeudesta, joten nyt päätös oli sorvattu uuteen muotoon, joka jättää neuvottelut museon kanssa rakennuslupavaiheeseen. Tässä on se hyvä puoli, että kun talot ovat uniikkeja, pystytään myös etsimään yksilöllisiä ratkaisuja sovittaa arvokas kulttuurihistoria ja esteettömyys yhteen.

Isännöinti

Autopaikoituksen järjestäminen on täydennysrakentamisessa suuri kustannuserä. Uudellamaalla ollaan jo valmiita aiempaa joustavampiin ratkaisuihin. Taustalla ovat hyvät kokemukset kunnista, jotka ovat sallineet vähemmän autopaikkoja asuntoa tai kerrosneliöitä kohden silloin, kun kohde sijaitsee hyvän joukkoliikenteen alueella. Yksi ratkaisu on myös asukkaiden ja työmatkalaisten pysäköintipaikkojen vuorottainen käyttö, mistä on vielä suhteellisen vähän kokemuksia.