Press "Enter" to skip to content

Asunto-osakeyhtiö hallitus

Samankaltaisia artikkeleita

Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että hallitus olisi oikeutettu tekemään päätöksiä kaikissa yhtiötä koskevissa asioissa. Tiettyihin toimiin hallitus ja isännöitsijä voivat ryhtyä vain yhtiökokouksen päätöksellä. Vähäisempiin toimiin hallitus ja isännöitsijä voivat yleensä ryhtyä saattamatta asiaa yhtiökokouksen päätettäväksi. Edellytyksenä on kuitenkin lähtökohtaisesti, että hanke voidaan toteuttaa hyväksytyn talousarvion puitteissa.

Haku

Asunto-osakeyhtiöiden hallitukset koostuvat useimmiten yhtiön osakkaiden keskuudesta valituista hallituksen jäsenistä, jotka ovat kiinteistönpidon ja yhtiöhallinnon kannalta niin sanottuja maallikoita eli ei-ammattilaisia. Hallitukseen lähteminen voi tuntua tavallisesta osakkeenomistajasta arveluttavalta siihen liittyvän vastuun johdosta. Vastuuta ei kuitenkaan kannata pelätä, sillä huolellinen toiminta riittää.

Asunto-osakeyhtiön hallitus

Hallituksen tehtäviin vaikuttaa esimerkiksi asunto-osakeyhtiön koko ja se onko yhtiöllä isännöitsijää. Mikäli yhtiöllä ei ole isännöitsijää, kuuluvat isännöitsijän tehtävät, eli niin sanotun päivittäisen hallinnon hoitaminen hallitukselle. Asunto-osakeyhtiön hallituksella ei ole vastaavaa yleistoimivaltaa kuin osakeyhtiön hallituksella. Yhtiökokouksella on valta päättää asioista, joita ei ole osoitettu laissa muille yhtiön elimille, tämä tarkoittaa sitä, että asunto-osakeyhtiön hallitus tarvitsee yhtiökokouksen päätöksen vaikutukseltaan olennaisiin tai laajakantoisiin toimiin.

Asunto-osakeyhtiö: Hallitus

Asunto-osakeyhtiölain mukaan yhtiöllä on oltava hallitus. Asunto-osakeyhtiön hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta sekä kiinteistön ja rakennusten pidon ja muun toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Asunto-osakeyhtiön hallituksen on toimittava huolellisesti ja yhtiön edun mukaisesti. Hallitus vastaa siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty.  Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että yhtiön tulisi itse huolehtia näiden valvontatehtävien järjestämisestä.

Lakimuutos kiristää taloyhtiöiden hallitusten vastuuta

Osakehuoneistoon kuuluu myös sellainen parveke, jolle on kulkuyhteys vain osakehuoneiston kautta. Jos parvekkeelle on tällainen kulkuyhteys useammasta osakehuoneistosta, näihin huoneistoihin oikeuttavien osakkeiden omistajien on sovittava parveketta koskevasta kunnossapidosta ja muutostyöstä. Osakkeenomistajalla on kuitenkin oikeus suorittaa välttämätön kunnossapitotyö. Parvekkeen kunnossapidon ja muutostöiden kustannukset jaetaan tasan näiden osakkeenomistajien kesken. Yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä toisin parvekkeen hallintaoikeudesta ja kunnossapitovastuusta.

Uusi taloyhtiön hallituksen jäsen? Lataa opas hallitustyöhön

Taloyhtiön hallituksen jäsen on valittu luottamustoimeen, jossa on hieno mahdollisuus vaikuttaa oman talon asioihin ja arjen sujumiseen. Hallituksessa pääsee osallistumaan niin pieniin kuin suuriin taloyhtiössä tehtäviin päätöksiin. Taloyhtiön hallituksessa toimiminen on hyvin pitkälle yhteistyötä erilaisten asumiseen liittyvien tahojen kanssa. Tämän takia on hyvä ymmärtää, mitkä asiat kuuluvat hallitukselle ja mitkä taas isännöitsijälle.

Muut kielet

Vahingon tapahtumisen pitää olla ennalta-arvattavassa syy-yhteydessä vahingonaiheuttajan toimintaan. Syy-yhteytenä voi toimia esimerkiksi puutteellinen päätöksenteon valmistelu. Isännöitsijä on saattanut laiminlyödä hankkeen teknisen valmistelun ja hallitus on voinut päättää hankinnan esittämisestä yhtiökokouksen päätettäväksi, vaikka tiesi tai olisi pitänyt tietää, että asiaa ei ollut kunnolla valmisteltu.

Taloyhtiön hallituksen jäsenyys kannattaa!

Hallituksen eräs tärkeimpiä tehtäviä on nimittää taloyhtiölle ammattitaitoinen isännöitsijä. Isännöitsijä on taloyhtiön ja hallituksen luottokumppani, jolle hallitus voi siirtää monia tehtäviään hoidettavaksi. Tehtävistä sovitaan isännöitsijäsopimuksella. Hallitus ei voi siirtää tehtäviään kokonaisuudessaan isännöitsijälle, vaan viime kädessä hallitus aina vastaa ja valvoo, että taloyhtiön asioita hoidetaan hyvin ja taloyhtiön etujen mukaisesti.

”Erään taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja teki itsenäisen päätöksen leikkikentän kunnostuksesta ja tilasi urakoitsijalta työt. Hän uskoi vilpittömästi edistävänsä yhtiön etua, mutta todellisuudessa ylitti toimivaltansa. Kunnostustyön urakkahinta oli sitä luokkaa, että sen tekemisestä olisi pitänyt saada yhtiökokouksen hyväksyntä ennen työn tilaamista. Tapahtuneen jälkeen pidetty yhtiökokous päätti periä urakasta aiheutuneet kustannukset hallituksen puheenjohtajalta.”

Post navigation

Yleensä hallituksen järjestäytymiskokous pidetään heti yhtiökokouksen jälkeen. Jos hallituksen puheenjohtajaa ei olla vielä yhtiökokouksessa valittu, tehdään se nyt. Lisäksi tilaisuudessa lyödään lukkoon seuraava kokous. Hallituskauden alussa on tärkeää sopia yhteisistä toimintatavoista. Näin varmistetaan työn sujuvuus ja estetään turhat erimielisyydet sekä väärinkäsitykset. Sovittaviin asioihin kuuluvat esimerkiksi kokouskäytännöt: missä ja milloin kokoonnutaan vai järjestetäänkö virtuaalikokouksia.

Suosituimmat

– Liitteenä täytyy toimittaa pöytäkirja siitä yhtiökokouksesta, jossa hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valinnat on tehty. Joissakin yhtiöissä yhtiökokous voi valita myös puheenjohtajan, mutta tavallisempaa on, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitus valitsee puheenjohtajan keskuudestaan. Silloin toiseksi liitteeksi tarvitaan myös se hallituksen kokouksen pöytäkirja, mistä puheenjohtajavalinta selviää, Manninen opastaa.