Press "Enter" to skip to content

11 3 krav til utdanning og praksis

Dibk

Krav til kvalifikasjoner skal sikre at foretak som påtar seg ansvar i byggesaker er i stand til å gjennomføre prosjektet i samsvar med det bygningstekniske regelverket.Oppfyllelse av kvalifikasjonskravene er vilkår for ansvarsrett og sentral godkjenning for ansvarsrett. Kvalifikasjonskravene er gitt i byggesaksforskriften kapittel 9, 10 og 11.

Dibk

Utgangspunktet er at ansvarlige foretak skal ha en organisasjon med relevant faglig kompetanse tilpasset det erklærte ansvarsområde i byggesak og godkjenningsområde ved sentral godkjenning for ansvarsrett. Kompetansekrav som grunnlag for ansvarsrett og sentral godkjenning skal sikre at foretak som påtar seg ansvarsrett i byggesaker innehar tilstrekkelig kompetanse til å forestå oppgaver etter plan- og bygningsloven.

Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften)

Tiltakshaver og foretak med ansvarsrett plikter, inntil byggesaken er avsluttet, å melde fra til kommunen via søker om endringer som har betydning for tillatelsen og ansvarsretten. Endringer som har betydning for ansvarsretter kan sendes direkte til kommunen med kopi til ansvarlig søker, jf. § 5-1 første ledd.

Du beskriver at ett av dine foretak har fått avslag på godkjenningsområder i forbindelse med søknad om fornying av sentral godkjenning, innenfor bl.a. funksjonen utførende. Det vises til at DiBK i sitt vedtak har lagt til grunn at for å kunne få sentral godkjenning for utførelse av arbeider i tiltaksklasse 1, er det ikke tilstrekkelig at foretaket har personell med ingeniørutdanning, men at det i tillegg kreves fag-/svennebrev. Etter din mening er dette uttrykk for en ny praksis i den sentrale godkjenningsordningen.

Firmaer som søker om sentral godkjenning skal være rigget til å gjennomføre oppgavene de søker om godkjenning for. I praksis betyr dette at ansatte i organisasjonen har faglige kvalifikasjoner til å utføre oppgaver og oppdrag. Kvalifikasjonene skal være i tråd med byggesaksforskriften.

3. Kompetansekrav – ansvarsrett/sentral godkjenning

For nybygg av boliger er det som regel ansvarlig foretak for hele bygget som har ansvar inn under sin samlefunksjon. Du som skal føre opp pipen har ikke noe direkte ansvar ovenfor kommunen i byggesaken. Du har her «kun» ansvar ovenfor byggherren, evt ansvarlige foretak. Det foretaket som har ansvar ovenfor kommunen, plikter dog å vite at ditt foretak har slik nødvendig kompetanse som gjøre at arbeidet prosjekteres og utføres korrekt.

Brannfaglig Fellesorganisasjon (BFO Brann) har, som eneste bransje-organisasjon, jobbet mye for å avverge endringene i ny Byggesaksforskrift (SAK10, rev 2016) som nå er innført fra 1. Januar 2016. At det ikke ble lagt opp til at man skulle ta hensyn til reell kompetanse basert på utdanning og praksis,  var vi ikke klar overfør godt inn i november 2015.

– Mye med åtte år

– Vi er veldig fornøyd med at teknisk fagskole endelig anerkjennes som en høyere utdanning. Men departementet stiller krav om hele åtte års praksis for disse! Det vil jo ta lang tid før fagskolekandidatene får lov til å jobbe innenfor tiltaksklasse 3 og utnytte sin kompetanse. Det gjør det vanskelig for mange. Særlig tatt i betraktning at de som har teknisk fagskole allerede har en lagt mer praktisk tilnærming til faget enn en ingeniør som kommer ut av høyskolen, sier Bangsund.