Press "Enter" to skip to content

Aspergillus niger behandling

Beklager – vi finner ikke siden du har prøvd å komme frem til

Beklager – vi finner ikke siden du har prøvd å komme frem til

Opplysninger i Norsk legemiddelhåndbok kan avvike fra tilsvarende opplysninger fra legemiddelprodusentene da kapitlene er basert på uavhengige kilder og er ment å presentere sentral, praktisk anvendbar og erfaringsbasert kunnskap. Se også Om legemiddelhåndboken. 

Brannene ødela en femdel av Australias skog

Brannene ødela en femdel av Australias skog

Aspergillose behandles med soppdrepende midler som enten gis topikalt eller systemisk (oralt eller intravenøst). Azolederivater og amphotericin B er de vanligst brukte medikamentene. Der det er mulig vil kirurgisk fjerning av infisert vev i kombinasjon med systemisk behandling som regel øke sannsynligheten for vellykket behandling.

Resistensproblemer ved behandling av invasive soppinfeksjoner

Resistensproblemer ved behandling av invasive soppinfeksjoner

Insidensen av invasive soppinfeksjoner har de siste tiårene økt parallelt med antall pasienter med immunsvikt. Til tross for flere og bedre behandlingsalternativer er resistensutvikling mot disse midlene i ferd med å bli et problem.

Vad orsakar aspergillos och hur sprids det?

Vad orsakar aspergillos och hur sprids det?

Fra tidlig vår til sen høst er det store mengder muggsoppsporer i luften. Mange kommer inn og finner vekstmuligheter der. Derfor er det mer eller mindre av noen muggsopper og muggsoppsporer i inneluften og husstøv. Normalt vil sporeinnholdet i inneluften avspeile den i uteluften. Hvis det derimot er kommet unormal muggsopp vekst inne, er sporeinnholdet i inneluften annerledes og gjerne dominert av en eller kanskje to arter.

Akutt invasisv aspergillose (lunger, hjerne, bihuler mv.)

Akutt invasisv aspergillose (lunger, hjerne, bihuler mv.)

Indikasjon for behandling

Ethvert tilfelle med påvisning av Aspergillus i vanligvis steril lokalisasjon (vev, kroppsvæsker) skal behandles. Oftest vil pasienten ha kliniske manifestasjoner, som imidlertid kan være helt uspesifikke. Nyoppstått cerebral affeksjon, eventuelt med vaskulære insulter hos en immunkompromittert pasient med antibiotikaresistente lungeinfiltrater bør gi mistanke om akutt invasiv aspergillose.

Indikasjon for behandling og mulige strategier

Indikasjon for behandling og mulige strategier

Invasive soppinfeksjoner oppstår når den aktuelle soppart penetrerer slimhinner eller hud og invaderer underliggende vev. En slik infeksjon kan være lokalisert eller disseminert (systemisk). Spredning av patogenet kan skje hematogent eller på annen måte. Det er først og fremst immunkompromitterte pasienter som rammes .

Dermatofyttinfeksjoner (hud -ringorm/tinea, negl- og hårinfeksjon)

Dermatofyttinfeksjoner (hud -ringorm/tinea, negl- og hårinfeksjon)

Akut invasiv aspergillose optræder helt overvejende hos svært immunsvækkede patienter især med hæmatologisk sygdom og/eller efter transplantation. De tidlige pulmonale symptomer og røntgenfund er uspecifikke, mens hæmoptyse er hyppigt senere i forløbet. Sekundær disseminering til CNS eller andre organer kan ses. 

Dermatofyttinfeksjoner (hud -ringorm/tinea, negl- og hårinfeksjon)

Dermatofyttinfeksjoner (hud -ringorm/tinea, negl- og hårinfeksjon)

Behandlingsmessig er det viktig å skille soppinfeksjoner fra bakterielle infeksjoner og eksem, psoriasis og andre hudsykdommer. Klinisk er dette ofte vanskelig. Derfor er mikroskopi, soppdyrkning og PCR viktige hjelpemidler. Ved behov for systemisk soppbehandling, kan den være langvarig og kostbar, så en riktig diagnose er viktig å stille. Resistensbestemmelse er vanligvis ikke nødvendig.