Press "Enter" to skip to content

Asunto-osakeyhtiön tilinpäätösmalli 2017

Kirjanpitolautakunnan yleisohje asunto-osakeyhtiöille

Kirjanpitoon kirjataan liiketapahtumien menot, tulot, rahoitustapahtumat sekä niiden oikaisu- ja siirtoerät. Tilikauden alussa tapahtuu tilinavaus päättyneeseen tilikauteen perustuen. Liiketapahtumat kirjataan aikajärjestyksessä päiväkirjaan, josta yleensä ilmenee, miten päivätty ja numeroitu tosite on kirjattu eli tiliöintiä ei tarvita tositteessa. Jos tositteesta tulee kirjauksia useille tileille, on tiliöinti tehtävä tositteeseen.

Oppiminen kategoriat

– Kun lähdetään hakemaan rahoitusta, pankki saa tilinpäätöksestä selville yhtiön taloudellisen tilanteen. Asunnonostajat taas voivat päätellä tilinpäätöksen perusteella, millaiseen yhtiöön he ovat muuttamassa. Tilinpäätöksestä saa paljon käytännön informaatiota esimerkiksi korjauksista. Verottaja puolestaan kiinnostuu tilinpäätöksestä, jos taloyhtiö tekee voittoa, Suomen kiinteistöliiton talous- ja veroasiantuntija Juho Järvinen sanoo.

Taloyhtiöiden ohjeistus päivitettiin – KILAn yleisohjeeseen muutoksia

Päivitetyssä yleisohjeessa on otettu huomioon kirjanpitolain ja -asetuksen vuoden 2016 alusta voimaan tulleiden muutosten (1620/2015 ja 1752/2015) sekä pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista annetun asetuksen (1753/2015; PMA) vaikutukset asunto-osakeyhtiöiden ja muiden keskinäisten kiinteistöyhtiöiden kirjanpitoon, tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen. Yleisohjeessa on myös otettu huomioon 31.12.2016 voimaan tulleet kirjanpitolain muutokset (1376/2016).

Toimintakertomuksen laatiminen asunto-osakeyhtiöissä

Asunto-osakeyhtiöiden tilinpäätöskokonaisuuteen on perinteisesti ja luonnollisesti jo asunto-osakeyhtiölain edellyttämänäkin kuulunut keskeisenä osana toimintakertomus. Kirjanpitolain muutos vuonna 2004, jolloin toimintakertomus eriytettiin tilinpäätöksestä ei vaikuttanut siihen tosiseikkaan, että asuntoyhtiöissä juuri toimintakertomus on useimmiten se osa tilinpäätöskokonaisuutta, josta yhtiön “riviosakas” saa parhaiten informaatiota omistamastaan asuntoyhtiöstä.

Asunto-osakeyhtiön tilinpäätös vaatii erikoisosaamista

Vaikka asunto-osakeyhtiöt ovat voittoa tavoittelemattomia yhtiöitä, tulee niiden lain mukaan laatia toiminnastaan tilinpäätös ja toimintakertomus. Kirjanpitovelvollisuus koskee rivi- ja kerrostaloyhtiöiden lisäksi myös paritaloja, mikäli ne toimivat yhtiömuotoisina. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tulee olla valmiita viimeistään neljän kuukauden sisällä tilikauden päättymisestä. Yhtiökohtainen tilikausi on määritetty perustamissopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä, mutta useimmiten taloyhtiöiden tilikausi on kalenterivuosi.

Tyypillisessä taloyhtiössä jokseenkin kaikki menot rahoitetaan osakkaiden toimesta. Tämän vuoksi on kohtuullista, että osakkaille rahoittajina annetaan ymmärrettävässä muodossa olennaisimmat tiedot yhtiön taloudellisesta tilanteesta ja toiminnasta. Asunto-osakeyhtiölain (AOYL) mukaan osakkeenomistaja on velvollinen maksamaan yhtiön menojen kattamiseksi yhtiövastiketta yhtiöjärjestyksessä määrättyjen perusteiden mukaan. Tällaisia yhtiön menoja ovat esimerkiksi kiinteistön ja rakennusten kunnossapidosta sekä perusparannuksista johtuvat menot.

Artikkelien navigointi

Toinen tärkeä kohta tilinpäätöksessä on vastikerahoituslaskelma. Yksi hyvin hoidetun taloyhtiön tunnusmerkeistä on, että tilikauden lopussa on ollut kumulatiivisesti noin 2–3 kuukauden hoitovastikkeiden suuruinen ylijäämä, joka siirtyy tulevalle vuodelle. Taloyhtiön hoitotalous tulee olla kunnossa siten, että yhtiöllä on tasainen hoitovastike ja muutaman kuukauden hoitoylijäämä.

Veroilmoituksen jättöaika

Osakehuoneistoon kuuluu myös sellainen parveke, jolle on kulkuyhteys vain osakehuoneiston kautta. Jos parvekkeelle on tällainen kulkuyhteys useammasta osakehuoneistosta, näihin huoneistoihin oikeuttavien osakkeiden omistajien on sovittava parveketta koskevasta kunnossapidosta ja muutostyöstä. Osakkeenomistajalla on kuitenkin oikeus suorittaa välttämätön kunnossapitotyö. Parvekkeen kunnossapidon ja muutostöiden kustannukset jaetaan tasan näiden osakkeenomistajien kesken. Yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä toisin parvekkeen hallintaoikeudesta ja kunnossapitovastuusta.

Artikkelien selaus

Toimintakertomuksesta käy ilmi muun muassa, miten vastikkeita on kerätty ja käytetty sekä sen, onko niitä kerätty riittävästi. Lisäksi siitä selviää taloyhtiön ottamat lainat ja muut sitoumukset. Toimintakertomuksessa on myös talousarviovertailu, jossa verrataan taloyhtiön vuoden budjettia toteutuneisiin lukuihin. Talousarviovertailu on tärkeä osa tilinpäätöstä, sillä siitä selviävät olennaiset poikkeamat budjetoitujen lukujen ja toteutuneiden kustannusten välillä.

Foorumi

Yksi asia mitä taloyhtiöt joskus tekevät, on korjausvastikkeen kerääminen tulevia peruskorjauksia varten esimerkiksi perusparannusrahastoon tai asuintalovarauksena. Tällaisessa toiminnassa ei ole sijoittajan näkökulmasta järkeä, koska pääomaa sitoutuu taloyhtiön tilille pahimmillaan vuosiksi eikä se tuota sielä mitään. Lisäksi asuntoa mahdollisesti myytäessä kerätyt varat jäävät taloyhtiöön. Sijoittaja voi kuitenkin hyötyä näistä varoista, mikäli hän ostaa asuntonsa kun varoja on jo kerätty yhtiöön ja remontteja ei vielä ole maksettu.

Eduskunnassa joulukuussa 2015 hyväksytyt kirjanpitolain muutokset tulivat voimaan 1.1.2016. Voimaantulosäännöksen mukaan uutta kirjanpitolakia sovelletaan ensimmäisen kerran tilikaudella, joka alkaa 1.1.2016 tai sen jälkeen. Säännöksen mukaan uutta kirjanpitolakia voidaan kuitenkin soveltaa jo sellaiseen tilinpäätökseen, joka laaditaan lain voimaantulon jälkeen. Uuden kirjanpitolain tuomia helpotuksia voidaan siis ottaa käyttöön jo nyt tehtävissä tilinpäätöksissä, vaikka tilikausi olisikin päättynyt jo vuoden 2015 puolella.

Pääomavastike kirjanpidossa

Teoksessa tarkastellaan asunto-osakeyhtiöissä esiin tulevia vahingonkorvauskysymyksiä. Suomessa on asunto-osakeyhtiöitä yli 80.000 kappaletta ja erilaiset vahingonkorvausoikeudelliset ongelmat ja riitaisuudet ovatkin varsin yleisiä. Vuonna 2010 voimaan tulleen uuden asunto-osakeyhtiölain perusteella kaikki yhtiöoikeudellisista suhteista johtuvat vahingonkorvauskysymykset on mahdollista ratkaista asunto-osakeyhtiölain vahingonkorvaussäännösten perusteella.

Toimintakertomuksen lisäksi yhtiö voi halutessaan täydentää tilinpäätösinformaatiota laatimalla myös erillisen vuosikertomuksen, jonka muotoa ei ole säännelty kirjanpitolaissa kuten tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen muotoa. Vuosikertomus ei ole myöskään tilintarkastuksen kohteena, joten sen tieto on varmentamatonta. Nykyisen lainsäädännön mukaisesti tilinpäätös ja toimintakertomus ovat molemmat tilintarkastuksen kohteena, mutta meneillään olevan tilintarkastuslain muutosesityksen mukaisesti toimintakertomus jäisi tulevaisuudessa laajan tilintarkastuksen ulkopuolelle.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
-tunnistaa tilintarkastukseen sisältyvät riippumattomuus-, esteellisyys- ja muut eettistä harkintaa edellyttävät tilanteet
-selittää tilintarkastusmenetelmiä ja kuvata erilaisten tarkastuskohteiden ominaispiirteitä
-selittää sisäisen valvonnan perusteet
-laatia erilaisia tilintarkastukseen liittyviä dokumentteja

Yhtiö on yhtä kuin sen osakkaat, jotka hallinnoivat ja huolehtivat omasta omaisuudestaan eli asuinkiinteistöstä. Saatetaan ajatella, että taloyhtiössä jotkut muut vain tekevät päätökset. Kaikki osakkeenomistajat kuitenkin hallitsevat ja omistavat yhteisesti omaisuutta ja voivat vaikuttaa myös yhtiön asioihin, Kauppi toteaa.