Press "Enter" to skip to content

Aktiviteter knyttet til kunst og kultur

Kunst, kultur og kreativitet

Opplevelser med kunst og kultur i barnehagen kan legge grunnlag for tilhørighet, deltakelse og eget skapende arbeid. I barnehagen skal barna få estetiske erfaringer med kunst og kultur i ulike former og organisert på måter som gir barna anledning til utforsking, fordypning og progresjon. Barna skal støttes i å være aktive og skape egne kunstneriske og kulturelle uttrykk. Barnehagen skal legge til rette for samhørighet og kreativitet ved å bidra til at barna får være sammen om å oppleve og skape kunstneriske og kulturelle uttrykk.

For å arbeide i retning av disse målene må personalet
– sørge for at barn daglig har tilgang til bøker, bilder, instrumenter, utkledningsutstyr og rikelig, variert materiale og verktøy for skapende virksomhet
– motivere barna til å uttrykke seg og gi dem mulighet for å finne sine egne uttrykksformer

Kunst, kultur og kreativitet

«Barnehagen må gi barn mulighet til å oppleve kunst og kultur og til selv å uttrykke seg Vi skal selvsagt også ha aktiviteter knyttet til kultur, tradisjon og religion i skal være noenlunde likt for alle, men som vi tilpasser de ulike avdelingene. I barnehagen skal barna få estetiske erfaringer med kunst og kultur i ulike former og Barnehagen skal la barna møte ulike kunstneriske og kulturelle uttrykk som gjenspeiler et mangfoldig samfunn og ulike tidsepoker.

BLKO2 KO2 Kunst, kultur og kreativitet

Kunnskapsområdet kunst, kultur og kreativitet handler om barns møter med kunst og kultur. Det handler om hvordan skapende aktiviteter er en viktig kilde for lek, opplevelser, læring og danning. I barnehagelærerutdanningen representeres kunnskapsområdet av fagene musikk, forming, drama og pedagogikk. Det legges opp til både tverrfaglige tilnærminger og enfaglig undervisning.

I barnehagen skal barna få estetiske erfaringer med kunst og kultur i ulike og dans både i frilek og i tilrettelagte aktiviteter som for eksempel samlingsstund. Stopp forsøpling av naturen. «Skulpturen PlastoZilla er laget av plastsøppel funnet i naturen og i havet. Budskapet er enkelt – menneskets forsøpling av naturen.

Post navigation

Kunnskapsområdet kvalifiserer studenten til å få en særlig forståelse for lek, improvisasjon og kommunikasjon i anvendelse av kunstfagene integrert i barnehagens arbeidsmåter. Bybarnehagen er en viktig arena for et mangfold av kunstneriske og kulturelle uttrykk, og kunstfaglige kunnskaper og erfaringer kan bidra til likeverd, mangfold og inkludering gjennom dialog, samhandling og lekende nærvær i hverdagsbarnehagen. Området skal styrke studentens praktisk-estetiske ferdigheter, oppmerksomhet og refleksjon.

Kunnskapsområdet gir også erfaring med opplevelse, refleksjon og kvalitetsvurdering knyttet til fagspesifikke og allmenne estetiske og kunstfaglige problemstillinger. En viktig side ved denne kompetansen er å bruke digitale medier på kreative og reflekterte måter. Utvikling av studentens estetiske oppmerksomhet, praktiske ferdigheter og skapende evner står sentralt, og studenten skal kunne reflektere over innholdet i kunnskapsområdet i et kjønns- og likestillingsperspektiv. Kjernen i kunnskapsområdet er grunnleggende for lek, omsorg, læring og danning.