Press "Enter" to skip to content

Arealplan bærum kommune

Arealkart

Plan- og bygningstjenestene har ansvaret innenfor planlegging, byggesaksbehandling, kart og oppmåling, eiendomssaker og planjuridiske problemstillinger. Plan og bygningstjenesten følger opp kommunens ansvar innenfor Plan- og bygningslovens område og har spesialkompetanse innen arealplanlegging, planjuss, arealanalyser, landskaps- og byforming, geodata, naturforvaltning og samferdsel.

Hovedmeny

Hamar kommune fikk ny rådmann og ny politisk posisjon etter kommunevalget i 2015. Rådmannen fremhevet tidlig behovet for en mer offensiv plan som var tydelig forankret både politisk og i administrasjonen. Det var lite sammenheng mellom kommunens planer, og mellom samfunnsdelen og handlingsplanen. Det var behov for å rydde pulten og tenke nytt.

Bærum kommune søker 2 geodataingeniører/overingeniører

Tjenestested Geodata er organisert under kommunalsjefs område Plan, miljø og kultur. Geodata skal sørge for god, effektiv tilgang til offentlig geografisk informasjon for offentlige og private kunder, samt bidra til digitalisering av arbeidsprosesser og tjenester i kommunen. I vår avdeling Kart og GIS har vi nå ledig 2 geodataingeniør stillinger. Hos oss trenger vi både deg med lang erfaring fra feltet og deg med kortere erfaring.

Fossum Bruk har gjennom århundrer spilt en viktig rolle i Løvenskiold-Vækerøs næringsdrift. I 2004 sto man foran et veiskille der den videre utvikling av industriområdet skulle avgjøres. Alternativene var en videreutvikling av dagens tunge industri med et utbyggingspotensiale på ytterligere ca 66.000 m2 eller om området skulle konverteres til boligformål.

4. apr Kommuneplanens arealdel 35 ble

4. apr Kommunens arealpolitikk står overfor store utfordringer fremtidig bolig- og næringsvekst tas ved utbygging i Sandvika, på Fornebu og på. Informasjon om byggesaker, plansaker og kart (geodata) i Bærum kommune. Spørsmål om arealplaner og deling av eiendom? E-post. 9.

Trafikk

Saken gjelder tolkingen av en kommuneplanbestemmelse om plankrav. Spørsmålet er om plankravet gir hjemmel for å avslå en søknad om oppføring av enebolig. Bærum kommune avslo søknaden. Fylkesmannen i Oslo og Akershus opphevet avslaget. Fylkesmannens vedtak ble deretter brakt inn for ombudsmannen av naboen.

Plan- og bygningsloven berører alle mennesker i større eller mindre grad. Dette går tydelig frem av lovens formålsparagraf om at loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner og gi grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser. Planlegging skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser. Prinsippet om universell utforming skal ivaretas og det samme gjelder hensynet til barn og unges oppvekstvilkår og estetisk utforming av omgivelsene.

Skole

-Planutvalget i Bærum, under ledelse av varaordfører Ole Kristian Udnes, har vurdert og besiktiget Godthaab og utvalgets innstilling bidrar til at Norges eldste rehabiliteringssenter ikke må legge ned sin virksomhet. En utvikling på Godthaab er helt nødvendig for at organisasjonen skal kunne gå 100 nye år i møte, forteller adm. direktør Lillanna Engzelius.