Press "Enter" to skip to content

Asunnon säilyttäminen ulosotossa

Tavallisesti kaikki ulosmitattu omaisuus muutetaan rahaksi omaisuuden myynnillä. Myyntiä ei kuitenkaan ole joka tapauksessa välttämätöntä suorittaa, vaan ulosmitattu omaisuus, tässä yhteydessä asunto, voidaan asettaa maksusuunnitelman vakuudeksi, jolloin myynti toimitetaan vain, jos velallinen ei maksa velkaansa maksusuunnitelman mukaisesti. Jos velka maksetaan maksusuunnitelman mukaisesti määräajassa, ulosmittaus raukeaa ja omaisuus palautetaan velalliselle.

Ulosottolaki uudistui – mikä muuttuu

Ulosottolain kokonaisuudistuksen toinen vaihe tuli voimaan maaliskuun alusta 2004. Laaja uudistus koskee ulosottoperusteita, yleisiä menettelysäännöksiä ja häätöä. Uusissa säännöksissä korostetaan ulosoton asianmukaisuutta, puolueettomuutta ja avoimuutta sekä erilaisia oikeusturvantakeita, kuten asianosaisten kuulemista ja päätöksen perustelemista. Myös ulosottomiehen esteellisyysperusteet tiukentuivat.

Ulosottomiehet saavat lisää valtuuksia

Perustäytäntöönpano on 24 §:ssä tarkoitettujen ulosottorekisterin ja ulosoton tietojärjestelmässä olevan teknisen käyttöyhteyden avulla tai muutoin sähköisin menetelmin toimitettava rahamääräisten maksuvelvoitteiden täytäntöönpano tapauksissa, joissa velallisen ulosottoasioiden käsittely ei edellytä hänen henkilökohtaista tapaamistaan. Perustäytäntöönpanossa velallisena voi olla muu luonnollinen henkilö kuin elinkeinonharjoittaja. Perustäytäntöönpanossa voidaan:

Yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain (jäljempänä velkajärjestelylaki) uudistamista valmistellut työryhmä on antanut ehdotuksensa uudeksi velkajärjestelylaiksi. Toimeksiantonsa mukaisesti työryhmän on tullut työssään kiinnittää erityisesti huomiota velkajärjestelyn edellytysten ja esteperusteiden ajantasaisuuden arviointiin, velkajärjestelymenettelyn yksinkertaistamiseen etenkin lisäsuoritusjärjestelmän osalta ja velkajärjestelylain ongelmakohtien kartoittamiseen yritystoiminnan kannalta.

Satu Taavitsainen sanoo, että tätä tapahtuu siitä huolimatta, että kunnat  ja kuntayhtymät voisivat ehkäistä ulosottotilanteiden syntymistä käyttämällä asiakasmaksulain pykälän mahdollisuutta alentaa asiakasmaksua tai jättää se kokonaan perimättä silloin, kun maksu vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista.

Olette pyytänyt lausuntoa velkajärjestelytyöryhmän mietinnöstä ”Velkajärjestelyn uudistaminen”. Esityksessä ehdotetaan nykyinen yksityishenkilön velkajärjestelylaki korvattavaksi kokonaisuudessaan uudella ”velkajärjestelylaki” nimisellä lailla. Työryhmä on esittänyt uuteen lakiin perustavanlaatuisia muutoksia nykyiseen yksityishenkilön velkajärjestelylakiin verrattuna. Velkajärjestelymuutosten lisäksi työryhmän esitykseen sisältyy ehdotus velan toissijaisesta vanhentumisesta velan eräpäivästä lukien.

Mitä luottotiedot ovat?

Oulunkaaren kuntayhtymän Elinvoimapalveluiden toteuttaminen perustu alueen kuntien kanssa yhteisesti sovittuun elinvoimastrategiaan, jonka mukaan kuntayhtymä vastaa alueen kuntien yhteisistä elinvoimahankkeista ja lisäksi Oulunkaaren kuntayhtymä osallistuu laajemmalla alueella toteutettaviin elinvoimahankkeisiin (osallisuushankkeet), joissa alueen kunnat ovat mukana kuntayhtymän kautta.

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi ulosottokaari, jolla kumottaisiin vuodelta 1895 oleva ulosottolaki. Esitys perustuu suurelta osin aiempiin ulosottolain osittaisuudistuksiin. Ulosottoperustetta ja yleistä menettelyä koskevat säännökset otettaisiin ulosottokaareen vuonna 2004 uudistetussa muodossa. Ulosmittausta, myyntiä ja tilitystä koskevat säännösehdotukset vastaavat eduskunnan hyväksymää lakia.

Loading seems to be taking a while.

Tappio on pääomatuloista tehtävää vähennystä. Mikäli muita pääomatuloja ei ole tai ne eivät ylitä tappion määrää, käytetään alijäämähyvitystä. Se tarkoittaa, että 30 prosenttia käyttämättömästä tappiosta vähennetään ansiotulojen verosta. Jos sitä ei voida vähentää esimerkiksi tulojen vähyyden vuoksi, vähentämättä jäävä alijäämähyvitys muuttuu pääomatulolajin tappioksi, joka vähennetään seuraavien vuosien pääomatuloista.

Lääkehoidon tietopaketit, paketit

Biosimilaari sisältää samaa vaikuttavaa lääkeainetta ja on yhtä tehokas, turvallinen ja laadukas kuin alkuperäinen valmiste. Biosimilaarin, alkuperäisen biologisen valmisteen ja eri valmistuserien välillä esiintyy pieniä eroavaisuuksia, jotka johtuvat biologisten lääkkeiden tuotantotavasta. Viranomaiset arvioivat eroavaisuuksia Euroopan Unionin alueella. Myyntilupaa haettaessa on osoitettava, että mahdolliset eroavaisuudet biosimilaarin ja alkuperäisen valmisteen välillä eivät vaikuta biosimilaarin tehoon tai turvallisuuteen.

Tehtävämme on auttaa asiakkaitamme menestymään.

CSC on erityistehtäväyhtiö. Omistajamme, Suomen valtio ja suomalaiset korkeakoulut, määrittelevät olemassaolomme tarkoituksen. Tuotamme palveluita erityisesti valtion ja korkeakoulujen tarpeisiin. Voittoa tavoittelemattomana osakeyhtiönä emme tavoittele taloudellista voittoa, vaan pyrimme erityisosaamisellamme varmistamaan, että asiakkaamme saavat parhaat edellytykset menestyä.

Korkein oikeus ratkaisi mielenkiintoisella tavalla tapauksessa 2013:24 ulosoton ja ­turvaamistoimenpiteen välisen juridisen ulottuvuuden. A oli ottanut Selekta-säästöhenkivakuutuksen 4.7.1997. Käräjäoikeus oli 19.8.2005 antamassaan päätöksessä pakko­keinolain nojalla määrännyt A:n omaisuutta hukkaamiskieltoon tai vakuustakavarikkoon, koska tämän oli syytä epäillä syyllistyneen kolmeen törkeään veropetokseen (turvaamistoimipäätös).

Tulorekisteristä saa tietoja vain laissa säädetyille tiedon käyttäjille. Vuonna 2019 tulorekisterin tiedon käyttäjiä ovat Verohallinto, Kela, eläkelaitokset, ETK ja Työllisyysrahasto. Tulorekisteristä annetaan tiedon käyttäjille vain se tieto, johon niillä on lain mukaan oikeus ja jota ne tarvitsevat toiminnassaan.

Kiteellä erityisvarhaiskasvatus on osa muuta päiväkoti- ja varhaiskasvatustoimintaa. Erityisvarhaiskasvatuksesta vastaa kaksi kiertävää erityislastentarhanopettajaa. Heidän tehtävänään on kartoittaa erityisen tuen tarvetta päivähoidossa ja esiopetuksessa sekä tukea päivähoidon ja esiopetuksen henkilöstöä. Lisäksi he ovat mukana lapsikohtaisten suunnitelmien laadinnassa ja toimivat yhteyshenkilöinä eri tahojen välillä.

Päävalikko

Esitetty uusi menettely muuttaisi radikaalisti velkajärjestelyä muistuttamaan lyhytkestoista ulosottoa, jonka päätyttyä velallinen vapautuisi lopuista veloistaan. Esityksen mukaan yksin asuvan velallisen menojen perusosan suuruus (95 % ulosoton suojaosuudesta) olisi lähes sama kuin ulosotossa. Ero kuukausittaisessa maksuvarassa (tai esityksen mukaisessa tilitysosassa) olisi vain 31,35 €/kk eli tämän verran enemmän velkojat saisivat velkajärjestelyssä verrattuna ulosottoon.

Asunnon odotusaikaa on mahdotonta arvioida, sillä se riippuu vapautuvien asuntojen määrästä, tyypistä, sijainnista sekä hakijan toiveista. Asunnon saaminen ei perustu jonotusjärjestelmään, vaan valitsemme asukkaat asunnontarpeen sekä hakemuksessa määriteltyjen hakukriteerien perusteella. Sillä, kuinka kauan hakemus on ollut järjestelmässämme, ei ole merkitystä asuntotarjousten saamisen kannalta.